เสขิยธรรม -
ความเคลื่อนไหว
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์
๓ องค์กรศาสนาเรียกร้องความสมานฉันท์

โดย ผู้จัดการออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗

          วานนี้ (๒๘ ม.ค.) เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อนุสรณ์สถาน ๑๔ ต.ค. ๒๕๑๖ บริเวณสี่แยกคอกวัว ทางองค์กรศาสนาทั้ง ๓ องค์กร ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก และศาสนาอิสลาม จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “ประณามการใช้ความรุนแรง เรียกร้องความสมานฉันท์ และการแก้ไขปัญหาด้วยหลักศาสนธรรม” โดยมีผู้เข้ารับฟังการเสวนา ๕๐ คน

          พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่ม เสขิยธรรมกล่าวว่า จากสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในขณะนี้ หากพิจารณาโดยรอบคอบจะพบความต่อเนื่องของปัญหากับสาเหตุได้ไม่ยากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีอำนาจรัฐและผู้เกี่ยวข้องยอมรับในเหตุผลและความถูกกกต้อง โดยไม่ปฏิเสธข้อเท็จจริง ซึ่งจะขอเรียกร้องเป็นกรณีพิเศษต่อฝ่ายต่างๆ ดังนี้

          ๑.รัฐบาลจะต้องยุติการริเริ่ม มุ่งเน้นที่จะใช้กองกำลังและอาวุธตลอดจนวิธีการอันนำซึ่งความรุนแรงในทุกรูปแบบ แล้วหันมาสร้างบทบาทในฐานะเป็นตัวกลางประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย ภายใต้หลักศาสนธรรม แทนที่จะเจาะจงแสวงหาคนร้าย ซึ่งเป็นเพียงส่วนน้อย แต่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้คนส่วนใหญ่

          ๒. สื่อมวลชนทุกประเภทจะต้องเป็นกลาง ที่มุ่งนำเสนอทางออกและข้อมูลที่ถูกต้อง ดีกว่าที่จะนำเสนอเหตุการณ์โดยมุ่งขายความตื่นเต้นอันน่าตระหนก ยากแก่การเข้าใจภาพรวมของข้อเท็จจริงของเหตุการณ์

          ๓.ศาสนิกชนทุกศาสนาจะต้องหันหน้าเข้าหากัน สามัคคีกันนำหลักศาสนธรรม อันเป็นแก่นของแต่ละศาสนามาใช้เป็นเครื่องมือ นำพาทุกฝ่ายออกจากวิกฤตนี้

          ๔.องค์กรศาสนา จะต้องประสานความร่วมมือ ถือวิกฤตให้เป็นโอกาสปรับโครงสร้างและแสวงหาลู่ทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทั้งในระยะสั้น และแสวงหาทางออกในระยะยาวที่มั่นคงยั่งยืน

          การแก้ปัญหาด้วยการใช้ความรุนแรงเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แม้ว่าจะทำให้ปัญหายุติลงในบางระดับ แต่มักจะก่อให้เกิดผลกระทบตามมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอีกทั้งยังจะเป็นสาเหตุให้เกิดความรุนแรงในด้านอื่นๆ ขึ้นอีก ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

          “อาตมาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกและองค์กรทางศาสนา ภายในขอบเขตแห่งรัฐ ตลอดจนร่มเงาบรมโพธิสมภารแห่งพระมหากษัตริย์ นับเป็นองค์ศาสนูปถัมภ์ภก จะเป็นเป้าหมายให้ทุกฝ่ายมีความวิริยะอุตสาหะ ที่จะไปให้ถึงความสันติภาพสันติสุขและภราดรภาพร่วมกัน .. .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม |> ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :