ThaiRath วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2546 Daily Web logo
เสขิยธรรม

กลุ่มเสขิยธรรม จัดตั้งขึ้นมาโดยการรวมตัวของพระภิกษุกลุ่มหนึ่งที่ตระหนักถึง ปัญหาความเสื่อมโทรมของชุมชน รวมถึงปัญหาวัฒนธรรมบริโภคนิยม ที่ระบาดเข้าสู่สังคมไทยอย่างรวดเร็ว จนทำให้ผู้คนใช้ชีวิตกันอย่างฟุ้งเฟ้อมากขึ้นทั้งในวัดและในบ้าน
ความเป็นมากลุ่มเสขิยธรรม มีประวัติ วัตถุประสงค์ของกลุ่ม ที่ต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องศาสนาโดยเริ่มจากชุมชนรอบวัด ส่วนบทความจรรโลงใจประเทืองปัญญาที่นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิต รวบรวมไว้ที่ ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม หัวข้อ ประเด็นร้อน มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับศาสนามาให้อ่านมากมายอาทิ บวชภิกษุณีความเห็นที่แตกต่าง ฯลฯ
banner
image
สำหรับผู้ที่สนใจบทสัมภาษณ์ ข่าวสารความเคลื่อนไหว ของแวดวงธรรมะติดตามจาก นักบวชกับสังคมร่วมสมัย...
******
Archives This Site is the cooperatation of Thairath and Internet Thailand
Any comments to