เสขิยธรรม
ความเคลื่อนไหว
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

นโยบายศาสนา กับ อนาคตสังคมไทย (หลังการเลือกตั้ง???)

หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๘ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.

 

- ความเป็นมา

          แม้จะทราบกันดีและมีการกล่าวถึง ว่าสาเหตุที่สำคัญของปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจนปัญหาด้านความมั่นคง และปัญหาในระดับโครงสร้างอื่นๆ ด้านหนึ่งมาจากความบกพร่องเกี่ยวกับ คุณธรรม-จริยธรรม ทั้งในระดับปัจเจกชนและระดับสังคม อันเนื่องอยู่กับปัญหาการประยุกต์ใช้ศาสนธรรมแทบทั้งสิ้น แต่ที่ผ่านมา ฝ่ายอาณาจักร ซึ่งประกอบไปด้วยอำนาจอธิปไตยทั้ง ๓ กลับให้ความสนใจในประเด็นนี้ไม่มากนัก หากมีท่าทีคล้ายทอดธุระและปล่อยภาระให้ตกอยู่กับฝ่ายศาสนจักรแทบทั้งสิ้น

          โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในฝ่ายบริหาร หลายๆ รัฐบาลซึ่งรับผิดชอบต่อการจัดการในนามของรัฐและกลไกด้านต่างๆ ภายใต้อำาจรัฐ ทั้งก่อนหน้าและหลังจากการจัดตั้งรัฐบาลแล้ว ก็มีบทบาทหรือให้ความสนใจในการใช้หลักศาสนธรรมกับการแก้ปัญหาต่างๆ อย่างไม่เป็นรูปธรรมเท่าใดนัก

          ปรากฏการณ์เด่นชัดประการหนึ่งก็คือ แม้จะมีการเลือกตั้ง ปี พ.ศ.๒๕๔๘ ตามพระราชกฤษฎีกาเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ แต่แทบไม่มีพรรคการเมืองใดประกาศนโยบาย หรือแสดงวิสัยทัศน์ด้านศาสนาและคุณธรรม-จริยธรรม อย่างเด่นชัดและเป็นรูปธรรมแต่ประการใด

          เครือข่ายศาสนิกชน ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของบุคคลและองค์กรด้านศาสนา จึงประสงค์จะจุดประกายและเปิดประเด็นด้านนี้ขึ้น เพื่อเติมเต็มการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชน และเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองต่างๆ ได้แสดงออกถึงวิสัยทัศน์ นโยบาย และนโยบาย ตลอดจนแนวทางการทำงานด้านศาสนา และระบบคุณธรรม-จริยธรรม ในสังคมไทย ด้วยบรรยากาศแห่งความสมานฉันท์และความเป็นกัลยาณมิตร

- วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเปิดโอกาสให้พรรคการเมือง (โดยหัวหน้าพรรคการเมือง) แถลงนโยบาย จุดยืน และวิสัยทัศน์ ด้านศาสนาและคุณธรรม-จริยธรรม
๒.เพื่อเปิดโอกาสให้ศาสนิกชน ผู้นำศาสนา นักวิชาการ นักเรียน นิสิต-นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ได้รับฟัง ซักถาม และแสดงความคิดเห็นโดยตรง กับผู้นำพรรคการเมืองระดับนำของประเทศ
๓.เพื่อเป็นดัชนีชี้วัดว่าพรรคการเมือง และผู้นำพรรคการเมืองระดับนำของประเทศ จะมีความสนใจและให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้านนี้สักเพียงใด

- รูปแบบกิจกรรม

          การแถลงนโยบาย จุดยืน และวิสัยทัศน์ ด้านศาสนา และระบบคุณธรรม-จริยธรรม ในสังคมไทย ของพรรคการเมือง โดยหัวหน้าพรรคการเมือง และเปิดโอกาสให้นักวิชาการ สื่อมวลชน และผู้สนใจได้ซักถาม ตลอดจนมีตัวแทนองค์กรด้านศาสนา ร่วมแสดงทัศนะ และร่วมวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแนวนโยบายต่างๆ

- ชื่อกิจกรรม/เวลา และสถานที่

"นโยบายศาสนา กับ อนาคตสังคมไทย (หลังการเลือกตั้ง???)"
หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๘ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.

- วิทยากรและผู้ดำเนินรายการ

๑. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หัวหน้าพรรคไทยรักไทย
๒. นายบัญญัติ บรรทัดฐาน หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
๓. นายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทย
๔. นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ หัวหน้าพรรคมหาชน

ดำเนินรายการโดย ดร.ประมวล เพ็งจันทร์
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ร่วมจัดโดย

เครือข่ายศาสนิกชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

๑. นางสาวอาภาวดี งามขำ กลุ่มเสขิยธรรม โทร. ๐๖ ๗๕๗ ๕๑๕๖
๒. นางสาวสุภาพร บุญเซ็ก คณะกรรมการคอทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ(ยส.) โทร.๐๙ ๙๖๕ ๙๙๐๒
๓. นายสมเดช มัสแหละ สภาองค์การมุสลิมแห่งประเทศไทย โทร. ๐๙ ๑๑๘ ๑๗๗๖ .. .

 

กำหนดการเสวนา
นโยบายศาสนา กับ อนาคตสังคมไทย (หลังการเลือกตั้ง???)
หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๘ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.

๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน
๑๐.๐๐ น.   ตัวแทนเครือข่ายศาสนิกชน กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดงาน
๑๐.๑๕ น.   หัวหน้าพรรคการเมืองต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย
- พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หัวหน้าพรรคไทยรักไทย
- นายบัญญัติ บรรทัดฐาน หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
- นายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทย
- นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ หัวหน้าพรรคมหาชน
ร่วมพิจารณาลำดับการแถลง และแถลงนโยบาย-แสดงวิสัยทัศน์
ดำเนินรายการโดย ดร.ประมวล เพ็งจันทร์
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๑๑.๔๕ น.   นักวิชาการและสื่อมวลชนร่วมซักถามและแสดงทัศนะ
๑๒.๑๕ น.   ผู้สนใจร่วมซักถามและแสดงทัศนะ
๑๒.๓๐ น.   ตัวแทนศาสนิกชน พุทธ คริสต์ อิสลาม
- พระศรีปริยัติโมลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
- ดร.วไล ณ ป้อมเพชร
เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
- อ.วินัย สะมะอุน รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ร่วมแสดงทัศนะและข้อเสนอแนะ
๑๒.๕๐ น.   ตัวแทนเครือข่ายศาสนิกกล่าวสรุปงาน และมอบของที่ระลึกให้หัวหน้าพรรคการเมืองและผู้นำศาสนา
๑๓.๐๐ น.   จบกิจกรรม

 

ในงานนี้ หากท่านประสงค์จะร่วมกุศลอีกด้าน

ขอเชิญ...นำ..หนังสือธรรมะหรือสื่อธรรมะอื่นๆ (ของทุกศาสนา)
เช่น ซีดีธรรมะ เทปธรรมะ พระคัมภีร์ การ์ตูนธรรมะ ฯลฯ
มาร่วม "บริจาค" เพื่อ "เครือข่ายศาสนิกชน" จะร่วมกับ ร.ร.อนุบาลนิลุบล อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
จัดตั้ง "ห้องสมุดธรรมะสำหรับผู้ประสบภัย" ขึ้น
สำหรับเด็ก-เยาวชน และบุคคลทั่วไป ผู้ประสงค์จะเยียวยาตนเองด้วยศาสนธรรม

หมายเหตุ: เราไม่รับบริจาคเงินสด รับเพียงสื่อธรรมะที่กล่าวแล้วข้างต้นเท่านั้น

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม |> ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
... e-mail :