เสขิยธรรม -
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

ทำบุญแบบใหม่ในวาระสำคัญ ร่วมกันสร้างผู้นำทางจิตใจ ผู้นำชุมชน เพื่อสร้างสังคมที่มีความสุขและดีงาม โดยท่านสามารถ สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับพระสงฆ์ สามเณร แม่ชี ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา และท่านเหล่านี้ต้องการทำงานช่วยเหลือชุมชน ช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลก เป็นผู้นำในด้านจิตใจให้ชุมชน

          ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ นี้ เสมสิกขาลัย ได้เปิดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ให้กับพระสงฆ์ สามเณร แม่ชี และคนในสังคมทุกชนชั้นอาชีพ ที่ต้องการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีงามลึกซึ้ง ทั้งปรารถนาจะประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้เพื่อนำไปใช้ในชีวิต ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และธรรมชาติ
เนื่องจากเสมสิกขาลัยเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ทำกิจกรรมทางด้านการศึกษาทางเลือก และไม่ได้ทำกิจกรรมเพื่อแสวงหากำไร รายได้ในการจัดทำกิจกรรมได้จากการบริจาค ของผู้มีจิตศรัทธาทางด้านการศึกษาทางเลือก และค่าลงทะเบียนจากผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับตัวเองได้ เงินบริจาคและค่าลงทะเบียนทั้งหมดที่ได้มา ทางเสมสิกขาลัยนำมาจัดทำกิจกรรมทุกบาททุกสตางค์

          ขณะนี้ มีพระสงฆ์ สามเณร และแม่ชี จำนวน ๑๑ รูป ที่เข้าร่วมเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา และไม่สามารถจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายของตัวท่านเองได้ (ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าสถานที่พัก ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนวิทยากร อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ ค่าเดินทาง และค่าประสานงานต่าง ๆ) ระยะเวลาการเรียนรู้ ทั้งหมด คือ ๔ ปี (๖ ภาคการศึกษา ๆ ละ ๔๕ วัน)
เสมสิกขาลัยจึงขอบอกบุญมายังท่านที่ต้องการสนับสนุน ทุนการศึกษา ให้กับ พระสงฆ์ สามเณร แม่ชี ให้ได้มีโอกาสในการศึกษาหาความรู้ พัฒนาตัวเอง เพื่อนำกลับไปใช้ในชุมชน ทุนการศึกษา ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ ภาค การศึกษา หรือ บริจาคตามกำลังความศรัทธา

รายละเอียดการบริจาค

ข้าพเจ้า.............................................................................................................. ที่อยู่..................................................................................................................
........................................................................................................................
จังหวัด.......................................................... รหัสไปรษณีย์...................................
โทรศัพท์............................................... โทรสาร...................................................
e-mail................................................................................................................

ขอสนับสนุน ทุนการศึกษา ให้ พระสงฆ์ สามเณร แม่ชี โดยทำบุญ จำนวน......................บาท

วิธีบริจาค

 • ธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.หัวหมาก ในนาม นางพูลฉวี เรืองวิชาธร
  ๒๙/๑๕ ซอยรามคำแหง ๒๑ ถนนรามคำแหง วังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

 • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี เสมสิกขาลัย (Spirit in Education Movement)
  ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขาเสาชิงช้า เลขที่ ๐๐๔-๒-๒๖๙๘๐-๘
  ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาเจริญนคร เลขที่ ๐๒๔-๒-๔๕๘๘๓-๑

 • เช็ค สั่งจ่ายในนาม เสมสิกขาลัย (Spirit in Education Movement)

  ท่านที่โอนเงินทางธนาคาร โปรดส่งสำเนาการโอนเงินทางโทรสาร ๐๒-๓๑๙ ๑๘๕๖ หรือทางไปรษณีย์ มาที่ เสมสิกขาลัย พร้อมแจ้งชื่อ - ที่อยู่ และวันที่โอนเงิน เพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จให้ท่านโดยเร็ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เสมสิกขาลัย (สำนักงานรามคำแหง)
๒๙/๑๕ ซอยรามคำแหง ๒๑ ถนนรามคำแหง วังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทร ๐๒-๓๑๔๓๗๙๔๔๕ ถึง ๖
e-mail : .. .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :