เสขิยธรรม -
ความเคลื่อนไหว
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์
กิจกรรมใหม่ของกลุ่มเสขิยธรรม
ปลายปี ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗

 

๑.ร่วมเยี่ยมเยียนและเรียนรู้จากพระเสขิยธรรม

          หลายท่านอาจเคยได้ยินคำว่า “พระ – แม่ชี นักพัฒนา” มานาน แต่น้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้ร่วม “แลกเปลี่ยนและเรียนรู้” จากท่านโดยตรง ไม่ว่าจะเป็น พระครูสุภาจารวัฒน์ พระครูพิทักษ์นันทคุณ พระครูพิพิธประชานาถ (หลวงพ่อนาน) หรือ หลวงพ่อคำเขียน แม่ชีสุบิน ผลไม้ แม่ชีจุติภา ทรรพสุทธิ์ ฯลฯ

          “กลุ่มเสขิยธรรม” จึงขอเสนอตัวเป็นสื่อกลาง นำท่านไปร่วมใช้ชีวิต “ศึกษาและปฏิบัติธรรม” อย่างใกล้ชิดกับ “พระ – แม่ชี นักพัฒนา” แวดวงเสขิยธรรม ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยใช้เวลา ๓ – ๕ วัน ด้วยวิธีการร่วมเฉลี่ยค่าใช้จ่าย ร่วมใช้ชีวิต ภายใต้หลักสาราณียธรรม อันเคยประสบผลสำเร็จมาแล้วด้วยดี ในธรรมยาตราเพื่อรักษาลำน้ำโขงครั้งที่ ๑ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๔๖ ที่ผ่านมา

          ก่อนสิ้นปีมีกิจกรรม ๒ ครั้งให้ท่านเข้าร่วม ดังนี้

 
 

> ครั้งที่ ๑ ร่วมเรียนรู้จากพระสมคิด จารณธมฺโม วัดโป่งคำ อ.สันติสุข จ.น่าน

          ผู้ริเริ่มรักษาป่า ทำวนเกษตร จัดตั้งกลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้านทอผ้า และกลุ่มออมทรัพย์ ฯลฯ ซึ่งได้รับความสำเร็จ สามารถพลิกฟื้นวิถีชุมชน วิถีธรรมชาติ ภายใต้วัฒนธรรมท้องถิ่นอันเรียบง่าย และใกล้ชิดศาสนา

          ร่วมใช้ชีวิต ๓ คืน ๒ วัน พักบ้านรับรอง หรือพักกับชาวบ้านโป่งคำ ผู้มีอัธยาศัยงดงาม เดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ ทัศนศึกษาป่าชุมชน เยี่ยมกลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติ นั่งเกวียนชมชีวิตชนบทช่วงปลายฝน ต้นหนาว และแวะชมดอยภูคา เที่ยวชายแดนไทย – ลาว ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวในตัวเมืองน่าน ด้วยค่าใช้จ่ายเพียง ๓,๐๐๐ บาทเท่านั้น (สมาชิกกลุ่มเสขิยธรรมลด ๑๐%)

 

> ครั้งที่ ๒ ร่วมงานทอดกฐินสนับสนุนอาหารและการดูแลช้าง

 
 

          ร่วมเรียนรู้วิถีชาวกุย (ส่วย) ผู้มีตำนานชีวิตผูกพันกับช้างมาอย่างเนิ่นนาน ในหมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ กับพระอาจารย์หาญ ปญฺาธโร หนึ่งในพระกลุ่มเสขิยธรรม ผู้อุทิศตนในการฟื้นฟู และดูแลวิถีแห่งคนและช้าง มากว่า ๒ ทศวรรษ ร่วมเยี่ยมเยียนโครงการป่าอาหารช้าง การรักษาประเพณีและวัฒนธรรมคนเลี้ยงช้าง อันผสมผสานระหว่างคตินับถือผี กับพุทธศาสนาอย่างลงตัว นั่งหลังช้างชมธรรมชาติและชีวิตชนบท พักบ้านรับรองที่จัดเตรียมไว้ หรือกางเต็นท์นอนเพื่อความเป็นส่วนตัว เดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ ระยะเวลา ๓ คืน ๒ วัน ค่าใช้จ่ายเพียงท่านละ ๓,๐๐๐ บาทเช่นกัน (สมาชิกกลุ่มเสขิยธรรมลด ๑๐%)

 

 

 

๒.เสขิยธรรมวิทยาลัย หลักสูตร ๑ ปี

          เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มเสขิยธรรม ทั้งพระภิกษุ สามเณร แม่ชี และอุบาสก อุบาสิกา ตลอดจนบุคคลทั่วไป ที่สนใจการประยุกต์ใช้ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม ผู้มีฉันทะในการภาวนา และประยุกต์พิธีกรรมให้สมสมัย ได้ร่วมเรียนรู้ ทั้งในพุทธศาสนาเอง และคติความเชื่อ ตลอดจนศาสนาอื่น ๆ “กลุ่มเสขิยธรรม” จึงจัดให้มีหลักสูตร “ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม” ในลักษณะร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กับ นักบวช เพื่อนศาสนิก ผู้นำศาสนา นักวิชาการ ตลอดจนปราชญ์พื้นบ้าน และผู้นำชุมชน ขึ้น ในลักษณะการเสวนา – อภิปราย จำนวน ๖ ครั้ง โดยแบ่งออกเป็น

๒.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา ๒ ครั้ง
๒.๒ การประยุกต์ใช้ศาสนธรรมและพิธีกรรม ๒ ครั้ง
๒.๓ ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม ๑ ครั้ง
๒.๔ วิธีคิดและการวิเคราะห์เชิงพุทธ ๑ ครั้ง

          ทั้งนี้ จะแยกจัด กิจกรรมเสวนา – อภิปราย ๒ เดือน/ครั้ง ในลักษณะเปิดเวทีสาธารณะ ให้โอกาสคนทั่วไปเข้าร่วมแลกเปลี่ยน ร่วมกับการฟังบรรยาย และแลกเปลี่ยนกับวิทยากรเฉพาะภายในกลุ่ม “นักศึกษาผู้ลงทะเบียนกับเสขิยธรรมวิทยาลัย” จำนวน ๒ เดือน/ครั้ง ตลอดจนทัศนะศึกษา และทดลองใช้ชีวิตร่วมกับวิทยากร หรือชุมชนเป้าหมาย ครั้งละ ๗ – ๑๕ วัน จำนวน ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ครั้ง)

          การศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย แต่เปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ทั้งสมทบกองทุนเสขิยธรรม สมทบค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม และร่วมสมทบค่าจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ ฯลฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มเสขิยธรรม
๑๒๔ ซ.วัดทองนพคุณ ถ.สมเด็จเจ้าพระยาคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๖–๗๕๗๕๑๕๖, ๐๒–๘๖๓๑๑๑๘ โทรสาร ๐๒–๔๓๗๙๔๔๕, ๔๓๗๙๔๔๕
อีเมล .. .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม |> ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :