เสขิยธรรม -
ความเคลื่อนไหว
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์
ผ้าป่าเสขิยธรรม ครั้งที่ ๓

วันอาทิตย์ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ณ วัดสวนแก้ว อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

สขธ.

-->๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เสวนา
  เป็นชาวพุทธอย่างไร ?
  (ไม่ให้เสียชาติเกิด)

โดย
   พระพิศาลธรรมพาที (พยอม กลฺยาโณ)
   สมลักษณ์ หุตานุวัตร
      
กลุ่มนักธุรกิจเพื่อสังคม
   อิศรา สุคงคารัตนกุล
      เว็บมาสเตอร์ budpage.com
   แทนคุณ จิตต์อิสระ
      นักเขียน-นักแสดง

ดำเนินรายการโดย พูลฉวี เรืองวิชาธร

-->๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
  ทอดผ้าป่า...เสขิยธรรม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายประสานงานกลุ่มเสขิยธรรม
โทรศัพท์๐๖–๗๕๗๕๑๕๖, ๐๒–๘๖๓๑๑๑๘,
๐๑–๙๘๙–๖๔๘๔
โทรสาร๐๒–๔๓๗–๘๘๗๕
อีเมล :

   

 

พระพิศาลธรรมพาที (พยอม กลฺยาโณ) ประธานฝ่ายบรรพชิต

นายนิกร จำนง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานฝ่ายคฤหัสถ์

คณะกรรมการที่ปรึกษา

พระธรรมธัชมุนี (แสง ชุตินฺธโร)
พระสิงห์ทน นราสโภ
ภิกษุณีธัมมนันทา
อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์
อ.เอกวิทย์ ณ ถลาง
อ.นิธิ เอียวศรีวงศ์
อ.อนันต์ วิริยะพินิจ
คุณสันติสุข โสภณสิริ
คุณพิกุล บุรีภักดี
คุณพิภพ ธงไชย
คุณอดิศร เพียงเกษ

   
   

 

-> ความเป็นมา

          ผลพวงจากการพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัย ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์หลากหลายด้าน ทั้งการล่มสลาย–พึ่งตนเองไม่ได้ ของชุมชนรากหญ้า และความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ ความเสื่อมทรุดทางศีลธรรม–วัฒนธรรม ความอ่อนแอทางจิตวิญญาณ ตลอดจนการเสื่อมถอยทางสติปัญญาของสังคม เป็นต้น ซึ่งนับวันจะมีความซับซ้อนรุนแรง ยากจะเยียวยา ขณะเดียวกัน ด้านศาสนจักร สถาบันสงฆ์ก็ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของภาครัฐ ระบบราชการ และกระแสทุนนิยมบริโภค ทั้งยังขาดการตรวจสอบดูแลซึ่งกันและกัน ระหว่างชุมชนกับพระสงฆ์ ทำให้คณะสงฆ์เสื่อมโทรม–อ่อนแอ มาโดยตลอด กระทั่งแทบจะสูญเสียบทบาทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเป็นผู้นำทางสติปัญญาและจิตวิญญาณของสังคม

          อย่างไรก็ตาม ยังมีพระสงฆ์จำนวนหนึ่ง ทำหน้าที่เป็นแบบอย่างของความสันโดษ–เรียบง่าย เป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจและสติปัญญา ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านที่กล่าวถึงนี้ มักจะพำนักอยู่ในชนบท ทำงานร่วมกับชาวบ้านเพื่อรักษาธรรมชาติ ส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส สร้างสรรค์ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพิงตนเองได้ และฟื้นฟูรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และอื่น ๆ เช่น พระครูพิพิธประชานาถ, พระครูสุภาจารวัฒน์, พระครูเกษมธรรมรังษี, พระครูบรรพตสุวรรณกิจ, พระครูพิทักษ์นันทคุณ เป็นต้น

          เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ หลายท่านที่กล่าวถึงข้างต้น ต่างเห็นว่าพระสงฆ์ที่ทำงานในลักษณะนี้ควรรวมตัวกันเป็นเครือข่าย เพื่อเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน อันจะทำให้เกิดพลังในการประยุกต์ใช้หลักศาสนธรรมกับการแก้ปัญหาชีวิตและสังคม อย่างมีความยั่งยืน ทั้งยังสามารถชี้ทางออก และเป็นร่มเงาให้กับสังคมที่กำลังเสื่อมทรุด จึงพร้อมใจกันก่อตั้ง “กลุ่มเสขิยธรรม” ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญ คือ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ศาสนธรรม เพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และธรรมชาติ ให้ก้าวพ้นวิกฤตการณ์ทั้งหลายอย่างเป็นรูปธรรมและสมสมัย ซึ่งนอกจากจะเกื้อกูลระหว่างพระสงฆ์และแม่ชีแล้ว ก็ควรขยายผลไปสู่สังคมพุทธบริษัทในวงกว้างด้วย ปัจจุบันกลุ่มเสขิยธรรมจึงขยายตัวออกไป และมีสมาชิกทั้งที่เป็นภิกษุ ภิกษุณี แม่ชี และอุบาสก อุบาสิกา

          อนึ่ง นอกจากสิกขาบทในพระวินัยแล้ว กลุ่มเสขิยธรรมยังมีข้อวัตรที่ถือปฏิบัติร่วมกันเพิ่มเติมขึ้น เช่น การงดเว้นจากการสูบบุหรี่ อาหารขยะ เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำอัดลม และลดการใช้ภาชนะพลาสติกและโฟม เครื่องดื่มและอาหารอันมีที่มาจากบรรษัทข้ามชาติ ตลอดจนงดการใช้ หรือรับไว้ซึ่งสินค้าบริโภคนิยมที่เกินจำเป็น และขัดต่อสมณสารูป เป็นต้น

 

-> เสขิยธรรมกับบทบาททางสังคม

          ปัจจุบันกลุ่มเสขิยธรรมมีพุทธบริษัทเป็นสมาชิกในเครือข่ายกว่า ๘๐๐ รูป/คน สมาชิกเหล่านี้ นอกจากจะมีกิจกรรมประชุมพบปะและกิจกรรมด้านภาวนาร่วมกันเป็นประจำทุกปีแล้ว ยังมีงานประจำและกิจกรรมเคลื่อนไหวทางสังคมที่น่าสนใจอีกหลายด้าน ดังนี้

          ๑) บทบาทด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการประสานความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต ให้ตื่นตัวต่อวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อม โดยจัดเสวนาทางวิชาการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และจัดเดินป่าเพื่อภาวนา ตลอดจนศึกษาข้อเท็จจริงในภูมิภาคต่าง ๆ นอกจากนี้กลุ่มเสขิยธรรมยังเป็นตัวจักรสำคัญในการรณรงค์ต่าง ๆ เช่น โครงการธรรมยาตรารักษาลำน้ำโขง โครงการธรรมยาตราเพื่อฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา โครงการเดินเท้าต้านไฟป่าที่ จ.ลพบุรี และโครงการธรรมยาตราเพื่ออนุรักษ์ลุ่มน้ำลำปะทาว จ.ชัยภูมิ ตลอดจนโครงการป่าชุมชน และป่าสมุนไพร เป็นต้น

          พระสงฆ์ที่ทำงานในด้านนี้ ได้แก่ พระครูเกษมธรรมรังษี, พระครูบรรพตสุวรรณกิจ, พระมหาจันทร์ คุณวุฒฺโฑ, พระครูพิทักษ์นันทคุณ, พระสมบูรณ์ สุมงฺคโล, พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ, พระบุญชู ติสาโร เป็นต้น

          ๒) บทบาทด้านการพัฒนาและสร้างสรรค์ชุมชน มีการจัดอบรมสัมมนาในเรื่องชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ซึ่งจัดให้กับฝ่ายนักบวชและชุมชนรากหญ้าหลายแห่งมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแลกเปลี่ยนดูงานระหว่างชุมชนในเรื่องการพึ่งพิงตนเองในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โรงสีข้าว การจัดตั้งสัจจะออมทรัพย์ การสาธิตการแพทย์พื้นบ้าน

          พระสงฆ์ที่ทำงานด้านนี้ ได้แก่ พระครูพิพิธประชานาถ, พระครูสุภาจารวัฒน์, พระสุบิน ปณีโต, พระสมคิด จารณธมฺโม, ศูนย์ทับทิมนิมิต เป็นต้น

          ๓) บทบาทด้านการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา มีการจัดอบรมเสวนาถวายความรู้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปในเรื่องวิกฤตการณ์ และความเสื่อมโทรม ตลอดจนทางออกของพุทธศาสนาไทย รวมถึงการทำงานวิจัยทางวิชาการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

          พระสงฆ์ที่ทำงานด้านนี้ ได้แก่ พระศรีปริยัติโมลี, พระไพศาล วิสาโล, พระมหาเจิม สุวโจ เป็นต้น

          ๔) บทบาทด้านการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม และหนุนเสริมทางจิตวิญญาณ กลุ่มเสขิยธรรมได้จัดอบรมสมาธิภาวนา รวมถึงการเดินป่าศึกษาธรรมเป็นประจำทุกปี พระสงฆ์ที่ทำงานด้านนี้ ได้แก่ พระครูบรรพตสุวรรณกิจ, กลุ่มพุทธทาสศึกษา, แม่ชีสุบิน ผลไม้ เป็นต้น

          ๕) บทบาทด้านการจัดการศึกษาทางเลือกและการศึกษาผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเสขิยธรรมได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่สมาชิกและผู้สนใจหลากหลายรูปแบบ ทั้งการจัดสัมมนา การอบรมแบบมีส่วนร่วม การศึกษาดูงาน และการรวมกลุ่มเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน ในนามของ “เสขิยธรรมวิทยาลัย” และ “โครงการศาสนทายาท”

          พระสงฆ์ที่ทำงานด้านนี้ ได้แก่ พระประจวบ ปญฺาทีโป, พระไพศาล วิสาโล, พระครูสันติธรรมรังษี, พระใบฎีกาสุทัศน์ วชิราโณ, พระสมบูรณ์ สุมงฺคโล แม่ชีพิมพ์ใจ มณีรัตน์, แม่ชีจุติภา ทรรพสุทธิ์ เป็นต้น

          ๖) บทบาทด้านสื่อ การรณรงค์ทางสังคม และการผสานความร่วมมือระหว่างศาสนา กลุ่มเสขิยธรรม มีบทบาทสื่อกลาง นำเสนอข่าวสาร–ข้อมูล การประยุกต์ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม ผ่าน “จดหมายข่าวเสขิยธรรม” เว็บไซต์ “เสขิยธรรม” skyd.org และ เว็บไซต์ “พุทธทาสศึกษา” www.buddhadasa.org อีกทั้งยังดำเนินงานฐานะแกนกลางการผสานความร่วมมือ ระหว่างองค์กรทางศาสนา นักบวช ผู้นำศาสนา นักวิชาการ และศาสนิกชน เพื่อจัดกิจกรรมทางศาสนา และการรณรงค์ทางสังคมร่วมกัน อย่างต่อเนื่อง

          พระสงฆ์ที่ทำงานด้านนี้ ได้แก่ พระไพศาล วิสาโล, พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ, พระมหาประญัติ มหาภินิกฺขมโน และ กลุ่มพุทธทาสศึกษา ตลอดจนศูนย์ทับทิมนิมิต เป็นต้น

-> ผ้าป่าเสขิยธรรม กองละ ๕,๐๐๐ บาท เพื่ออะไร ? และ เพื่อใคร ?

          ๑. เพื่อสนับสนุนการศึกษา ดูงาน ของสมาชิกซึ่งจัดโดยเสมสิกขาลัย เสขิยธรรมวิทยาลัย และองค์กรพันธมิตรอื่น ๆ โดยถวายเป็นค่าเดินทางและค่าลงทะเบียนในการอบรม ซึ่งแต่ละปีจะต้องใช้งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท

          ๒. ส่งเสริมการทำงานของภิกษุ ภิกษุณี แม่ชี และอุบาสก–อุบาสิกา ที่เป็นสมาชิกกลุ่มเสขิยธรรม ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้การสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ ในวงเงินปีละประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

          ๓. สมทบกองทุนเสขิยธรรม เพื่อการดำเนินกิจกรรมทางสังคมของกลุ่มฯ และสมาชิก หรือเครือข่ายพันธมิตร ที่สำคัญ และจำเป็นเร่งด่วน ในวงเงินปีละประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

          ๔. จัดทำสื่อเพื่อเผยแผ่การประยุกต์ใช้ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม เช่น จัดทำเวบไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ จดหมายข่าวฯ สารคดี วีดิทัศน์ รวมทั้งหนังสือเล่ม ในวงเงิน ปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

--> ร่วมสนับสนุน-บริจาคสมทบ
ผ้ า ป่ า เ ส ขิ ย ธ ร ร ม
ข้าพเจ้า................................................................................................
ที่อยู่....................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.......................... โทร.......................................I.................
ร่วมบริจาคเงิน จำนวน....................................................................บาท
(.........................................................................................................)

โดยแนบ   O ธนาณัติ   O เช็คส่วนตัว   O เช็คของขวัญ
สั่งจ่าย

นางสาวอาภาวดี งามขำ
ผู้ประสานงานกลุ่มเสขิยธรรม
๑๒๔ ซอยวัดทองนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ สั่งจาย ปณ.คลองสาน

หรือ โอนเงินเข้าบัญชี

กองทุนเสขิยธรรมภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๐๒๔–๒–๕๓๙๕๔–๘
สาขาเจริญนคร กรุงเทพฯ

(กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคารตามที่อยู่หรือเบอร์โทรสารด้านล่างด้วยทุกครั้ง)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
กลุ่มเสขิยธรรม
๑๒๔ ซอยวัดทองนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐๒–๘๖๓–๑๑๑๘, ๐๖–๗๕๗–๕๑๕๖, ๐๑–๙๘๙–๖๔๘๔
โทรสาร ๐๒–๔๓๗–๘๘๗๕
https://skyd.org
อีเมล:


หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม |> ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :