เสขิยธรรม
ความเคลื่อนไหว
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

กลุ่มเสขิยธรรม ขอเชิญผู้สนใจร่วมฉลองหอสมุด ๑๐๐ ปีมหาสิลา วีระวงส์
ณ เรือนไผ่พันกอ นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว
และร่วมเดินทาง “ทวนกระแส – ย้อนสายน้ำ” จากเวียงจันทน์ ผ่านหลวงพระบาง สู่ ห้วยทราย – เชียงของ
ระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ – ๒ มกราคม ๒๕๔๘
เที่ยวชมนครเวียงจันทน์ กับคุณดารา วีระวงส์
พักแรมริมฝั่งโขง – ฝ่าสายลมหนาว ชมเกาะแก่งและสายน้ำ ร่วมศึกษาหลวงพระบาง “เมืองมรดกโลก”
ร่วมฉลองศักราชใหม่ ๒๕๔๘ – บายศรีสู่ขวัญ – รำวงสามัคคี กับพี่น้องบ้านหาดเต๊อะ แขวงอุดมขัย สปป.ลาว

-> กำหนดการ

วันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗


๒๐.๔๕ น. ออกเดินทางโดยรถนอนปรับอากาศชั้นสอง จากสถานีรถไฟหัวลำโพง สู่ จังหวัดหนองคาย
หมายเหตุ: พบกันที่สถานีรถไฟหัวลำโพง ตรงหน้าจุดประชาสัมพันธ์เวลา ๒๐.๑๕ น.

วันเสาร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๗


๐๘.๕๕ น. ถึงสถานีรถไฟหนองคาย ออกเดินทางโดยรถรับจ้างไป ตม.หนองคาย เพื่อประทับตราหนังสือเดินทาง เข้านครเวียงจันทน์ สปป.ลาว รับประทานอาหารพื้นเมืองในนครเวียงจันทน์
๑๒.๐๐ น. เดินทางกลับสวนไผ่พันกอ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้า ของคุณดวงเดือน บุนยาวง ชมหอสมุดมหาสิลา วีระวงส์
๑๔.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น ร่วมมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี มหาสิลา วีระวงส์ (ศิลปพื้นบ้านลาว)
๑๘.๐๐ น. กางเต็นท์นอนที่เรือนไผ่พันกอ

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗


๐๖.๓๐ น. ทำบุญตักบาตร, เลี้ยงพระ
๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า
๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดหอสมุดมหาสิลา วีระวงส์
๑๒.๐๐ น. ออกเดินทางจากสวนไผ่พันกอ ไปท่าเรือเก้าเลี้ยว นครเวียงจันทน์
๑๑.๐๐ น. ออกเดินทางจากท่าเรือเก้าเลี้ยว โดยเรือ
อาหารกลางวันบนเรือ
๑๖.๐๐ น. แวะพักค้างคืน นอนเต็นท์ ริมฝั่งโขง

วันจันทน์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗


๐๘.๐๐ น. ออกเดินทาง อาหารกลางวันบนเรือ
๑๖.๐๐ น. แวะบ้านปากลาย บ้านชนะคามใต้
แวะพักค้างคืน ริมแม่น้ำโขง ที่ดอนเครื่อง
บ้านปากตุง แขวงชัยบุรี

วันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗


๘.๐๐ น. ออกเดินทาง อาหารกลางวันบนเรือ
๑๖.๐๐ น. แวะชมผาเลียบ
แวะพักค้างคืน ริมแม่น้ำโขง

วันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗


๘.๐๐ น. ออกเดินทาง
๑๒.๐๐ น. ถึงหลวงพระบาง เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
๑๗.๐๐ น. ขึ้นชมพระอาทิตย์ตก และนมัสการพระธาตุพูสี
๑๘.๐๐ น. เที่ยวชมเมืองหลวงพระบางยามค่ำคืน ซื้อของที่ระลึกที่ถนนข้าวเหนียว
หมายเหตุ: อาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย พักค้างคืนในเมืองหลวงพระบาง

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๗


๕.๓๐.น. ร่วมทำบุญใส่บาตร ตามวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง แล้วเที่ยวตลาดเช้า
ท่องเที่ยวในเขตหลวงพระบาง ชมพระราชวังเจ้ามหาชีวิต พิพิธภัณฑ์ และวัดต่างๆ
ตลอดจนเดินทางไปสหกรณ์ ทอผ้าพื้นบ้านผา
พักค้างคืนในเมืองหลวงพระบาง
เลือกรับประทานอาหาร ตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๗


๐๙.๐๐ น. ออกเดินทางโดยเรือลำเดิม
จากหลวงพระบาง แวะบ้านสร้างไห ซื้อของที่ระลึก
ชมถ้ำติ่ง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครั้งสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ของราชวงศ์หลวงพระบาง
เล่นน้ำบริเวณปากน้ำอู อาหารกลางวันบนเรือ
๑๖.๐๐ น. พักค้างคืนบนหาดทรายริมฝั่งโขง ฝั่งตรงข้ามบ้านหาดเต๊อะ แขวงอุดมไชย ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ และร่วมรำวงกับชาวบ้านในงานฉลองต้อนรับศักราชใหม่

วันเสาร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘


๐๖.๐๐ น. ร่วมทำบุญใส่บาตรในโอกาสปีใหม่ ที่วัดหาดเต๊อะไทยธรรม
ร่วมฉลอง “หอกลองธรรมยาตรา” กับชาวบานหาดเต๊อะ
๐๙.๐๐ น. ออกเดินทาง แวะซื้อปลาบ้านคกแอ็ก (หมู่บ้านชาวประมง)
แวะอาบน้ำที่ห้วยชิง ชมลานหินทรายสีม่วง
แวะบ้านปากแบง ท่าเรือสินค้าลำน้ำโขง
อาหารกลางวันบนเรือ
๑๖.๐๐ น. พักค้างคืนบนหาดทราย ที่บ้านโคกกะ แขวงอุดมชัย

