เสขิยธรรม
ประยุกต์ใช้ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์ 
-> ...รายละเอียด

ล่องเรือสู่ “หลวงพระบาง” เมืองมรดกโลกริมฝั่งโขง เชียงของ – หลวงพระบาง – เวียงจันทน์ ๑๖–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

ความเคลื่อนไหว

---

 ประเด็นร้อน

---

 ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม

---

 นักบวชกับสังคมร่วมสมัย

---

@เสขิยบุคคล


--
|

ด้วยความระลึกถึง
พระใบฎีกาสุทัศน์ วชิรญาโณ
๔ พฤษภาคม ๒๕๐๙ – ๔ ตุลาคม ๒๕๔๗

|
-

--
|
จดหมายข่าว
เสขิยธรรม
ฉบับออนไลน์

--> ฉบับที่ ๖๔
ปีที่ ๑๕ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๔๘
ระดมธรรม ระดมทุน ต้านบริโภคนิยม


ปกหน้า (pdf file 79 kb)
ปกหลัง (pdf file 85 kb)
 
- สิทธิประโยชน์ของของสมาชิกกลุ่มเสขิยธรรม และสมาชิก “จดหมายข่าวเสขิยธรรม”
- จดหมายขอรับการสนับสนุนและใบตอบรับสนับสนุนการจัดพิมพ์/ลงโฆษณา (HTML)
(PDF 106 KB | .doc 244 KB)
- ใบสมัครสมาชิกกลุ่มเสขิยธรรม จดหมายข่าวเสขิยธรรม และบริจาคสนับสนุนฯ
(PDF ขนาด 178 KB)
|
-

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
(เจริญ สุวฑฺฒโณ)
สขธ.กลุ่มเสขิยธรรม
-

แวดวงเสขิยธรรม
- มกราคม–มีนาคม ๔๘
- ประชุมใหญ่เสขิยธรรม
  ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๔๗

-

กลุ่มเสขิยธรรม ในกระแสแห่งสังฆะเพื่อสังคม

รายนามผู้บริจาค สมทบกองทุนเสขิยธรรม
กระดานข่าวเสขิยธรรม
เช็คอีเมล

แผนที่ไปสำนักงานใหม่
(คลิกดูภาพขยาย)
ผ้าป่าเสขิยธรรม ครั้งที่ ๔

ยอดบริจาคถึง ๒๕ เม.ย. ๔๘
รวม
๓๒๙,๙๓๔ บาท

ผู้ร่วมสนับสนุน-บริจาคสมทบ
แบบฟอร์ม สนับสนุน-บริจาคสมทบ
(PDF pdf file ขนาด 85 KB)

--> สมาชิกรับข่าวสาร

สมัคร ยกเลิก

--> ประชาสัมพันธ์
- ธรรมโฆษณ์ศึกษา เพื่อสุขภาพทางจิตวิญญาณ
- ปฏิทินกิจกรรมป๋วยเสวนาคาร
- โครงการธรรมาศรม ธรรมมาตา
- ธรรมชาติบำบัด
- ทำบุญแบบใหม่ในวาระสำคัญ
- โครงการอบรมสตรีชาวพุทธ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะกายใจ
--> เพื่อนบ้าน
- พุทธทาสศึกษา
- เครือข่ายชาวพุทธฯ
- คณะกรรมการคาทอลิก เพื่อยุติธรรมและสันติ
- ประชาไท
- สมาคมคนน่ารัก
- ข้อมูลผลกระทบ จากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ สำหรับประชาชน
- ธรรมะคนกรุง
- ไม่เติมก็เต็ม
--> ร่วมสนับสนุนเสขิยธรรม

โดยนำ แบนเนอร์ หรือ โค้ด ด้านล่าง ไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน...

เสขิยธรรม - skyd.org

พจนานุกรมพุทธศาสน์

พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

-

ฉบับประมวลศัพท์

- ฉบับประมวลศัพท์ ไทย-อังกฤษ
- ฉบับประมวลศัพท์ อังกฤษ-ไทย
- ฉบับประมวลธรรม
จาก Dhammalife.com 
Google
ค้นหา ทั่วโลก
ค้นหาใน เสขิยธรรม
ขอขอบคุณ
---
ขอแสดงความเสียใจต่อผู้ประสบภัยสึนามิ


๑๐๐ ปี พุทธทาส : ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๔๙-๒๕๔๙
หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย |จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... อีเมล: