เสขิยธรรม -
ความเคลื่อนไหว
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์


 

คำถาม
เกี่ยวกับ “เสขิยธรรม”

. ชื่อ “เสขิยธรรม” แปลและมีความหมายว่าอย่างไร?

          “เสขิยธรรม” แปลว่า ธรรมที่พึงศึกษาหรือต้องศึกษา แม้จะหมายถึง เสขิยวัตร แต่ตัวศัพท์เองมีความหมายกว้าง คือ แปลว่าสิ่งที่จะต้องศึกษา ซึ่งหมายถึงอะไรก็ตามที่จะต้องเรียนรู้ฝึกหัดเพื่อพัฒนาทำชีวิตให้ดีงามขึ้น รวมเข้าใน “ไตรสิกขา” ทั้งสามด้าน ทั้งศีล สมาธิ ปัญญา

. มีความเป็นมาอย่างไร ?

          “กลุ่มเสขิยธรรม” เดิมใช้ชื่อ “เครือข่ายพระสงฆ์กลุ่มเสขิยธรรม” เกิดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๒ ด้วยความริเริ่มของ “พระนักัพัฒนา” เช่น พระครูพิพิธประชานาถ (หลวงพ่อนาน), พระครูสุภาจารวัฒน์, พระครูเกษมธรรมรังษี (หลวงพ่อดำ), พระครูบรรพตสุวรรณกิจ (หลวงพ่อคำเขียน), พระครูพิทักษ์นันทคุณ เป็นต้น ร่วมกับอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ และกัลยาณมิตรท่านอื่น ๆ ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา (ศพพ.) โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ ซึ่งทำงานเกื้อกูลสังคมอยู่ในชนบทและชุมชนเมือง อย่างครอบคลุมทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ตลอดจนสนับสนุนให้มีความมั่นคงในชีวิตพรหมจรรย์อย่างเท่าทันโลกสันนิวาส ด้วยการมีส่วนร่วมและความเป็นเครือข่ายของพระนักพัฒนาจากทั่วประเทศ แต่ต่อมาเมื่อมีนักบวชสตรี และอุบาสก – อุบาสิกา เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น จึงเริ่มใช้ชื่อ “กลุ่มเสขิยธรรม” มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕

. มีโครงสร้างและการบริหารองค์กรอย่างไร ?

          “กลุ่มเสขิยธรรม” เป็นกลุ่มกิจกรรม ภายใต้ร่มเงาของ มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ (ใบอนุญาตเลขที่ กท ๑๐๖๔) ประกอบด้วยสมาชิกทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตกว่า ๘๐๐ คน/รูป ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ บริหารงานโดย “คณะกรรมการบริหาร” ที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกสามัญ ภายใต้การให้คำปรึกษาของพระมหาเถระ เช่น พระพรหมคุณาภรณ์ พระศรีปริยัติโมลี พระมหาเจิม สุวโจ พระไพศาล วิสาโล เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีคณะทำงานในโครงการต่าง ๆ เช่น คณะทำงานเครือข่ายศาสนิกชน และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลาง ซึ่งตั้งอยู่ที่
          ๑๒๔ ซอยวัดทองนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
          โทรศัพท์ (๐๒) ๘๖๓–๑๑๑๘, (๐๖) ๗๕๗–๕๑๕๖
          โทรสาร (๐๒) ๔๓๗–๙๔๔๕
          อีเมล
          และเว็บไซต์ skyd.org, www.buddhadasa.org

. มีเป้าหมายและแนวทางอย่างไร

          เป้าหมายของ “กลุ่มเสขิยธรรม” คือ สันติสุขในระดับบุคคล และสันติภาพในการใช้ชีวิตร่วมกัน

โดยใช้แนวทาง
          - ประยุกต์ใช้ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
          - พัฒนาการมีส่วนร่วมของศาสนิกชน
          - ยกระดับความร่วมมือระหว่างศาสนา
          - ส่งเสริมบทบาทของคฤหัสถ์และบรรพชิต
          - สนับสนุนและส่งเสริมการ ศึกษา–ปฏิบัติธรรม ของสตรี และนักบวชสตรี
          - ต่อต้านทุนนิยมและวัตถุนิยมบริโภค
          - ผลักดันให้มีการประยุกต์ใช้หลักศาสนธรรมในระดับโครงสร้าง

. ทำอะไรบ้าง ?

          “กลุ่มเสขิยธรรม” ทำกิจกรรมด้านต่าง ๆ มากมาย ทั้งกิจกรรมด้านศาสนา การศึกษา สิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข การมีส่วนร่วมของศาสนิกชน และความร่วมมือระหว่างศาสนาต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนั้นยังทำงานด้านสื่อ ด้านการระดมทุน เพื่อให้การสนับสนุนคฤหัสถ์และบรรพชิต ในกิจการอันเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของสังคม และการส่งเสริมสันติภาพ ตลอดจนการจัดการศึกษาให้กับนักบวชในพระพุทธศาสนา และการจัดกิจกรรมภาวนาเพื่อรับใช้สังคมให้กับบุคคลทั่วไปและนักกิจกรรมทางสังคม

. ได้รับการสนับสนุนจากใคร ?

          ปัจจุบัน “กลุ่มเสขิยธรรม” ดำเนินงานด้วยงบประมาณที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธารายย่อย และจากกิจกรรมทอดผ้าป่าระดมทุนปีละ ๑ ครั้ง ร่วมกับค่าลิขสิทธิ์ในการจัดทำและจัดพิมพ์หนังสือเล่ม (pocket book) โดยมิได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทุนใด ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

          อนึ่ง แต่ละปี “กลุ่มเสขิยธรรม” จะใช้งบประมาณในการทำกิจกรรมและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการประสานงาน และจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภายใต้การดูแลความถูกต้องทางการเงิน และการตรวจสอบบัญชีของมูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์

 

“งานที่ทำ..และจะทำต่อไป…”

การศึกษาทางเลือก “เสขิยธรรมวิทยาลัย” ภายใต้รูปแบบการ เสวนา – อภิปราย และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประเด็นหลักเกี่ยวกับ “การประยุกต์ใช้ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม” ด้านต่าง ๆ ตลอดจนหลักสูตรต่อเนื่อง เช่น โครงการธรรมโฆษณ์ศึกษา (มกราคม ๒๕๔๗ – ธันวาคม ๒๕๔๘) โครงการอบรมเยาวชน และโครงการศาสนทายาท เป็นต้น

การสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา “เครือข่ายศาสนิกชน” ด้วยการแสวงหาความร่วมมือกับบุคคล กลุ่ม และองค์กรด้านศาสนา เช่น คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.) สภาองค์การมุสลิมแห่งประเทศไทย เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย (คพส.) เครือข่ายพุทธศาสนสัมพันธ์เพื่อสังคมนานาชาติ (INEB) ในการเคลื่อนไหวทางสังคม และจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้วยกรอบคิดด้านศาสนา และการประยุกต์พิธีกรรม

งานรณรงค์ โดยจัดกิจกรรมประยุกต์ใช้ศาสนธรรม พิธีกรรม และกระบวนการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการรณรงค์ด้านต่าง ๆ เช่น กิจกรรม “ธรรมยาตรา..รักษาลำน้ำโขง” (เริ่มต้นใน พ.ศ.๒๕๔๖) การประกอบพิธีกรรมพุทธ คริสต์ อิสลาม เพื่อเรียกร้องให้ยุติการใช้ความรุนแรงและสร้างความสมานฉันท์ อันเนื่องมาจากปัญหา ๓ จังหวัดภาคใต้

งานสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่ม – องค์กร ภาคประชาชน ด้วยการเข้าร่วม แลกเปลี่ยน – เรียนรู้ ร่วมประกอบศาสนพิธี และร่วมเคลื่อนไหวเรียกร้องความเป็นธรรม ด้วยจุดยืนทางศาสนาและการใช้สันติวิธี

งานภาวนาเพื่อรับใช้สังคม ร่วมจัดกิจกรรมภาวนา และกิจกรรมทางศาสนา ในการชุมนุมเรียกร้องของผู้ด้อยโอกาส และผู้รักความเป็นธรรม ตลอดจนร่วมกับองค์กรพันธมิตร พัฒนากระบวนการและเครื่องมืออันเหมาะสม เพื่อความสงบสันติด้านจิตใจ สำหรับประชาชนทั่วไปและนักกิจกรรมทางสังคม

งานด้านสื่อและการเผยแพร่แนวคิด เช่น จัดทำและเผยแพร่ วารสาร “เสขิยธรรม” ราย ๓ เดือน จัดทำเว็บไซต์ “เสขิยธรรม” skyd.org และเว็บไซต์ “พุทธทาสศึกษา” www.buddhadasa.org การจัดพิมพ์หนังสือเล่ม และการสนับสนุนให้สมาชิกเขียนบทความด้านการประยุกต์ใช้ศาสนธรรม ออกเผยแพร่ในวงกว้าง เป็นต้น

 

ร่วมสนับสนุน “กองทุนเสขิยธรรม” ตามกำลังศรัทธา

๑. แนะนำสมาชิกใหม่ สมาชิกเดิมช่วยแนะนำสมาชิกใหม่ ท่านละ ๓ ราย โดยถ่ายเอกสารใบสมัคร แล้วช่วยหาสมาชิก หรือส่งรายชื่อ ผู้ที่ท่านเห็นว่าเราควรติดต่อ มายังฝ่ายสมาชิก “วารสารเสขิยธรรม”

๒. สั่งซื้อ “วารสารเสขิยธรรม” (จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ เล่ม) ในราคาลด ๔๐% ไปจำหน่ายหรือแจกจ่ายในโอกาสต่าง ๆ

๓. ติดต่อลงโฆษณา หรือช่วยหาโฆษณา เพื่อสนับสนุน “วารสารเสขิยธรรม”

๔. ร่วมตั้งกองทุนเพื่อการจัดพิมพ์ “วารสารเสขิยธรรม” กองทุนละ ๑,๐๐๐ บาท โดยทางกองบรรณาธิการจะจัดหาหนังสือตอบแทนให้ท่าน ในมูลค่าเต็มวงเงินกองทุนที่ท่านตั้งไว้กับเรา (ตามราคาปก)

๕. ร่วมบริจาค (ทั้งหมดหรือสมทบบางส่วน) เพื่อสนับสนุนจัดกิจกรรม “เสขิยธรรมวิทยาลัย” กิจกรรมละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๖. ร่วมบริจาค (ทั้งหมดหรือสมทบบางส่วน) เพื่อสนับสนุนจัดการอบรมศาสนทายาท กิจกรรมละ ๒๕,๐๐๐ บาท

๗. บริจาคเข้า “กองทุนเสขิยธรรม” ตามกำลังศรัทธา


--> ร่วมสนับสนุน-บริจาคสมทบ
ผ้ า ป่ า เ ส ขิ ย ธ ร ร ม
ข้าพเจ้า................................................................................................
ที่อยู่....................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.......................... โทร.......................................I.................
ร่วมบริจาคเงิน จำนวน....................................................................บาท
(.........................................................................................................)

โดยแนบ   O ธนาณัติ   O เช็คส่วนตัว   O เช็คของขวัญ
สั่งจ่าย

นางสาวอาภาวดี งามขำ
ผู้ประสานงานกลุ่มเสขิยธรรม
๑๒๔ ซอยวัดทองนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ สั่งจาย ปณ.คลองสาน

หรือ โอนเงินเข้าบัญชี

กองทุนเสขิยธรรมภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๐๒๔–๒–๕๓๙๕๔–๘
สาขาเจริญนคร กรุงเทพฯ

(กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคารตามที่อยู่หรือเบอร์โทรสารด้านล่างด้วยทุกครั้ง)

แบบฟอร์มร่วมสนับสนุน-บริจาคสมทบ ผ้าป่าเสขิยธรรม ครั้งที่ ๔
(pdf file ขนาด 85 KB)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
กลุ่มเสขิยธรรม
๑๒๔ ซอยวัดทองนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐๒–๘๖๓–๑๑๑๘, ๐๖–๗๕๗–๕๑๕๖, โทรสาร ๐๒–๔๓๗–๙๔๔๕
https://skyd.org
อีเมล:


หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม |> ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :