เสขิยธรรม
ความเคลื่อนไหว
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

๙๘ ปี ชาตกาล “พุทธทาสภิกขุ”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗
ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น ๔ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


๑๒.๐๐ น. ลงทะเบียน

๑๒.๓๐ น. ปาฐกถา มหาวิทยาลัยสงฆ์กับบทบาทในการเผยแผ่พุทธธรรม
โดย อ.ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๑๔.๐๐ น. เสวนา มหาวิทยาลัยสงฆ์กับบทบาทในการเผยแผ่พุทธธรรม
โดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์, พระมหาเจิม สุวโจ, ดร.สมภาร พรมทา
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์

๑๖.๐๐ น. ร่วมภาวนาเพื่อรำลึกถึง “พุทธทาสภิกขุ”


สอบถามรายละเอียดได้ที่
กลุ่มเสขิยธรรม โทร. ๐๒–๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖–๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒–๔๓๗๙๔๔๕
อีเมล : เว็บไซต์ : https://skyd.org

ร่วมจัดโดย กลุ่มพุทธทาสศึกษา กลุ่มเสขิยธรรม เครือข่ายชาวพุทธฯ สนพ.สุขภาพใจ กองทุนจัดงานรำลึกพุทธทาสภิกขุ และศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาฯ


โครงการรำลึกท่านพุทธทาสภิกขุ

หลักการและเหตุผล

          นับตั้งแต่วิสาขบูชา ๒๔๗๕ ได้เกิดกระบวนการอันนำคุณค่าและความหมายของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ กลับคืนมาให้คนร่วมยุคได้ประจักษ์แจ้งอีกครั้งหนึ่ง พุทธทาสภิกขุ และคณะธรรมทาน ผู้ก่อตั้งสวนโมกขพลาราม ได้จุดประทีปขึ้นท่ามกลางความมืด โดยอาศัยความวิริยะอุสาหะอันแรงกล้าในการเผยแผ่ โดยเฉพาะอาศัยความสามารถทางสติปัญญาและการทุ่มเทอุทิศทั้งชีวิตของท่าน จึงทำให้คนร่วมสมัยและอนุชนรุ่นหลังได้พบและเห็นหนทางแห่งการดำเนินชีวิตและสร้างสรรค์สังคม ที่สามารถไปพ้นพันธนาการของความทุกข์ทั้งปวงได้ แม้เมื่อท่านอาจารย์พุทธทาสล่วงกาลผ่านวัยไปแล้วโดยรูปสังขาร แต่พุทธธรรมก็ยังไม่ตาย

          ด้วยความรู้สึกสำนึกในพระคุณ คณะทำงานจึงได้ร่วมจัดงานรำลึกท่านพุทธทาสขึ้น ในวาระครบรอบ ๙๘ ปี ชาตกาลท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ เพื่อเป็นอาจาริยบูชา และมุทิตาสักการะ ตลอดจนแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่าน ที่ได้สร้างคุณูปการอันเอนกอนันต์ให้กับมนุษยชาติและสังคมโลก

          สำหรับปีนี้จะจัดให้มีการปาฐกถา ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยสงฆ์กับบทบาทในการเผย-แผ่พุทธธรรม” โดย นายดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ และร่วมเสวนาโดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ พระมหาเจิม สุวโจ ศร.ดร.สมภาร พรมทา และดำเนินรายการโดย อาจารย์สุวรรณา สถาอานันต์ เพื่อร่วมกันรำลึกถึงท่าน ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

วัตถุประสงค์

  • เพื่อแสดงมุทิตาสักการะ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านพุทธทาสภิกขุ
  • เพื่อเผยแผ่แนวคิดของท่านพุทธทาสภิกขุ
  • เพื่อเผยแผ่การประยุกต์ใช้หลักศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม อย่างสมสมัย
  • เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศาสนิกชน และเสริมความเข้าใจในหลักธรรมของศาสนาอื่น แม้ว่ามิใช่ศาสนาที่ตนสมาทาน

ระยะเวลาดำเนินงาน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

รูปแบบกิจกรรม

ปาฐกถา ในหัวในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยสงฆ์กับบทบาทในการเผยแผ่พุทธธรรม” โดย นายดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ และร่วมเสวนาโดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ พระมหาเจิม สุวโจ ศร.ดร.สมภาร พรมทา ดำเนินรายการโดย อาจารย์สุวรรณา สถาอานันต์

สถานที่ : ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น ๔ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนผู้เข้าร่วม : ๑๐๐ คน

กลุ่มเป้าหมาย : คณะศิษยานุศิษย์ของท่านพุทธทาส ศาสนิกชน นักปฏิบัติการทางสังคม นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม |> ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
... e-mail :