เสขิยธรรม
ความเคลื่อนไหว
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์
ธรรมยาตรารักษาลำน้ำโขง ครั้งที่ ๒
ร่วมภาวนา : รักษาเกาะแก่ง และศึกษาวัฒนธรรมสองฝั่งโขง

๑ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗
เชียงของ - หลวงพระบาง - เวียงจันทน์

ร่วมจัดโดย
กลุ่มเสขิยธรรม กลุ่มรักษ์เชียงของ มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์
WWF (World Wide Fund For Nature) ประเทศไทย

--> วัตถุประสงค์

๑.ร่วมศึกษาสภาพลำน้ำโขง เกาะแก่ง หาดทราย สิ่งแวดล้อม ตลอดจนวิถีชีวิต และวัฒนธรรมสองฝั่งโขง
๒.ร่วมใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและใกล้ชิดธรรมชาติ ด้วยการพักแรมคืน ริมฝั่งโขง ตลอดเส้นทาง
๓.ร่วมภาวนา และประกอบพิธีกรรมสืบชะตาลำน้ำโขง
๔.ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต การเดินทาง และการปฏิบัติธรรม
๕.ร่วมแสดงเจตนารมณ์ “รักษ์” ลำน้ำโขง

--> กำหนดการ
(ตรวจสอบตารางเดินเรือซึ่งประกาศโดยรัฐบาลจีนแล้ว สามารถเดินเรือได้โดยไม่มีปัญหาระดับน้ำไม่เพียงพอในระยะเวลาดังกล่าว)

วันเสาร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗
๐๘.๐๐ น. พบกันที่ ท่าเรือบั้ค อ.เชียงของ จ.เชียงราย เพื่อประทับตราหนังสือเดินทาง
แล้วข้ามฟากไปลงเรือที่ฝั่งห้วยทราย สปป.ลาว
๑๒.๐๐ น. อาหารกลางวันบนเรือ
แวะหมู่บ้านไทลื้อ (บ้านก้อนปึ้ม)
แวะชมการร่อนทองริมฝั่งโขง
๑๗.๐๐ น. พักค้างคืนบนหาดทราย ที่บ้านโคกกะ แขวงอุดมชัย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
ร่วมกิจกรรมเสวนา “แม่น้ำโขงในฐานะอู่อารยธรรม”

เรือสินค้าเทียบท่าที่ปากแบง
 

วันอาทิตย์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗
๐๘.๐๐ น. อาหารเช้าริมฝั่งโขง
๑๒.๐๐ น. แวะบ้านปากแบง ท่าเรือสินค้าลำน้ำโขงแวะซื้อปลาบ้านโคกแอ๊ก (หมู่บ้านชาวประมง)แวะอาบน้ำที่ห้วยชิง ชมลานหินทรายสีม่วง
๑๗.๐๐ น. พักค้างคืนบนหาดทรายริมฝั่งโขง ฝั่งตรงข้ามบ้านหาดเต๊อะ แขวงอุดมไชย
ร่วมพิธีสู่ขวัญ และร่วมรำวงกับชาวบ้านในงานฉลองผ้าป่า

วันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗
๐๘.๐๐ น. ถวายผ้าป่าและพระพุทธรูป ที่วัดหาดเต๊อะไทยธรรม
๑๒.๐๐ น. ออกเดินทางสู่หลวงพระบาง
๑๖.๐๐ น. แวะเล่นน้ำบริเวณปากน้ำอู ชมถ้ำติ่ง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครั้งสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ของราชวงศ์หลวงพระบาง แวะบ้านสร้างไห ซื้อของที่ระลึก
๑๗.๐๐ น. เดินทางถึงเกาะปากแม่น้ำอู – แม่น้ำคาน ตั้งแค้มป์สำหรับค้างคืน ( ๒ คืน)
หรือที่พักเกสต์เฮาส์ – โรงแรมในหลวงพระบางตามอัธยาศัย

วันอังคารที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗
๐๕.๓๐ น. ร่วมทำบุญใส่บาตร ตามวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง แล้วเที่ยวตลาดเช้า ท่องเที่ยวในเขตหลวงพระบาง ชมพระราชวังเจ้ามหาชีวิต พิพิธภัณฑ์ และวัดต่างๆ
ตลอดจนเดินทางไปสหกรณ์ ทอผ้าพื้นบ้านผานม
พักค้างคืนที่เบสแค้มป์ หรือพักในเมืองหลวงพระบาง
เลือกรับประทานอาหารพื้นเมือง ตามอัธยาศัย

วันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๗
๐๘.๐๐ น. ออกเดินทางโดยเรือ (ลำเดิม) จากหลวงพระบาง สู่นครเวียงจันทน์
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือแวะชมผาเลียบ
๑๖.๐๐ น. แวะพักค้างคืน ริมแม่น้ำโขง ที่ดอนเครื่อง บ้านปากตุง แขวงชัยบุรี
ร่วมพิธีสืบชะตาแม่น้ำโขง

วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗
๐๘.๐๐ น. ออกเดินทางแวะบ้านปากลาย บ้านชนะคามใต้
๑๖.๐๐ น. แวะพักค้างคืนริมน้ำโขง ที่บ้านสารคาม แขวงเวียงจันทน์ร่วมกิจกรรมสรุปบทเรียนจากการล่องแม่น้ำโขง และศึกษาวิถีวัฒนธรรมลาว – ไทย

 

วันศุกรที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗
๐๘.๐๐ น. ออกเดินทางเข้าสู่นครเวียงจันทน์
๑๐.๐๐ น. ถึงนครเวียงจันทน์ เดินทางสู่หอสมุดมหาศิลา วีรวงศ์
๑๕.๐๐ น.เที่ยวชมสถานที่สำคัญในนครเวียงจันทน์

วันเสาร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗
๐๙.๐๐ น. ร่วมเสวนาความสัมพันธ์ลาว – ไทย
กับคุณดวงเดือน – คุณดารา วีรวงศ์ และคุณสุจิตต์ วงษ์เทศ*
๑๓.๐๐ น. ซื้อของฝากที่ตลาดเช้า นครเวียงจันทน์
เดินทางไปด่าน ตม. เวียงจันทน์สู่ จ.หนองคาย
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
* อยู่ระหว่างการประสานงาน

หมายเหตุ
หมายเหตุ :อาหารทุกมื้อใช้ระบบหมุนเวียนกันทำ โดยอาสาสมัครในคณะ

 

--> กิจกรรมระหว่างเดินทาง

ภาคเช้า ภาวนาเพื่อรักษาลำน้ำโขง - ร่วมกัน

ภาคบ่าย กิจกรรมกลุ่มสนใจ เช่น การพูดคุยเกี่ยวกับ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ บทกวี วรรณกรรม

ภาคค่ำ หลังอาหารเย็น มีกิจกรรมรอบกองไฟ ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต และการเดินทาง

--> เฉลี่ยค่าใช้จ่าย ๑๒,๐๐๐ บาท
(สมาชิกเครือข่ายหนังสือทางเลือก ลด ๑๐% = ๑๐,๘๐๐ บาท)
เพื่อ

๑.ค่าโดยสารเรือข้ามฟาก เชียงของ – ห้วยทราย และค่าเรือตลอดเส้นทาง
๒.ค่าอาหารระหว่างการเดินทาง (เฉพาะในเรือและแวะพักชายฝั่ง)
๓.ค่าวีซ่า เข้าประเทศลาว และค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยว
๔.ค่าประกันชีวิต (หมู่)
๕.ค่ารถ (เมื่อเดินทางพร้อมคณะ) จากเวียงจันทน์ถึง ด่าน ตม. เวียงจันทน์ – หนองคาย และข้ามฝั่งสู่หนองคาย (สะพานมิตรภาพ ลาว/ไทย)
๖.ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายด้านสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ – วัฒนธรรม ๒ ฝั่งโขง (ตลอดการเดินทาง)
๗.ค่าตอบแทนวิทยากรนำชมสถานที่ท่องเที่ยวในหลวงพระบาง (๑ วัน)

*สมาชิกกลุ่มเสขิยธรรม – จดหมายข่าวเสขิยธรรม หรือสมาชิกกลุ่มองค์กรในเครือข่ายหนังสือทางเลือก ลด ๑๐ %

ชำระค่าเดินทาง พร้อมส่ง Passport และรูปถ่าย ๒ นิ้ว ๒ รูป
ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๗

--> ผู้ประสงค์จะร่วมเดินทาง

โอนเงิน
เข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๐๖๘-๒-๗๐๗๙๖-๘
ชื่อบัญชี นางสาวบัวลอง พิมพลา และนางสาวสุภาภรณ์ ผลาพฤกษ์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองสาน
ส่ง PASSPORT พร้อมรูปขนาด ๒ นิ้ว ๒ รูป
(ส่งด้วยตนเองหรือโดยไปรษณีย์ตอบรับ) มายังกลุ่มเสขิยธรรม
ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๗
เพื่อดำเนินการขอวีซ่าเข้า สปป.ลาว

--> สิ่งที่ต้องเตรียม

๑.ถุงนอน / ผ้าหรือพลาสติกปูนอน
๒.เต็นท์ (ควรมี – เพื่อความเป็นส่วนตัว)
๓.ยาที่ต้องใช้ส่วนตัว
๔.ไฟฉาย - ยากันยุง
๕.โสร่ง – ผ้าขาวม้า – ชุดว่ายน้ำ สำหรับเล่นน้ำหรืออาบน้ำในแม่น้ำโขง

หมายเหตุ รัฐบาลลาวห้ามนักท่องเที่ยวที่แต่งกายด้วยกางเกงขาสั้น (เหนือเข่า) และเสื้อแขนกุด/เปิดไหล่ เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัด พิพิธภัณฑ์ หรือวังเจ้ามหาชีวิต

--> รับจำนวนจำกัดไม่เกิน ๒๕ คน

เดินทางโดยเรือท่องเที่ยว ขนาด ๓๒ ที่นั่ง (เก้าอี้นวมปรับเอนนอนได้)
มีพื้นที่สำหรับ พูดคุย – ทำกิจกรรม รับประทานอาหาร
และห้องน้ำ ห้องสุขา ห้องครัว ...*มีชูชีพทุกที่นั่ง*

ธรรมยาตรารักษาลำน้ำโขง


ข้าพเจ้า..................................................................................................
ที่อยู่.....................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.......................... โทร..........................................................
ประสงค์จะร่วมธรรมยาตราฯ และสมทบค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
โดยแนบ O ธนาณัติ O เช็คส่วนตัว O เช็คของขวัญ
สั่งจ่าย

นางสาวบัวลอง พิมพลา
ผู้ประสานงานกลุ่มเสขิยธรรม
๑๒๔ ซอยวัดทองนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ สั่งจาย ปณ.คลองสาน

หรือ โอนเงิน

เข้าบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ ๐๖๘-๒-๗๐๗๙๖-๘
ชื่อบัญชี นางสาวบัวลอง พิมพลา
และนางสาวสุภาภรณ์ ผลาพฤกษ์

ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองสาน
(กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคารตามที่อยู่ด้านล่าง)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครฯ PDF PDF 126 KB

 

 

ร่วมจัดโดย
กลุ่มเสขิยธรรม
กลุ่มรักษ์เชียงของ
มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์
WWF (World Wide Fund For Nature) ประเทศไทย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

กลุ่มเสขิยธรรม
๑๒๔ ซ.วัดทองนพคุณ ถ.สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๘๖๓-๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖, ๐๑-๙๘๙-๖๔๘๔
โทรสาร ๐๒-๔๓๗-๘๘๗๕, ๐๒–๔๓๗–๙๔๔๕
(ติดต่อคุณบัวลอง พิมพลา หรือคุณอาภาวดี งามขำ)
e-mail :

ผู้มีโรคประจำตัว
กรุณาแจ้งผู้รับผิดชอบก่อนออกเดินทาง


หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม |> ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
... e-mail :