เสขิยธรรม
ความเคลื่อนไหว
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

ผ้าป่าธรรมยาตรารักษาลำน้ำโขง

วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗
ณ วัดหาดเต๊อะไทยธรรม แขวงอุดมไชย ส.ป.ป. ลาว

ร่วมจัดโดย กลุ่มธรรมยาตราเพื่อรักษาลำน้ำโขงรุ่น ๑, กลุ่มเสขิยธรรม, กลุ่มรักษ์เชียงของ

 

ความเป็นมา

          สืบเนื่องจากคณะธรรมยาตรารักษาลำน้ำโขงครั้งที่ ๑ เชียงของ-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์ เมื่อวันที่ ๘-๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ ระหว่างทางในเย็นวันที่ ๙ มิถุนายน คณะธรรมยาตราฯ ได้มีโอกาสแวะกางเต้นท์พักที่หาดทรายฝั่งตรงข้ามบ้านหาดเต๊อะ และตอนค่ำพวกเราได้ข้ามโขงเข้าไปในหมู่บ้าน เพื่อรวมฉลองป่าผ้าของชาวบ้านหาดเต๊อะด้วยมิตรไมตรีที่อบอุ่นยิ่ง พวกเราได้ร่วมทำบุญกับชาวบ้านอย่างอิ่มเอมใจ เช้าวันรุ่งขึ้นที่ ๑๐ มิถุนายน คณะธรรมยาตราฯ ก็ได้ร่วมทำบุญตักบาตรกับชาวบ้านที่วัดหาดเต๊อะ และได้รับทราบว่าทางชาวบ้านมีความประสงค์จะบูรณะหอกลองที่ทรุดโทรม ทางคณะธรรมยาตราฯ ได้ประชุมตกลงกันว่าจะจัดผ้าป่ามาทอดที่วัดหาดเต๊ะ เพื่อเป็นปัจจัยในการบูรณะศาสนวัตถุในโอกาสคณะธรรมยาตรารักษาลำน้ำโขงครั้งที่ ๒ จะมาเยี่ยมบ้านหาดเต๊อะอีกในปี ๒๕๔๗ และบัดนี้ก็กำหนดเดินทางระหว่าง ๑-๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ นี้แล้ว

วัตถุประสงค์

  • เพื่อจัดหาจตุปัจจัยไทยธรรมให้กับวัดหาดเต๊อะไทยธรรม แขวงอุดมไชย ส.ป.ป. ลาว ใช้ประโยชน์ในการบูรณะหอกลองและบำรุงรักษาศาสนวัตถุต่าง ๆ ภายในวัด
  • เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชาวพุทธ และชาวบ้านสองฝั่งลำน้ำโขง ได้มีโอกาสสัมผัสเรียนรู้เข้าใจซึ่งกันและกันในฐานะสัตว์โลกที่ร่วมวัฏฏสงสาร อันจะนำไปสู่สันติธรรมและศาสนธรรมเป็นที่สุด

กำหนดการ

วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗

เวลา ๑๗.๐๐ น. คณะธรรมยาตรารักษาลำน้ำโขงครั้งที่ ๒ เดินทางจากท่าเรือบั้ค อ.เชียงของ จ.เชียงราย ตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม มาถึงฝั่งตรงข้ามบ้านหาดเต๊อะแขวงอุดมไชย

เวลา ๑๙.๐๐ น. ร่วมพิธีสู่ขวัญ และร่วมรำวงกับชาวบ้านในงานฉลองผ้าป่า

วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗

เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายผ้าป่าและพระพุทธรูปที่วัดหาดเต๊อะไทยธรรม

เวลา ๑๒.๐๐ น. ออกเดินทางสู่หลวงพระบาง

ร่วมเดินทางทอดผ้าป่า

ผู้ที่สนใจร่วมเดินทางไปทอดผ้าป่าฯ กับธรรมยาตรารักษาลำน้ำโขงครั้งที่ ๒ เชียงของ-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์ ๑-๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ รับจำนวนจำกัดไม่เกิน ๒๕ คน

โปรดติดต่อ
กลุ่มเสขิยธรรม (คุณบัวลอง พิมพลา หรือ คุณอาภาวดี งามขำ)
โทร. ๐๒-๘๖๓-๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖, ๐๑-๙๘๙-๖๔๘๔ โทรสาร ๐๒-๔๓๗-๘๘๗๕
https://skyd.org, e-mail : ,

ร่วมสนับสนุน-บริจาคสมทบ

ผ้าป่าธรรมยาตรารักษาลำนำโขง ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ณ วัดหาดเต๊อะ แขวงอุดมไชย ลาว
ข้าพเจ้า...................................................................................................................................
ที่อยู่........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.............................................โทรศัพท์.............................................................
ร่วมบริจาคเงินจำนวน (ตัวเลข).......................................................................................บาท
(ตัวอักษร..............................................................................................................................)

โดยแนบ O ธนาณัติ O เช็คส่วนตัว O เช็คของขวัญ
สั่งจ่าย คุณสุชาดา วรรธะมานี ป.ณ. บางบ่อ

หรือโอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางบ่อ สมุทรปราการ
ชื่อบัญชี กลุ่มธรรมยาตรารักษาลำน้ำโขงรุ่น ๑ เลขที่บัญชี ๑๘๑-๒-๐๒๐๔๐-๒

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

คุณสุชาดา วรรธนะมานี โทรศัพท์ ๐๖-๓๓๕-๙๙๓๕,
คุณปภัสสร เธียรปัญญา โทรศัพท์ ๐๑-๓๒๕-๗๑๑๖,

 

คณะกรรมการจัดงาน

ประธาน

ฝ่ายบรรพชิต : พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ พระมหาประญัติ มหาภินิกฺขมโน

ฝ่ายฆราวาส : คุณสุข-คุณสุนีย์ วรรธะมานี คุณกาญจนา กิตติภัสสร

รองประธาน

คุณกรรณิการ์ ตันสุวรรณนนท์ น.พ.วิทยา ตันสุวรรณนนท์ คุณกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร คุณวิจิตรา ตันสุวรรณนนท์ คุณวิลาวัณย์ ตั้งศรีตระกูล คุณสุชาดา วรรธะมานี คุณนิภาวัลย์ เจริญกุล คุณธวัชชัย โตสิตระกูล

กรรมการ

น.พ.ประทีป ธนกิจเจริญ คุณเพ็ญนภา ธนกิจเจริญ น.พ.นภดล เสรีรัตน์ คุณรัชฎาภรณ์ เสรีรัตน์ คุณจุฬาลักษณ์ ภู่เกิด คุณศิริสุดา เชื้อศิริโรจน์ คุณสันติ บรรเทิงจิตร คุณณิชกานต์ บรรทิงจิตร คุณธาริต บรรเทิงจิตร คุณพัทธ์หทัย ตันสุวรรณนนท์ คุณณัชนันท์ ตันสุวรรณนนท์ คุณเพลินทิพย์ ทองเกร็ด คุณทองดี-คุณนวลจันทร์ เศรษโฐ คุณประสิทธิ์-คุณรัตนาภรณ์-ด.ญ.ณิชมน สัมนาวงศ์ คุณพิภพ คุณจักร คุณวิมลรัตน์ คุณจักร ด.ช.เมฆ คุณจักร ด.ช.กร คุณจักร คุณหาญ วรรธะมานี คุณประจวบ เพ็ชรรัตน์ คุณวัลลภ เพ็ชรรัตน์ คุณบุญลือ ปลั่งบัวแก้ว และครอบครัว คุณกมลพันธ์ เพ็ชรรัตน์ และครอบครัว คุณฐากร วรรธะมานี คุณเกรียงศักดิ์-คุณศุภรัตน์ เกิดศิริ และครอบครัว คุณปราณี หลิมเทียมศิลา คุณวิชัย-คุณฐิตารีย์ เชื้อภิญโญวงศ์ และครอบครัว คุณวิษณุ ศิริบุญคุ้ง คุณพิสิษฐ์ วรรธะมานี และ คุณจันทร์จิรา นฤภัย จ.ส.ต.ธวัช ไผ่รักษา คุณสะอาด บุญเกิดลาภ คุณสมควร บุญเกิดลาภ คุณสำอางค์ บุญเกิดลาภ คุณปิยารมย์ ปิยะไทยเสรี คุณเกล้า สาณะเสน คุณวันวิสาข์ พันธุ์ดา คุณปรีชา กิจโมกข์ คุณสุดารัตน์ มงคลวิจารณ์ผล และครอบครัว คุณสุรพล บุพโกสุม คุณสุวิทย์-คุณทัศนีย์ กอปรวิริยะกิจ คุณขวัญนลิน กอปรวิริยะกิจ คุณโอฬาร เปี่ยมกุลวนิช คุณดารารัตน์ วีระพงษ์ คุณปภัสสร-คุณฤมล เธียรปัญญา คุณจันทรา บูรณศิลปิน คุณจารุพันธ์ รักษ์นภาพงษ์ คุณวิลาสินี รักษ์นภาพงษ์ คุณจีระพงษ์ บูรณศิลปิน คุณสมศรี อติสงห์ คุณอิสรา เจียมวิทยานุกูล คุณจุรีรัตน์ ลักษณะโกเศศ คุณนิโรธ จินาพันธ์ คุณกฤษณะ-คุณจิตรา มุฑิตานันท์.. .


  • รายนามผู้บริจาคร่วมผ้าป่าธรรมยาตรารักษาลำน้ำโขง
    ณ วัดหาดเต๊อะไทยธรรม แขวงอุดมไชย ส.ป.ป. ลาว วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗
หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม |> ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๘๘๗๕
... e-mail :