วันอาทิตย์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๘


๐๘.๐๐ น. ออกเดินทาง แวะการร่อนทองริมฝั่งโขง
แวะหมู่บ้านไทลื้อ (บ้านก้อนปึ้ม)
อาหารกลางวันบนเรือ
๑๔.๐๐ น. ถึง ตม.ห้วยทราย ข้ามฝั่งประทับหนังสือเดินทางเข้าฝั่ง
อ.เชียงของ ประเทศไทย
๑๖.๐๐ น. โดยสารรถทัวร์ปรับอากาศวีไอพี จากเชียงของ–กรุงเทพฯ

วันจันทร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๘


๐๖.๐๐ น. ถึงสถานีขนส่งรถปรับอากาศสายเหนือ
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

-> เฉลี่ยค่าใช้จ่ายท่านละ ๑๖,๐๐๐ บาท เพื่อ


๑. ค่ารถ (เมื่อเดินทางพร้อมคณะ)
- ค่ารถไฟ รถนอนชั้นสองปรับอากาศ กรุงเทพฯ–หนองคาย
- ค่ารถ จากสถานีรถไฟหนองคายถึงด่าน ตม.หนองคาย-ตม.เวียงจันท์ (สะพานมิตรภาพ ลาว/ไทย)
- ค่ารถจากด่าน ตม.เวียงจันทน์ ถึงนครเวียงจันทน์ ในนครเวียงจันทน์ จนลงเรือ
- ค่ารถนำเที่ยวในหลวงพระบาง
- ค่ารถจากด่าน ตม.เชียงของ–ท่ารถทัวร์เชียงของ
- ค่ารถทัวร์ปรับอากาศจากเชียงของ–กรุงเทพฯ
๒. ค่าโดยสารเรือข้ามฟากเชียงของ–ห้วยทรายและค่าเรือตลอดเส้นทาง
๓. ค่าอาหารและค่าจ้างทำอาหารระหว่างการเดินทาง (เฉพาะในเรือและแวะพักชายฝั่ง)
๔. ค่าวีซ่า เข้าประเทศลาว และค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยว
๕. ค่าประกันชีวิต (หมู่)
๖. ค่าไกด์นำเที่ยวในหลวงพระบาง ๑ วัน
๗. ค่าเข้าชมสถานที่ในหลวงพระบางและในเวียงจันทน์ (ไปกับหมู่คณะ)
๘. ค่าเกสต์เฮาส์แบบห้องน้ำในตัว ติดแอร์ พักห้องละ ๒ คน ในหลวงพระบาง ๒ คืน

 

-> ผู้ประสงค์จะร่วมเดินทาง

โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๐๒๔–๒–๕๓๙๕๔–๘
ชื่อบัญชี กองทุนเสขิยธรรมภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาเจริญนคร กรุงเทพฯ
(ส่งด้วยตนเองหรือโดยไปรษณีย์ตอบรับ) มายังกลุ่มเสขิยธรรม

ชำระ ๕๐% ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
ชำระส่วนที่เหลือและส่ง PASSPORT
พร้อมภาพถ่ายหน้าตรงขนาด ๒ นิ้ว ภายใน ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๗
เพื่อดำเนินการขอวีซ่าเข้า สปป.ลาว

 

รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน ๒๕ คน
เดินทางโดยเรือท่องเที่ยว ขนาด ๔๐ ที่นั่ง (เก้าอี้นวมปรับเอนนอนได้)
มีพื้นที่สำหรับ พูดคุย – ทำกิจกรรม รับประทานอาหาร
และห้องน้ำ ห้องสุขา ห้องครัว ...มีชูชีพทุกที่นั่ง

 

-> สิ่งที่ต้องเตรียม

๑. ถุงนอน / ผ้าหรือพลาสติกปูนอน
๒. เต็นท์ (ควรมี – เพื่อความเป็นส่วนตัว)
๓. ยาที่ต้องใช้ส่วนตัว
๔. ไฟฉาย – ยากันยุง
๕. โสร่ง – ผ้าขาวม้า – ชุดว่ายน้ำ สำหรับเล่นน้ำหรืออาบน้ำในแม่น้ำโขง
หมายเหตุ : รัฐบาลลาวห้ามนักท่องเที่ยวที่แต่งกายด้วยกางเกงขาสั้น (เหนือเข่า) และเสื้อแขนกุด/เปิดไหล่ เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัด พิพิธภัณฑ์ หรือวังเจ้ามหาชีวิต

 

-> กิจกรรมระหว่างเดินทาง

ภาคเช้า ภาวนาเพื่อรักษาลำน้ำโขง – ร่วมกัน
ภาคบ่าย กิจกรรมกลุ่มสนใจ เช่น การพูดคุยเกี่ยวกับ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ บทกวี วรรณกรรม
ภาคค่ำ หลังอาหารเย็น มีกิจกรรมรอบกองไฟ ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต และการเดินทาง


ผู้มีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งผู้รับผิดชอบก่อนออกเดินทาง

ติดต‹อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดŒที่

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซ.วัดทองนพคุณ ถ.สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐๒–๘๖๓–๑๑๑๘, ๐๖–๗๕๗–๕๑๕๖, ๐๑–๙๘๙–๖๔๘๔
โทรสาร ๐๒–๔๓๗–๙๔๔๕
(ติดต่อคุณอาภาวดี งามขำ)
https://skyd.org
e–mail :


 

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม |> ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
... e-mail :