เสขิยธรรม -
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์
โครงการอบรมสตรีชาวพุทธ
เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะกายใจ

หลักการและเหตุผล

สตรีเป็นศูนย์รวมของครอบครัว เป็นหัวใจของบ้าน ปัญหาที่สังคมเผชิญอยู่ขณะนี้หลายประการมักมีรากของปัญหาจากภายในครอบครัว ในฐานะที่ประเทศไทยมีประชากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๙๕ เป็นชาวพุทธ) หากสตรีมีความเข้าใจและซาบซึ้งในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา สามารถนำไปเป็นพื้นฐานการดำเนินชีวิต สามารถเป็นหลัก ให้คำแนะนำ และเป็นหลักใจให้แก่สมาชิกในครอบครัว ก็จะเป็นการปูพื้นฐานคุณธรรมให้แก่ครอบครัวอย่างมีคุณภาพ สร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในครอบครัวอันเป็นจุดเล็กที่สุดของสังคม เป็นการสร้างสังคมที่มีสุขภาวะทั้งทางกายและใจ แม้จะมีอุปสัคใดๆ ก็จะพาครอบครัวไปได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข

ประวัติความเป็นมา

มูลนิธิพุทธสาวิกา ได้จัดการอบรมสตรีชาวพุทธนานาชาติติดต่อกันมาเป็นเวลา ๓ ปี (Buddhist Women in Residence BWR) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นโครงการอบรมตลอด ๓ เดือน ในช่วงเข้าพรรษา

พ.ศ. ๒๕๔๕ มีผู้เข้ารับการอบรม ๒๐ คน เป็นชาวไทย และเขมร

พ.ศ.๒๕๔๖ มีภิกษุณีเข้ารับการอบรม ๖ รูป จากประเทศไทย ศรีลังกา อินโดนิเซีย และเวียตนาม

พ.ศ.๒๕๔๗ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งภิกษุณีและอุบาสิกา ๓๐ คน จากประเทศไทย ศรีลังกา อินเดีย (ลาดัค) เขมร มาเลเซีย และออสเตรเลีย

การอบรมที่ผ่านมามุ่งเน้นบรรพชิตและสตรีผู้สนใจที่จะบวช แต่ในปีนี้ จะเปิดกว้างสำหรับสตรีไทยทั่วไป ที่ต้องการความรู้ในพุทธศาสนา ทั้งในแง่ปริยัติและปฏิบัติ สร้างฐานคุณธรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางชีวิตที่ดี ฝึกอบรมสมาธิเพื่อเป็นการฝึกจิต สร้างความตื่นตัวในความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนการรักษาสมดุลย์กายและจิตอันจะนำมาซึ่งสุขภาวะที่ดีของพลเมืองในชาติ

จุดประสงค์

 • . สร้างกลุ่มสตรีชาวพุทธที่มีองค์ความรู้ทางพุทธศาสนา
 • . สร้างกลุ่มสตรีชาวพุทธที่จะถ่ายทอดคุณธรรมสู่เยาวชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
 • . สร้างกลุ่มสตรีชาวพุทธที่มีความเอื้ออาทรต่อสังคม
 • . เป็นการสืบพระศาสนาโดยสร้างพุทธบริษัทฝ่ายสตรีให้เข้มแข็งขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • . ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถอธิบายหลักคำสอนพระพุทธศาสนาได้
 • . ผู้เข้าอบรมเข้าใจ และสามารถแนะนำแนวทางการฝึกสมาธิขั้นพื้นฐานได้
 • . ผู้เข้าอบรมนำสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็นได้ สามารถกลับไปเป็นผู้นำของชุมชนได้
 • . ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจและคลายความทุกข์ของตนเองได้ในระดับหนึ่ง
 • . ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาให้มีสุขภาพกายและจิตดีขึ้น
 • . ผู้เข้าอบรมสามารถเป็นผู้นำ จะนำคุณธรรมไปดำเนินชีวิต เป็นตัวอย่างแก่คนอื่นได้ และสอนคนอื่นได้

กลุ่มเป้าหมาย

สตรีชาวพุทธที่สนใจ ๒๐ คน

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

๑. เป็นสตรีชาวพุทธ อายุ ๑๘-๕๕ ปี

๒. ระดับการศึกษา ขั้นต่ำ ม.๓ หรือผ่านการปฏิบัติธรรมอย่างน้อย ๑ ปี

๓. มีศักยภาพที่จะพัฒนาเพื่อความเป็นผู้นำในการส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม

  • . มีสุขภาพกายและจิตดี และจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม
  • . มีเวลาเข้าร่วมอบรมตลอดโครงการ
  • . มีความสามารถในการอยู่ร่วมกับอื่น เคารพครูบาอาจารย์ และมีทัศนคติที่ดีกับผู้อื่น
  • . สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆของวัตร
  • . สามารถรับมังสะวิรัตตลอดโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

มูลนิธิพุทธสาวิกา

วิทยากร

ภิกษุณีธัมมนันทา (รศ.ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์) และคณะวิทยาการผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มเครือข่าย เช่น เสมาสิกขาลัย สันติประชาธรรม INEB แผนพัฒนาจิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

แนวการฝึกอบรม แบ่งเป็น ๓ ส่วน

๑. เนื้อหาทางธรรม

๒. เนื้อหาเชิงสังคม จิตวิทยาแนวพุทธ สตรีนิยมแนวพุทธ พุทธศาสนาเพื่อสังคม

๓. การฝึกทักษะต่างๆ ทั้งเพื่อการอยู่ร่วมกัน ความเป็นผู้นำ ทักษะในการดูแล สุขภาวะทั้งทางกายและจิต

สถานที่ติดต่อ

๑๙๕ ถนนเพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐
โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๘๒๗๐ โทรสาร ๐ ๓๔๒๘ ๔๓๑๕
อีเมล
เว็บไซต์ www.thaibhikkhunis.org

ระยะเวลา

๓ เดือน (๒๐ ก.ค.-๒๓ ต.ค.๒๕๔๘)

อบรมอาทิตย์ ละ ๕ วัน หยุด วันอาทิตย์ และวันพระ

 

ตัวอย่างตารางเวลาการอบรมในแต่ละวัน

 • ๕.๓๐ น.
  ทำวัตรเช้า ฝึกสมาธิ ฝึกเดินจงกรม (ฝึกการปฏิบัติจิต และวิถีชีวิตพุทธ)
 • ๗.๓๐ น.
  อาหารเช้าร่วมกัน (ฝึกความพร้อมเพรียง ฝึกการอยู่ในกลุ่ม ฝึกความเอื้ออาทร)
 • ๙ -๑๑ น.
  เข้าชั้นเรียน หลักพระพุทธศาสนา ( พุทธประวัติ, หลักคำสอน อริยสัจ ๔, หลักกรรม, ปฏิจจสมุปบาท, ฯลฯ)
 • ๑๑.๐๐ น.
  ฝึกโยคะ (ฝึกกายให้สัมพันธ์กับจิต)
 • ๑๑.๓๐ น.
  อาหารกลางวัน พร้อมเพรียงกัน (ฝึกสวดมนต์ให้พร)
 • ๑๓.๐๐ น.
  การฝีมือ (ฝึกการทำงานอย่างมีสติ) ตัวอย่าง ปั้นดิน พับกระดาษ โอริกามิ, ทำดอกไม้, การฝีมือ สามารถเลือกได้หลายแบบ
 • ๑๔.๐๐ น.
  เกมส์ (ฝึกการอยู่ร่วมกัน, ฝึกความเป็นผู้นำ, ฝึกการทำงานเป็นทีม ฯลฯ)
 • ๑๕.๐๐ น.
  ฝึกชี่กง (พัฒนากาย) ฝึกการเป็นผู้สอนชี่กง (ฝึกความเป็นผู้นำ)
 • ๑๖.๐๐ น.
  ฝึกนวดศีรษะ (ดูแลกาย เหมาะสำหรับดูแลผู้สูงอายุ) ฝึกเป็นผู้สอน การนวด (ฝึกความเป็นผู้นำ)
 • ๑๗.๐๐ น.
  ทำงานโยธา (ฝึกการอุทิศแรงกายให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และฝึกการละวางอัตตา)
 • ๑๙.๐๐ น.
  ทำวัตรเย็น ทำสมาธิ (ฝึกการสวดมนต์ และการนำสวดมนต์)
 • ๒๐.๐๐ น.
  เข้ากลุ่ม ปรึกษา สนทนาธรรม/ ร่วมชมวีดิทัศน์ ธรรมะประยุกต์/ ประวัติศาสตร์ พุทธศาสนา ฯลฯ.. .
หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :