เสขิยธรรม -
กลุ่มเสขิยธรรม
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

 
--> กองทุนเสขิยธรรม

          จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับกิจกรรมและการเคลื่อนไหวตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของกลุ่มเสขิยธรรม บริหารและควบคุมโดยคณะกรรมการกองทุนฯ อันประกอบไปด้วยคฤหัสถ์และบรรพชิต ภายใต้การดูแลทางการเงินและบัญชี โดย มูลนิธิเสฐียรโกเศศ – นาคะประทีป ซึ่งเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมาย

          เงินที่รับบริจาคเงินเข้ากองทุนฯ นั้น จะใช้จ่ายในกิจการต่อไปนี้

๑.เพื่อสนับสนุนการศึกษา ดูงาน ของสมาชิกฯ (ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต ผู้ขาดแคลน) ในกิจกรรมด้านการศึกษาอบรม ที่จัดโดย กลุ่มเสขิยธรรม เสมสิกขาลัย เสขิยธรรมวิทยาลัย และ/หรือ องค์กรอื่น ๆ โดยมอบให้และถวายเป็นค่าเดินทางและค่าลงทะเบียน เป็นต้น

๒.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของพระสงฆ์ และแม่ชี สมาชิกกลุ่มเสขิยธรรม ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ได้รับการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์

๓.เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดเสวนา สัมมนา อภิปราย ปาฐกถา การจัดอบรม การภาวนา และกิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ เช่น ธรรมยาตรา หรือการเคลื่อนไหวทางสังคมอื่น ๆ ทั้งของกลุ่มเสขิยธรรม และสมาชิกฯ ทั้งที่จัดขึ้นเอง และร่วมจัดกับองค์กรอื่น ๆ

๔.เพื่อสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือเล่ม (pocket book) จัดพิมพ์จดหมายข่าวเสขิยธรรม ราย ๓ เดือน และสนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์ skyd.org และ buddhadasa.org ตลอดจนสื่อเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่ออื่น ๆ สำหรับกิจกรรมรณรงค์ประเภทต่าง ๆ

๕.เพื่อสนับสนุนการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา และการประยุกต์ใช้หลักศาสนธรรม ให้กับสมาชิกฯ

๖.เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดการต่าง ๆ ภายในกลุ่มเสขิยธรรม เช่น ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายด้านการสื่อสาร ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน เป็นต้น .. .


หน้าแรก |> กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :