เสขิยธรรม
ประเด็นร้อน
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

ขอเชิญร่วมเสวนา

ดับไฟใต้..ในมุมมองมุสลิม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๗ เวลา ๑๓.๐๐–๑๖.๓๐ น.
ณ อนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา ๑๖ สี่แยกคอกวัว กรุงเทพฯ

๑๓.๐๐–๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
๑๓.๓๐–๑๖.๓๐ น. เสวนา “ดับไฟใต้ในมุมมองมุสลิม”
          โดย...
                    คุณเด่น โต๊ะมีนา สมาชิกวุฒิสภา จ.ปัตตานี
                    อาจารย์อารงค์ สุธาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                    อาจารย์วิทยา วิเศษรัตน์ นักวิชาการมุสลิม
          ดำเนินรายการโดย
                    พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ กลุ่มเสขิยธรรม

หลักการและเหตุผล

          สถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม ๒๕๔๗ และนับวันจะเลวร้ายยิ่งขึ้น ประเมินได้จากจำนวนคนถูกลอบสังหาร หรือการลอบวางเพลิงสถานที่ต่างๆ รวมทั้งการวางระเบิดซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ตลอดจนการหายตัวไปของผู้นับถือศาสนาอิสลามกว่าร้อยคน และการอุ้มทนายสมชาย นีละไพจิตร ประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิม ซึ่งถึงบัดนี้ยังหายตัวไปโดยไม่รู้ชะตากรรม หรือล่าสุดที่มีกลุ่มโจรบุกปล้นโรงโม่หิน ขโมยยูเรียซึ่งสามารถใช้เป็นส่วนผสมของระเบิดไปเกือบครึ่งตัน พร้อมกับระเบิดไดนาไมต์ กระทั่งหลายฝ่ายกังวลว่าจะนำไปสู่การก่อการร้ายครั้งใหญ่ โดยที่ปรากฏการณ์เช่นที่กล่าวข้างต้น มักมีความพยายามเชื่อมโยงไปสู่บทสรุป ว่าเกิดจากมุสลิม และเกี่ยวข้องกับขบวนการแบ่งแยกดินแดนเสมอๆ

          สถานการณ์ต่างๆ ข้างต้น นอกจากจะสร้างความไม่สงบให้เกิดขึ้นแล้ว ประชาชนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังจำต้องอยู่กันด้วยความหวาดกลัว และขาดความปลอดภัยในชีวิต - ทรัพย์สิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม เมื่อเหตุร้ายเกิดขึ้น มักถูกประนามหยามหมิ่นว่าเป็นพวกนิยมความรุนแรง หรือกระทั่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการก่อการร้าย ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ในขณะที่แทบมิมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นหรือชี้แจงใดๆ ต่อสาธารณะ

          เป็นที่ทราบกันดีว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีความซับซ้อน และต้องใช้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการแสวงหาทางออกโดยไม่ใช้ความรุนแรง อันจะนำไปสู่ความสงบสุข และเกิดสันติภาพ ตลอดจนเกิดความร่วมมือกันระหว่างศาสนิก ดั่งที่เคยเป็นมาในอดีต

กลุ่มศาสนิกและองค์กรด้านศาสนา ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มเสขิยธรรม คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.) สภาองค์การมุสลิมแห่งประเทศไทย มีความเห็นร่วมกัน ว่าสถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข และหาทางออกร่วมกันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระดมความคิดเห็น และการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้มีโอกาสแสดงทัศนะต่อสาธารณชน จึงจะจัดให้มีการเสวนาขึ้น ในหัวข้อ "ดับไฟใต้ในมุมมองมุสลิม" เพื่อเป็นเวทีร่วมเรียนรู้ และแสวงหาทางออก ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะ ทั้งจากนักการเมืองและนักวิชาการมุสลิม ที่เข้าใจ และมีประสบการณ์ตรงต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

วัตถุประสงค์

          เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ ตลอดจนรับฟังมุมมองและความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ ๓ จังหวัดภาคใต้ จากนักการเมืองและนักวิชาการมุสลิม ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆ ในพื้นที่ รวมทั้งแสวงหาทางออก หรือแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ผู้เข้าร่วมได้รับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น และร่วมกันนำเสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภาคใต้ร่วมกัน

ร่วมจัดโดย
กลุ่มเสขิยธรรม, สภาองค์การมุสลิมแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
     กลุ่มเสขิยธรรม ๐๖–๗๕๗–๕๑๕๖, ๐๒–๘๖๓–๑๑๑๘,
     สภาองค์การมุสลิม (คุณสมเดช) ๐๙–๑๑๘–๑๗๗๖,
     คณะกรรมการฯ เพื่อความยุติธรรมและสันติ (สุ) ๐๙–๙๖๕–๙๙๐๒,๐๒–๒๗๗–๔๖๒๕,๐๒–๒๗๕–๗๗๘๓

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว |> ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
... e-mail :