เสขิยธรรม -
ประเด็นร้อน
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์
การเสวนา เรื่อง
สิทธิ น้ำใจ และเมตตาธรรม
ถามหา..จากโอกาสในการชุมนุมฯ

วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ ตึกเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

          ความขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งในสังคมมนุษย์ ซึ่งมีทั้งปัจเจกบุคคล และกลุ่มคน หรือชุมชน อันมีพื้นฐานความต้องการ ความคิด และเหตุผลที่แตกต่างกัน จุดสำคัญอยู่ที่ว่า จะใช้ท่าทีและวิธีการจัดการกับความไม่เห็นพ้องนี้ได้อย่างไร เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปที่สร้างสรรค์ เกิดการเรียนรู้ และการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ โดยมีความเหมาะควรทั้งเป้าหมาย และวิธีการ

          หลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นด้านหลัก จนส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรม และสะสมความขัดแย้งไว้นานัปการ เป็นปัญหาอย่างรุนแรง ทั้งระดับโครงสร้าง ชุมชน และปัจเจกบุคคล หากปราศจากวิธีจัดการที่ดีพอ กระทั่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้น กำลังแสดงผลออกมาเป็นความรุนแรงยิ่งขึ้น ทั้งในรูปแบบและวิธีการ

          ปัญหาและความขัดแย้งซึ่งทุกคนกำลังเผชิญอยู่นี้ กำลังท้าทายต่อสังคมไทยว่าจะจัดการแก้ไขด้วยวิธีใด เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมให้ฟื้นคืนมา

          ด้านหนึ่ง คือการหยุดยั้งและปราบปรามด้วยความรุนแรง เพื่อยุติปัญหาอย่างเฉียบขาดฉับพลัน หากก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบอย่างกว้างขวาง หรืออีกด้านหนึ่ง คือ การหันหน้าเข้าหากันด้วยน้ำใจและความเมตตา แก้ปัญหาด้วยขันติธรรมและสันติวิธี อันเป็นที่มาของความสมานฉันท์ ภายใต้ความถูกต้องและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

          นี่เป็นโจทย์ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันขบคิด เพื่อแสวงหาทางออกจากสภาพปัญหาที่เป็นอยู่ อันมีรัฐกับระบบเศรฐกิจการเมือง ตลอดจนภารกิจและเป้าหมายของตน อยู่ฟากหนึ่ง ขณะประชาชนผู้ด้อยโอกาสกับแนวร่วมและพันธมิตร อันเป็นผู้ถูกกระทำและต้องรับผลกระทบ กำลังถูกผลักไสให้จำต้องยืนอยู่ในฟากฝั่งตรงกันข้าม

          นับวันการแสดงออกซึ่งความต้องการของประชาชน หรือการเรียกร้องสิทธิอันพึงมีพึงได้ ที่ถูกต้องและชอบธรรม จะเผชิญหน้ากับการตรวจสอบและตัดสินจากรัฐและสังคมทุนนิยม/บริโภคนิยม ว่าพวกเขากำลังเรียกร้องตามสิทธิขั้นพื้นฐาน หรือกำลังทำตัวเป็นปัญหาและอุปสรรค ขัดขวางการพัฒนา ตลอดจนการลงทุน อันยากจะหาข้อสรุปโดยง่าย ว่าถูกต้องและเป็นธรรมหรือไม่, เพียงใด?

          กลุ่มเสขิยธรรม และองค์กรร่วมจัด เชื่อมั่นว่า ในสถานการณ์อันมักมีการแบ่งฝักฝ่ายอยู่เสมอ ๆ เช่นนี้ การหันหน้ามาทำความเข้าใจร่วมกัน ยังมีมีความจำเป็น และน่าจะเป็นทางออกที่มีความถูกต้องและยั่งยืน กว่าการยุติปัญหาด้วยความรวดเร็วฉับพลัน อันมักแก้ไขความขัดแย้งได้เพียงระดับเปลือกผิว ดังที่กำลังมีความกระทำอยู่ในหลาย ๆ ระดับ

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อแสวงหาแนวทางและวิธีการอันเหมาะสมในการชุมนุมเรียกร้องสิทธิของผู้ด้อยโอกาส หรือได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโดยภาครัฐและเอกชน
๒.เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม และผลกระทบจากการชุมนุมโดยสงบและสันติ ภายใต้เงื่อนไขของรัฐในปัจจุบัน
๓.เพื่อแสวงหารูปแบบ, วิธีการ และทางออกที่เหมาะสม ของการชุมนุม ภายใต้หลักศาสนธรรมและสันติวิธี

องค์กรร่วมจัด

กลุ่มเสขิยธรรม  ร่วมกับ  มูลนิธิโกมลคีมทอง  มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
และ เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย (คพส.)

กำหนดการเสวนา
๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น - ลงทะเบียน
๑๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. - เสวนาเรื่อง
สิทธิ น้ำใจ และเมตตาธรรม : ถามหา..จากโอกาสในการชุมนุมฯ
   

ร่วมเสวนาโดย
     พระไพศาล วิสาโล กลุ่มเสขิยธรรม
     คุณเตือนใจ ดีเทศน์ สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเชียงราย
     อาจารย์จรัล ดิษฐาอภิชัย กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
     อาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
     คุณพิภพ ธงไชย ที่ปรึกษา คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.)
     คุณสมชาย หอมละออ สภาทนายความ
     คุณซอและ ดูหมัน ตัวแทนชาวบ้านคัดค้านโครงการท่อส่งก๊าซไทย-มาเลเซีย
     คุณสมเกียรติ พ้นภัย ตัวแทนชาวบ้านกรณีเขื่อนปากมูล สมัชชาคนจน
ดำเนินรายการโดย
     อาจารย์ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดทองนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓-๑๑๑๘ หรือ ๐๙-๖๔๒-๑๒๔๕ ... e-mail :

-> ...จดหมายเชิญร่วมเสวนา

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว |> ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :