เสขิยธรรม -
ความเคลื่อนไหว
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์
สขธ.

กลุ่มเสขิยธรรม
๑๒๔ ซอยวัดทองนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
https://skyd.org อีเมล :

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา
เรียน... ... ...
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ แผ่น

          สืบเนื่องจากการรื้อถอนหมู่บ้านแม่มูนมั่นยืน ซึ่งเป็นสถานที่ชุมนุมของชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูล โดยเจ้าหน้าที่เทศกิจ ภายใต้ความเห็นชอบของรัฐบาล เมื่อเช้าวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๖ ขณะชาวบ้านและองค์กรพันธมิตร กำลังประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ความละเอียดดังที่ทราบอยู่แล้ว นั้น.

          ในระยะต่อมา รัฐบาล โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ได้แถลงข่าวและให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง ถึงท่าทีของรัฐบาลที่มีต่อการชุมนุมทางการเมือง ใจความโดยสรุปว่า จะอนุญาตให้มีการชุมนุมเฉพาะในสถานที่ ๆ จัดไว้ให้เท่านั้น สำหรับบริเวณทำเนียบรัฐบาลหรือพื้นที่ใกล้เคียง อนุญาตเพียงการมายื่นหนังสือแล้วกลับ ทั้งยังกำชับต่อเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น ว่าหากมีการชุมนุมในพื้นที่ใด ผู้รับผิดชอบจะมีความผิด

          ปรากฏการณ์ดังกล่าวนับเป็นท่าทีใหม่ ซึ่งน่าจะยังไม่มีรัฐบาลประชาธิปไตยคณะใด ๆ ของไทย (หรือประเทศอื่น ๆ) เคยประกาศมาก่อน จึงก่อให้เกิดความสับสน ทั้งต่อประเด็นสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ และมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของภาครัฐ ที่ประพฤติปฏิบัติต่อประชาชนผู้ด้อยโอกาส หรือประสบปัญหาจากการกระทำของรัฐและเอกชน ซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นไม่สามารถแก้ไขให้ได้ ว่ารัฐยังคงมีน้ำใจ หรือความเมตตาต่อประชาชนในความดูแลของตนหรือไม่, เพียงใด? โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนผู้ด้อยฐานะเศรษฐกิจ ปราศจากกำลังซื้อ และแทบไม่มีปากเสียงที่จะร้องขอ หรือแถลงความต้องการต่อรัฐ ตลอดจนสื่อมวลชนในส่วนกลาง นอกจากนั้น ท่าทีของรัฐดังกล่าว ยังก่อให้เกิดคำถามด้วยว่า ได้ส่งผลประทบต่อสังคมในภาพรวมอย่างไร?

          กลุ่มเสขิยธรรมและองค์กรร่วมจัด ปรารถนาจะให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และทำความเข้าใจร่วมกันในประเด็นดังกล่าว จึงจัดให้มีการเสวนา หัวข้อ "สิทธิ น้ำใจ และเมตตาธรรม : ถามหา..จากโอกาสในการชุมนุมฯ" ขึ้น ในวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ ตึกอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ร่วมเสวนาโดย
          พระไพศาล วิสาโลกลุ่มเสขิยธรรม
          อาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
          คุณพิภพ ธงไชย ที่ปรึกษาคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.)
          อาจารย์จรัล ดิษฐาอภิชัยกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
          คุณสมชาย หอมลออสภาทนายความ
          คุณเตือนใจ ดีเทศน์ สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเชียงราย
          คุณซอและ ดูหมัน ตัวแทนชาวบ้านคัดค้านโครงการท่อส่งก๊าซไทย - มาเลเซีย
          คุณสมเกียรติ พ้นภัย ตัวแทนชาวบ้านกรณีเขื่อนปากมูล สมัชชาคนจน
ดำเนินรายการโดย
           อาจารย์ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          จึงเรียนมายังท่าน เพื่อขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา ตามหัวข้อ วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบัวลอง พิมพลา)
ผู้ประสานงาน กลุ่มเสขิยธรรม

-> ...รายละเอียดเพิ่มเติม

 

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม |> ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :