เสขิยธรรม -
ความเคลื่อนไหว
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์
ผ้าป่าเสขิยธรรม ครั้งที่ ๔
ระดมธรรม ระดมทุน ต้านบริโภคนิยม

ยอดบริจาคถึง ๒๕ เมษายน ๒๕๔๘
รวม
๓๒๙,๙๓๔ บาท

รายนามผู้ร่วมสนับสนุน-บริจาคสมทบ
แบบฟอร์มร่วมสนับสนุน-บริจาคสมทบ (PDF pdf file ขนาด 85 KB)

 


ธรรมโฆษณ์ศึกษา
เพื่อสุขภาพทางจิตวิญญาณ

- ประสบการณ์ จากโครงการธรรมโฆษณ์ เพื่อสุขภาพทางจิตวิญาณ
   
  กิจกรรม ปีที่ ๒ ครึ่งแรก (ม.ค.-มิ.ย. ๔๘)
- ครั้งที่ ๑๒ หัวข้อ "ปฏิปทาปริทรรศน์"
๑๑–๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๘
พระมหาบุญช่วย สิรินฺธโร
- ครั้งที่ ๑๑ หัวข้อ "สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู"
๑๔–๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘
พระสุชาติ ปัญญาทีโป
- ครั้งที่ ๑๐ หัวข้อ "ศีลธรรมกับมนุษยโลก" ๙ – ๑๐ เมษายน ๒๕๔๘
ดร.ประมวล เพ็งจันทร์
ดาวน์โหลด (แฟ้ม MS Word ที่บีบอัดไว้ในแฟ้ม .zip)
- ครั้งที่ ๙ หัวข้อ "ฆราวาสธรรม"
๑๒ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๘
พระดุษฎี เมธงฺกุโร
ดาวน์โหลด (แฟ้ม MS Word ที่บีบอัดไว้ในแฟ้ม .zip)
สรุปฆราวาสธรรม
- ครั้งที่ ๘ หัวข้อ "ไกวัลยธรรม"
๑๒ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
รศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์
ดาวน์โหลด (แฟ้ม MS Word ที่บีบอัดไว้ในแฟ้ม .zip)
สรุปไกวัลยธรรม
- ครั้งที่ ๗ หัวข้อ "ธรรมะเล่มน้อย"
๘ – ๙ มกราคม ๒๕๔๘
โดย พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ
ดาวน์โหลด (แฟ้ม MS Word ที่บีบอัดไว้ในแฟ้ม .zip)
สรุปธรรมะเล่มน้อย | บทคัดย่อธรรมะเล่มน้อย (98 KB)
   
  กิจกรรม ปีที่ ๑
- ครั้งที่ ๖ หัวข้อ "อตัมมยตาประยุกต์"
๑๓ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
โดย พระดุษฎี เมธังกุโร
ดาวน์โหลด (แฟ้ม MS Word ที่บีบอัดไว้ในแฟ้ม .zip)
สรุป อตัมมยตาประยุกต์ (77 KB)
- ครั้งที่ ๕ หัวข้อ "สุญญตาปริทรรศน์"
๑๑ – ๑๒ กันยายน ๒๕๔๗
โดย พระสุชาติ ปัญญาทีโป
ดาวน์โหลด (แฟ้ม MS Word ที่บีบอัดไว้ในแฟ้ม .zip)
สรุป "สุญญตาปริทรรศน์" เล่ม ๑ (83 KB) |
สรุป "สุญญตาปริทรรศน์" เล่ม ๒ (56 KB) |
ภาคผนวก (60 KB)
- ครั้งที่ ๔ หัวข้อ "โอสาเรตัพพธรรม"
๑๐ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗
โดย ประชา หุตานุวัตร
"โอสาเรตัพพธรรม หมายถึง การหยั่งลงไป ถึงใจความอันแท้จริง เพื่อทำความเข้าใจ และปฏิบัติต่อสรณาคมน์ ทาน ศีล สมาธิ นิพพาน กรรมและหลักธรรมอื่น ๆ อย่างถูกต้อง ถ้ามองหรือหยั่งลงไปอย่างถึงที่สุด จะได้รับผลคือมีจิตหลุดพ้น จากความยึดมั่นถือมั่น"
- ครั้งที่ ๓ หัวข้อ "พุทธจริยา"
๒๙ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗
โดย พระไพศาล วิสาโล

ดาวน์โหลด เนื้อหาหนังสือธรรมโฆษณ์ ชุด พุทธจริยา DMK-Buddhajariya.zip (533 KB)
- ครั้งที่ ๒ หัวข้อ "บรมธรรม"
๑๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๗
โดย ดร.ประมวล เพ็งจันทร์
ดาวน์โหลด เนื้อหาหนังสือธรรมโฆษณ์ ชุด บรมธรรม (แฟ้ม MS Word ที่บีบอัดไว้ในแฟ้ม .zip)

บรมธรรม ภาคต้น ๒๓ บท (482 KB) |
บรมธรรม ภาคปลาย ๒๒ บท (500 KB)
- ครั้งที่ ๑ หัวข้อ "อิทัปปัจจยตา"
๒๔ – ๒๕ มกราคม ๒๕๔๗
โดย น.พ.ประเวศ วะสี
แบบฟอร์ม ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

ล่องเรือสู่ “หลวงพระบาง” เมืองมรดกโลกริมฝั่งโขง เชียงของ – หลวงพระบาง – เวียงจันทน์ ๑๖–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

 ความเคลื่อนไหว

 

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม |> ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์

สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... อีเมล: