เสขิยธรรม -
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

ธรรมชาติบำบัด

"เข้ามาคุณเป็นคนไข้ กลับออกไปคุณเป็นหมอ"

          การรักษาตามแนวธรรมชาติบำบัด ตั้งอยู่บนหลักการที่ว่าร่างกายและจิตใจของมนุษย์สามารถรักษาโรคทุกชนิดได้ด้วยตนเอง เราสามารถช่วยร่างกายและจิตใจ ในกระบวนการรักษาตามธรรมชาตินี้ได้ด้วยการปรับวิถีชีวิตให้สมดุลสอดคล้องกับธรรมชาติ ร่วมด้วยการลดอาหาร อดอาหาร และการล้างพิษด้วยวิธีต่างๆ ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจโรคภัยที่ตนเป็นอยู่ในมุมมองใหม่ อันนำไปสู่ขุมพลังแห่งการบำบัดภายในตนเอง ได้ฝึกทักษะในการดูแลตนเอง คนใกล้ชิด หรือผู้ป่วยตามหลักธรรมชาติบำบัด ร่วมด้วยการฝึกโยคะ การบำบัดด้วยอาหาร น้ำ อากาศ แสงแดด และปราณ

          การอบรมครั้งนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน มะเร็งขั้น ๑-๒ ความดันโลหิตสูง หอบหืด ภูมิแพ้ โรคอ้วน โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การแนะนำอย่างใกล้ชิดของวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์พร้อมผู้ช่วย

          วิทยากร : เจคอบ วาทักกันเชรี นักธรรมชาติบำบัดที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า ๒๐ ปีในการดูแลผู้ป่วยจำนวนมากให้รักษาตนเองจนหาย ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน มะเร็ง ความดันโลหิต ภูมิแพ้ฯลฯ โดยปัจจุบันได้เปิดศูนย์ธรรมชาติบำบัดขึ้นถึง ๔ แห่งในรัฐเคลาร่า ทางตอนใต้ของอินเดีย นอกจากนี้เจคอบ วาทักกันเชรี ยังเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมตามแนวคานธีมากว่า ๒๕ ปี เพราะฉะนั้นผู้เขาร่วมจึงได้เรียนรู้ทั้งมิติด้านสุขภาพ สังคมและจิตวิญญาณ

 

บรรยายเรื่อง "ธรรมชาติบำบัด" โดย เจค็อบ วาทักกันเชรี
วันอาทิตย์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ เรือนร้อยฉนำ ถ.เจริญนคร คลองสาน กรุงเทพฯ
ร่วมบริจาค ๒๐๐ บาท รวมอาหารและของว่าง
เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ สวนสันติชัยปราการ ถ.พระอาทิตย์ บางลำพู กรุงเทพฯ

ติดต่อสำรองที่นั่ง
อาณัติ แสนโท ๐๒-๘๖๐๒๑๙๔, ๐๒-๔๓๘-๙๓๓๒ ต่อ ๑๑๒


อบรม "ธรรมชาติบำบัด ตำรับอินเดีย" ครั้งที่ ๒, ๓
โดย เจค็อบ วาทักกันเชรี
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗
ณ อาศรมวงศ์สนิท รังสิตคลอง ๑๕ จ.นครนายก

ค่าบริจาคเพื่อร่วมกิจกรรม ๗ วัน ๘,๐๐๐ บาท รับจำนวน ๓๐ คน/ครั้ง
วัน ๑๖,๐๐๐ บาท รับจำนวน ๓๐ คน/ครั้ง

ติดต่อ
อาภาภร คำเจริญ ๐๓๗-๓๓๓-๑๘๓-๔, อีเมล
เพียงพร ลาภคล้อยมา ๐๙-๗๙๘-๓๑๑๖, ๐๒-๙๘๓-๗๕๗๗
อธิษฐาน์ คงทรัพย์ ๐๙-๘๘๕๒๓๗๓


วันที่ ๑๓ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๗
ณ ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กและสตรีชนเผ่า (บ้านใกล้ฟ้า)
บ้านป่าคาสุขใจ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ค่าลงทะเบียน ๓ วัน ๓,๕๐๐ บาท
๗ วัน ๘,๐๐๐ บาท รับจำนวน ๔๐ คน

ติดต่อ
พรโสภา สุวรรณจักร ๐๑-๗๒๔-๗๙๕๑, ๐๕๓-๖๗๓-๒๕๘
พิสมัย อู่ปรัชญา ๐๙-๑๒๓-๘๓๓๗, ๐๒-๖๕๑-๐๙๙๙.. .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :