เสขิยธรรม -
ความเคลื่อนไหว
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์
๙๗ ปีชาตกาล "พุทธทาสภิกขุ" อังคารที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ณ อนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา ๑๖ สี่แยกคอกวัว กรุงเทพฯ
๑๒.๓๐ น.   ดนตรีภาวนาโดย เมธี จันทรา
๑๓.๐๐ น.   ปาฐกถา ศาสนธรรมกับการสร้างสันติภาพโลก
โดย อ.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๔.๐๐ น.   เสวนา ศาสนธรรมกับการสร้างสันติภาพโลก
(ยุคหลังสงครามอิรัก)

โดย บาทหลวงวิชัย โภคทวี และพระไพศาล วิสาโล
ดำเนินรายการโดย
อ.วิลาสินี พิพิธกุล คณะนิเทศน์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๖.๓๐ น.   ร่วมภาวนาเพื่อรำลึกถึง “พุทธทาสภิกขุ”

สอบถามรายละเอียดได้ที่
กลุ่มเสขิยธรรม โทร. ๐๒–๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖–๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒–๔๓๗๙๔๔๕
อีเมล : เว็บไซต์ : https://skyd.org


ร่วมจัดโดย กลุ่มพุทธทาสศึกษา, กลุ่มเสขิยธรรม, เครือข่ายชาวพุทธฯ, มูลนิธิโกมลคีมทอง,
โครงการเวทีสุขภาพคนจน, สนพ.สุขภาพใจ, กลุ่มศาสนิกชนชาวไทยเพื่อสันติภาพ
โครงการรำลึกท่านพุทธทาสภิกขุ

-> หลักการและเหตุผล

          นับตั้งแต่วิสาขบูชา ๒๔๗๕ ได้เกิดกระบวนการอันนำคุณค่าและความหมายของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ กลับคืนมาให้คนร่วมยุคได้ประจักษ์แจ้งอีกครั้งหนึ่ง พุทธทาสภิกขุ และคณะธรรมทาน ผู้ก่อตั้งสวนโมกขพลาราม ได้จุดประทีปขึ้นท่ามกลางความมืด โดยอาศัยความวิริยะอุสาหะอันแรงกล้าในการเผยแผ่ โดยเฉพาะอาศัยความสามารถทางสติปัญญาและการทุ่มเทอุทิศทั้งชีวิตของท่าน จึงทำให้คนร่วมสมัยและอนุชนรุ่นหลังได้พบและเห็นหนทางแห่งการดำเนินชีวิตและสร้างสรรค์สังคม ที่สามารถไปพ้นพันธนาการของความทุกข์ทั้งปวงได้ แม้เมื่อท่านอาจารย์พุทธทาสล่วงกาลผ่านวัยไปแล้วโดยรูปสังขาร แต่พุทธธรรมก็ยังไม่ตาย

          ด้วยความรู้สึกสำนึกในพระคุณ คณะทำงานจึงได้จัดงานรำลึกท่านพุทธทาสภิกขุขึ้น ในวาระแห่งชาตกาลของท่าน เพื่อเป็นอาจาริยบูชา และมุทิตาสักการะ ตลอดจนแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านที่ได้สร้างคุณูปการอันเอนกอนันต์ให้กับมนุษยชาติและสังคมโลก

          และโดยที่ในปีนี้ โลกได้เกิดภาวะสงครามอันมีลักษณะพิเศษยิ่ง คือการที่ประเทศมหาอำนาจสหรัฐอเมริกา กับพันธมิตร ใช้กำลังทหารและเทคโนโลยีการสงคราม ทั้งด้านอาวุธและข่าวสารข้อมูล บุกรุกเข้ายึดครอง และเข่นฆ่าคุกคามผู้คนในประเทศที่ด้อยกำลังกว่าเช่น อิรัก โดยปราศจากความชอบธรรม และข้อกล่าวหาที่เด่นชัด กระทั่งทำให้โลกก้าวสู่วิกฤต และเกิดภาวะสับสนคลุมเครือทางการเมืองระหว่างประเทศ ระบบคุณธรรม ตลอดจนภราดรภาพแห่งมนุษยชาติ อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

          คณะผู้จัดจึงเห็นสมควรที่จะนำเอาปณิธานของท่านพุทธทาส เกี่ยวกับการเข้าถึงหัวใจของแต่ละศาสนา และการสร้างสันติภาพโลก ขึ้นเป็นประเด็นในการปาฐกถา และการเสวนา ในหัวข้อ "ศาสนธรรมกับการสร้างสันติภาพโลก(ยุคหลังสงครามอิรัก)" โดยมีนักวิชาการและผู้นำศาสนา ซึ่งมีความสนใจในการประยุกต์ใช้หลักศาสนธรรม และสันติวิธี ในการแก้ไขปัญหา มาร่วมกันค้นหาสาเหตุ ข้อสรุป และหาทางออก ด้วยมุมมองของแต่ละศาสนา ร่วมกับผู้สนใจในปัญหาดังกล่าว ภายใต้บรรยากาศแห่งการรำลึกถึงชาตกาลของท่านอาจารย์พุทธทาส ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น

-> วัตถุประสงค์

๑. เพื่อแสดงมุทิตาสักการะ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านพุทธทาสภิกขุ
๒. เพื่อเผยแผ่แนวคิดของท่านพุทธทาสภิกขุ
๓. เพื่อเผยแผ่การประยุกต์ใช้หลักศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม ในทุกระดับ
๔. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศาสนิกชน และเสริมความเข้าใจในหลักธรรมของศาสนาอื่น แม้ว่ามิใช่ศาสนาที่ตนสมาทาน

-> ระยะเวลาดำเนินงาน

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

-> รูปแบบกิจกรรม

ปาฐกถา และเสวนา หัวข้อ "ศาสนธรรมกับการสร้างสันติภาพโลก (ยุคหลังสงครามอิรัก)"

มีการออกร้านจำหน่ายหนังสือเกี่ยวกับชีวิต ผลงาน และคำสอนของท่านอาจารย์พุทธทาส

-> สถานที่ ห้องประชุมอนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ สี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ

-> จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ คน

-> กลุ่มเป้าหมาย

คณะศิษยานุศิษย์ของท่านพุทธทาส ศาสนิกชน นักปฏิบัติการทางสังคม นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

-> ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มพุทธทาสศึกษา, กลุ่มเสขิยธรรม, เครือข่ายชาวพุทธฯ, มูลนิธิโกมลคีมทอง, โครงการเวทีสุขภาพคนจน, สนพ.สุขภาพใจ, กลุ่มศาสนิกชนชาวไทยเพื่อสันติภาพ

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม |> ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :