เสขิยธรรม -
จดหมายข่าวเสขิยธรรม
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

พิเศษ สมัครวันนี้

 รับฟรี

ธรรมโฆษณ์ : มรดกธรรมพุทธทาสภิกขุ
พระไพศาล วิสาโล, สุลักษณ์ ศิวรักษ์, สุวรรณา สถาอานันท์, อรศรี งามวิทยาพงศ์
สุเนตร รุ่งแจ้งสุวรรณ –บรรณาธิการ

๑ ปี = ๑ เล่มจัดพิมพ์โดย กลุ่มเสขิยธรรม
พิมพ์ครั้งแรก เมษายน ๒๕๔๗ ๑๑๘ หน้า ๔๐ บาท

จดหมายข่าว
เสขิยธรรม

          "เสขิยธรรม" เป็นจดหมายข่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ และประสบการณ์ การประยุกต์หลักธรรมมาใช้กับชีวิตและสังคมสมัยใหม่ ทั้งในหมู่ของบรรพชิตและฆราวาส

          "จดหมายข่าวเสขิยธรรม" รายสามเดือน อัตราสมาชิกฯ ปีละ ๒๐๐ บาท ๔ ฉบับ

[ดาวน์โหลด Acrobat Reader]

left corner top right corner
left


ปกหน้า

(pdf file 79 kb)


ปกหลัง

(pdf file 85 kb)

ฉบับที่ ๖๔
ปีที่ ๑๕ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๔๘
ระดมธรรม ระดมทุน ต้านบริโภคนิยม

-> ในฉบับ


--> รายละเอียดการสมัครสมาชิก "จดหมายข่าวเสขิยธรรม" รายสามเดือน
อัตราสมาชิกฯ ปีละ ๒๐๐ บาท ๔ ฉบับ

โดยส่ง ธนาณัติ, ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือ เช็คของขวัญ
สั่งจ่ายในนาม นางสาวอาภาวดี งามขำ (ปณ.ตลิ่งชัน)

หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ ๐๒๔–๒–๕๓๙๕๔–๘
ชื่อบัญชี กองทุนเสขิยธรรมภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาเจริญนคร
(กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคารตามที่อยู่ด้านล่าง)

ส่งมาที่
กลุ่มเสขิยธรรม
๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทรศัพท์ ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
อีเมล:

ใบสมัครสมาชิกกลุ่มเสขิยธรรม จดหมายข่าวเสขิยธรรม แบบฟอร์มบริจาคสนับสนุนฯ
(pdf file ขนาด 178 KB)
[ดาวน์โหลด Acrobat Reader]

right
left corner bottom right corner
หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย |> จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์

สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... อีเมล: