เสขิยธรรม -
ความเคลื่อนไหว
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

ผ้าป่าเสขิยธรรม ครั้งที่ ๒

...
[ภาพประกอบโดย เทพศิริ สุขโสภา]

วันอาทิตย์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ณ วัดสวนแก้ว อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี


--> เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
เสวนา “บุญทางสังคม” : ทำอย่างไรให้ได้บุญ?
โดย พระพิศาลธรรมพาที (พระพยอม กลฺยาโณ)
อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์
คุณปรียานุช ปานประดับ

ดำเนินรายการโดย คุณสุเมธ โสฬส

--> เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ทอดผ้าป่าเสขิยธรรม

 

--> ผ้าป่า ๒๐๐ กอง เพื่อประโยชน์อะไร ?

๑. เพื่อสนับสนุนการศึกษา ดูงาน ของสมาชิกซึ่งจัดโดย เสมสิกขาลัย เสขิยธรรมวิทยาลัย และองค์กรพันธมิตรอื่น ๆ โดยถวายเป็นค่าเดินทางและค่าลงทะเบียนในการอบรม ซึ่งแต่ละปีจะต้องใช้งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท

๒. ส่งเสริมการทำงานของพระสงฆ์ และแม่ชีที่เป็นสมาชิกกลุ่มเสขิยธรรม ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรที่จะให้การสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ ในวงเงินปีละประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

๓. สมทบกองทุนเสขิยธรรม เพื่อการดำเนินกิจกรรมทางสังคมของสมาชิก หรือเครือข่ายพันธมิตรของกลุ่ม ที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วน ในวงเงินปีละประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๔. จัดพิมพ์จดหมายข่าวเสขิยธรรม รวมทั้งหนังสือเล่ม ที่จะจัดจำหน่ายเพื่อหารายได้เข้ากองทุน และแจกเป็นธรรมบรรณาการในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งจะใช้งบประมาณ ปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

บริจาคเพื่อสนับสนุน
ผ้ า ป่ า เ ส ขิ ย ธ ร ร ม
ข้าพเจ้า................................................................................................
ที่อยู่....................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.......................... โทร.......................................I.................
ร่วมบริจาคเงิน จำนวน...................................................................บาท
(.........................................................................................................)

โดยแนบ   O ธนาณัติ   O เช็คส่วนตัว   O เช็คของขวัญ
สั่งจ่าย

นางสาวบัวลอง พิมพลา
ผู้ประสานงานกลุ่มเสขิยธรรม
๑๒๔ ซอยวัดทองนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ สั่งจาย ปณ.คลองสาน

หรือ

โอนเงินเข้าบัญชี
กองทุนเสขิยธรรมเพื่อการพัฒนา
โดยนายปรีดา เรืองวิชาธร และนายวรพงษ์ เวชมาลีนนท์

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ ๐๖๘–๒–๕๕๔๐๘–๘
สาขาคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
(กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคารตามที่อยู่ด้านล่างด้วยทุกครั้ง)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
กลุ่มเสขิยธรรม
๑๒๔ ซอยวัดทองนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐๒–๘๖๓๑๑๑๘, ๐๙–๖๔๒๑๒๔๕ โทรสาร ๐๒–๔๓๗๙๔๔๕
https://skyd.org
e–mail :


ลิ้งค์เกี่ยวข้อง : ความเป็นมากลุ่มเสขิยธรรม | รายนามผู้สนับสนุน "ผ้าป่าเสขิยธรรม ครั้งที่ ๒"

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม |> ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :