เสขิยธรรม
ความเคลื่อนไหว
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์
โครงการทอดผ้าป่าหนังสือ
เพื่อห้องสมุดมหาสิลา วีระวงศ์
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๖
ณ ห้องสมุดมหาสิลา วีระวงศ์ นครเวียงจันทร์ ส.ป.ป. ลาว

-> หลักการและเหตุผล

          ความสัมพันธ์ลาว-ไทย สืบสายใยอยู่ในเลือดเนื้อ ชีวิต และวัฒนธรรมสองฝั่งโขง แม้ว่าวันเวลาและสถานการณ์ทางการเมือง จะเป็นเหตุให้รัฐและผู้ปกครองเกิดความแบ่งแยกและแตกต่าง แต่ในส่วนของประชาชนสองฟากฝั่ง ความเป็น "ลาว-ไทย" คล้ายดั่งเนื้อเดียวกันตลอดมาในทุกยุคทุกสมัย เช่น วิถีแห่ง "ฮีตสิบสอง ครองสิบสี่" ที่หาได้เป็นมิตรหรือศัตรู หรือแบ่งแยกคนโดยสัญชาติแต่อย่างใด และกล่าวโดยถึงที่สุดแล้ว แม้เชื้อชาติของผู้คนสองฝั่งโขง ก็ใช่ว่าจะมีนักชาติพันธุ์วิทยาคนใดจำแนกความเป็น "ลาว-ไทย" ออกจากกันได้โดยง่าย

          ข้อเท็จจริงดังกล่าว ทำให้ความสัมพันธ์ลาว-ไทยใกล้ชิดและแน่นแฟ้นเสมอมา ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและผันแปรของโลกสันนิวาส ที่อาจสร้างภาพและเปิดเผยแง่มุมอันตอบสนองความปรารถนาของตน โดยไม่คำนึงถึงธรรมชาติเดิมแท้ของผู้คน

          กล่าวในด้านภูมิปัญญาและวิถีวัฒนธรรม ความ "ใกล้ชิด" ของผู้คนใน "ที่ราบสูงตะวันออกเฉียงเหนือ" ดูจะมีความแนบแน่นอยู่กับ "ความเป็นลาว" ยิ่งกว่าไทยท้องถิ่นอื่น แต่หากนับ ลาวโซ่ง ลาวพวน ตลอดจนลาวอื่นๆ ในไทยอีกหลายกลุ่ม ก็คล้ายกับว่า แม้รัฐในปัจจุบันจะแบ่งประเทศด้วยแผนที่และเขตแดน แต่ "วิถีลาว" ก็เติบโตอยู่ในดินแดนสยามมาด้วย อย่างมิอาจปฏิเสธ

          ด้วยเหตุนี้ และในโอกาสที่ชาตกาลของท่านมหาสิลา วีระวงศ์ แห่ง ส.ป.ป.ลาว ผู้เป็นปราชญ์ และมีคุณูปการเป็นที่ยอมรับของผู้คน ทั้งในพื้นที่สองฝั่งโขง ตลอดจนแวดวงวิชาการอื่นๆ จะครบรอบ ๑๐๐ ปี ใน พ.ศ.๒๕๔๗ ที่จะถึงนี้ มูลนิธิโกมลคีมทอง และองค์กรร่วมจัดอื่นๆ จึงเห็นพ้องกันที่จะจัด "ผ้าป่าหนังสือ เพื่อ ห้องสมุด มหาสิลา วีระวงส์" ขึ้น ทั้งเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของพี่น้องลาว - ไทย และเพื่อก่อให้เกิดบรรยากาศแห่งความสมานฉันท์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมขึ้น ก่อนที่จะมีการเฉลิมฉลอง และเปิดทำการ ห้องสมุด มหาสิลา วีระวงส์ ในโอกาสอันควรต่อไป

-> วัตถุประสงค์

๑.เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการอ่านและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
๒. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของพี่น้องลาว-ไทย

-> ระยะเวลาดำเนินการ วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๖

-> รูปแบบกิจกรรม

๑.รับบริจาคหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่างๆ ในเมืองไทย เพื่อไปมอบต่อให้ห้องสมุด มหาสิลา วีระวงศ์ (โดยสำนักงานมูลนิธิโกมลคีมทองเป็นศูนย์กลางการรับหนังสือ)
๒.วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เดินทางไปร่วมทอดผ้าป่าหนังสือที่ห้องสมุดมหาสิลา วีระวงศ์ นครเวียงจันทน์ ส.ป.ป.ลาว

-> สถานที่ ห้องสมุดมหาสิลา วีระวงศ์ นครเวียงจันทน์ ส.ป.ป.ลาว

-> จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เดินทางไปร่วมทอดผ้าป่า ๓๐ คน

-> กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้สนใจ และประชาชนทั่วไป

-> ผู้รับผิดชอบ

สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง, กลุ่มเสขิยธรรม, โครงการเวทีสุขภาพคนจน, สำนักพิมพ์สุขภาพใจ และสายส่งเคล็ดไทย

-> ผู้ประสานงาน

คุณอาภาวดี งามขำ
สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง ๘/๒๓ ซ.บ้านช่างหล่อ ถ.พรานนก บางกอกน้อย กรุงเทพ ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๔๑๒-๐๗๔๔, ๐๒-๔๑๑-๐๗๗๔ ต่อ ๑๕ โทรสาร ๐๒-๘๔๘-๙๗๕๖ .. .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม |> ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
... e-mail :