เสขิยธรรม
ความเคลื่อนไหว
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

ธรรมยาตราเพื่อทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ ๘
ธรรมะในการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

|

๑ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖

จาก ที่พักสงฆ์ทรายทอง ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ถึง วัดท่าหิน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา

 

--> วินัยสำหรับผู้เดินธรรมยาตรา

๑.เดินไปพร้อมกับการเจริญสติอย่างรู้ตัวทั่วพร้อม เงียบและสงบ มุ่งการบริกรรมมากกว่าการพูดคุย

๒.เดินราวกับผู้แสวงบุญบำเพ็ญขันติบารมีเพื่อเผาผลาญกิเลสและความเห็นแก่ตัว

๓.ตระหนักว่าเรากำลังเดินเพื่อแสวงหาสันติ มิใช่เป็นการเดินขบวนเพื่อประท้วงสิ่งใด ผู้เดินต้องไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว จักไม่แสดงอาการลบหลู่หรือใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่นไม่ว่าโดยทางใดก็ตาม

๔.เลือกใช้สัมมาวาจา หลีกเลี่ยงการใช้คำที่จะก่อให้เกิดการโต้เถียงและความแตกแยก ถ้อยคำจ้วงจาบหรือคำพูดที่มุ่งประณามผู้อื่น

๕.ต้องพักและนอนในที่ที่เจ้าภาพ หรือผู้จัดเตรียมไว้ บุคคลหรือกลุ่มใดต้องการเดินแยกจากขบวนใหญ่ในระหว่างร่วมเส้นทาง ต้องได้รับคำยินยอมจากกลุ่มผู้จัดเสียก่อน

๖.ไม่พกพาวัตถุหรือกระทำการใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ตลอดจนมีไว้หรือเสพสิ่งเสพติด หรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอบายมุข

๗.การเล่นเครื่องดนตรี จะต้องเล่นในเวลาที่ผู้จัดกำหนดให้เล่น หรือใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการทำกิจกรรมของกลุ่ม หรือกิจกรรมของคณะ

๘.การเผยแพร่หรือถือแผ่นป้าย หนังสือ ใบปลิว สูจิบัตร แผ่นประกาศ และสื่อใด ๆ ก็ตาม จะต้องได้รับคำอนุญาตอย่างเป็นทางการจากคณะผู้จัดเสียก่อน

๙.เสื้อผ้าที่ใช้ควรเรียบง่ายและสวมสบาย ไม่จำกัดสีหรือแบบ แต่ไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่รัดตึงโปร่งบาง เสื้อไม่มีแขน หรือกางเกงรัดรูป หรือกางเกงขาสั้น

๑๐.เคารพประเพณี วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมท้องถิ่นตลอดจนศาสนพิธี และศาสนกิจของศาสนาอื่น ๆ ทั้งของผู้ร่วมอยู่ในคณะและท้องถิ่นที่เดินผ่าน

๑๑.งดเว้นกิจกรรมใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องหรือจะเป็นผลให้เบี่ยงเบนจากวัตถุประสงค์ของการเดิน

๑๒.ผู้ร่วมคณะธรรมยาตราต้องยอมรับต่อเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎระเบียบ และข้อตกลงในการเดิน ตลอดจนการทำกิจกรรมต่าง ๆ

   
  --> สิ่งที่ควรเตรียมสำหรับผู้เดิน

ยาที่ใช้ประจำ, ผ้าผลัดอาบน้ำ, รองเท้าที่เหมาะกับการเดินเท้าทางไกล, เครื่องนอน, ไฟฉาย, อุปกรณ์กันแดด (ครีมกันแดด, เสื้อแขนยาว, หมวก, ร่ม)

   
 

--> ท่านสามารถสนับสนุน “ธรรมยาตรา” ได้โดย

ส่ง ธนาณัติ เช็คส่วนตัว เช็คของขวัญ สั่งจ่าย
นางสาวอิสรา เจียมวิทยานุกูล ศูนย์ประสานงานธรรมยาตราเพื่อทะเลสาบสงขลา
๑๓๒/๒ ซอย ๑๐ ถ.ราษฎร์อุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐–๗๔๔๒–๔๒๔๒ โทรสาร ๐–๗๔๒๓–๐๒๙๒

หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ธรรมยาตราเพื่อทะเลสาบสงขลา
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด เลขที่ ๖๙๐–๒๐๓๑๙๕–๙
สาขาย่อยถนนรัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

 ๑ พฤษภาคม
ที่พักสงฆ์ทรายทอง

๑๖.๐๐ น.พิธีเปิดธรรมยาตราฯ ครั้งที่ ๘
๑๖.๐๐ – ๑๖.๒๐ น.กล่าวเปิดโดย พระราชวีราภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดสงขลา
๑๖.๒๐ – ๑๖.๓๐ น.พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐น.บรรยายเรื่อง “คลองแห – คลองอู่ตะเภา”
โดย พระครูโสภณคุณาทร
๑๙.๓๐ น.ปฐมนิเทศ

๒ พฤษภาคม
วัดดอน – วัดท่าเมรุ

๑๙.๓๐ น.การแสดงศิลปะพื้นบ้าน : เพลงเรือ เพลงบอก
๓ พฤษภาคมที่พักสงฆ์แหลมโพธิ์ – วัดบางโหนด
๑๖.๐๐ น.ธรรมทัศนา : สัมผัสน้ำในคลองระบายน้ำ
จากบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครหาดใหญ่
๑๙.๓๐ น.เสวนา “บ่อบำบัดน้ำเสีย ผลกระทบต่อชุมชน
และแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วม”

๔ พฤษภาคม
วัดโคกเปี้ยว – วัดท้ายยอ

เดินทางโดยเรือจากวัดบางโหนด – วัดโคกเปี้ยว

๕ พฤษภาคม
วัดสถิตย์ชลธาร – วัดโลการาม

เดินทางโดยเรือจากวัดท้ายยอ – บ้านใหม่ เดินเท้าต่อไปวัดสถิตย์ชลธาร
๑๖.๐๐ น.ธรรมทัศนา : โรงปั้นหม้อโบราณ
๑๙.๓๐ น.เสวนา “สืบสานตำนานชุมชนคนทิ้งหม้อ”

๖ พฤษภาคม
วัดไทรทอง – วัดป่าขาด

๑๖.๐๐ น.พิธีประกาศเขตอภัยทานสัตว์น้ำวัดป่าขาด
และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

๗ พฤษภาคม
วัดสว่างอารมณ์ – วัดแหลมจาก

๑๙.๓๐ น. เสวนา “สืบสานตำนานแหลมจาก – ปากรอ”

๘ พฤษภาคม
วัดบ่อทรายเจริญธรรม – วัดบางเขียด

๑๕.๐๐ น.กิจกรรมภายในคณะธรรมยาตรา

๙ พฤษภาคม
สำนักสงฆ์ระฆัง – วัดท่าหิน

๑๕.๐๐ น.สรุปประเมินผลธรรมยาตราฯ ครั้งที่ ๘
๑๙.๓๐ น.พิธีกรรมอำลา “คืนแห่งความทรงจำ”
รวมระยะทาง ๖๕ กม.

๑๐ พฤษภาคม
วัดท่าหิน

พิธีส่งมอบแผนแม่บทพัฒนาตำบลท่าหิน
จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา
แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

กรุงเทพฯ : กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดทองนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐–๒๘๖๓–๑๑๑๘ โทรสาร ๐–๒๔๓๗–๘๘๗๕

สงขลา : โครงการธรรมยาตราเพื่อทะเลสาบสงขลา
๑๓๒/๒ ซอย ๑๐ ถ.ราษฎร์อุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐–๗๔๔๒–๔๒๔๒, ๐–๑๓๖๘–๕๖๘๘ โทรสาร ๐–๗๔๒๕๔–๕๔๒
อีเมล :

สนับสนุนโดย กลุ่มเสขิยธรรม skyd.org

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม |> ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
... e-mail :