เสขิยธรรม -
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

ที่ สข พิเศษ/๒๕๔๘

๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘

เรื่อง ขอสนับสนุนลงโฆษณา
เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบตอบรับลงโฆษณา

          ถนนหนังสือฉบับ "เสขิยธรรม" ราย ๓ เดือน เป็นวารสารที่นำเสนอความรู้, ข้อมูลข่าวสาร ด้านพุทธศาสนา และความเคลื่อนไหวของคณะสงฆ์ไทย ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนให้ความรู้ต่างๆ ที่เป็นสาระประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน ทั้งในหมู่บรรพชิตและคฤหัสถ์

          เดิม ถนนหนังสือฉบับ "เสขิยธรรม" จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้สนใจในวงจำกัด อยู่ได้ด้วยเงินบริจาคและค่าสมาชิก แต่ปัจจุบัน ได้ปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหา ตลอดจนขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ด้วยการจัดจำหน่ายสู่ร้านหนังสือชั้นนำต่างๆ ทั่วประเทศ ด้วยระบบสายส่ง เพื่อให้วารสารสามารถนำเสนอต่อกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง และกระจายออกไปสู่ผู้อ่านในวงกว้าง

          ปัจจุบัน ถนนหนังสือฉบับ "เสขิยธรรม" จัดพิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์ ปก ๔ สีอาบมัน ขนาด ๘ หน้ายก จำนวน ๑๓ ยก ๑๐๔ หน้า จัดพิมพ์ราย ๓ เดือน ฉบับละ ๓,๕๐๐ เล่ม ส่งตรงถึงสมาชิกและสมาชิกอุปถัมป์ ๑,๕๐๐ เล่ม วางจำหน่ายผ่านสายส่ง ๒,๐๐๐ เล่ม

          นอกเหนือจากเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ ร่วมบริจาค หรือสมทบทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์แล้ว ยังเปิดโอกาสให้กิจการทางธุรกิจ หรือองค์กรต่างๆ ที่ประสงค์จะประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณาสินค้าและบริการ ได้ร่วมสนับสนุน ด้วยการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเนื้อที่ส่วนต่าง ๆ ของ ถนนหนังสือ ฉบับ "เสขิยธรรม" อีกด้วย

          ดังนั้น หากท่านมีความประสงค์ที่จะลงโฆษณาสินค้าและบริการ หรือให้การสนับสนุนด้านการเงินด้านอื่นๆ ขอความกรุณา กรอกใบแจ้งโฆษณาที่แนบมาด้วยแล้ว มายัง

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐

           หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ หรือส่งแฟกซ์มาที่ ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙

 

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอาภาวดี งามขำ)
ผู้ประสานงาน กลุ่มเสขิยธรรม

ใบตอบรับสนับสนุนการจัดพิมพ์/ลงโฆษณา

 

ชื่อ(ห้าง,ร้าน,บริษัท,บรรษัท)......................................................................
ที่อยู่.....................................................................................................
โทรศัพท์..........................................โทรสาร...........................................
จดหมายอิเลคโทรนิค (e-mail)....................................................................
สินค้าที่ต้องการลงโฆษณา.........................................................................

๑. ประสงค์ลงโฆษณาใน "เสขิยธรรม" (ทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยม)

ปกหน้าด้านใน (๔ สี) ๒๐,๐๐๐ บาท
ปกหลังด้านนอก(๔ สี) ๒๕,๐๐๐บาท
ปกหลังด้านใน (๔ สี) ๑๕,๐๐๐บาท
เนื้อในเต็มหน้า ๑๐,๐๐๐บาท
ครึ่งหน้า ๗,๐๐๐บาท
หนึ่งส่วนสี่ของหน้า ๔,๐๐๐บาท

(ค่าใช้จ่ายสุทธิ รวมค่าจัดอาร์ตเวิร์ค และค่าประสานงาน เรียบร้อยแล้ว)

๒. ขอสนับสนุนค่าจัดพิมพ์ (นอกเหนือจากอัตราตามข้อ ๑)
เป็นเงิน ........................................................................บาท
ตัวอักษร ( ........................................................................ )

ต้องการลงโฆษณา และ/หรือ สนับสนุนค่าจัดพิพม์ ทั้งสิ้น.....................ฉบับ
ตั้งแต่ฉบับที่........เดือน....................... ถึงฉบับที่........เดือน.......................

รวมเป็นเงิน ....................................................................... บาท
ตัวอักษร ( ......................................................................... )


ลงชื่อ ………………………………………..………………
( ........................................................... )
ตำแหน่ง ………………………………………………………

 

--> ดาวน์โหดแบบฟอร์ม [ .pdf - 120 KB | .doc - 245 KB]

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :