เสขิยธรรม
ความเคลื่อนไหว
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

คำประกาศเจตนารมณ์
(๓ ก.ค. ๒๕๔๗ ณ ท้องสนามหลวง)

พี่น้องประชาชนผู้รักสันติภาพและความยุติธรรมทั้งหลาย

          วันนี้ องค์กรภาคประชาชน ๔๔ องค์กร และประชาชนผู้รักความเป็นธรรม ได้มารวมกันที่ท้องสนามหลวงเพื่อร่วมกันสดุดี เจริญ วัดอักษร คนดี คนจริงของสังคม รวมทั้งวีรชนผู้พิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมที่เป็นสมบัติของแผ่นดิน ที่ถูกสังหารไปก่อนหน้านี้รวมทั้งสิ้น ๑๔ คน ซึ่งทำให้พวกเราที่มาในวันนี้ตระหนักว่าสงครามการแย่งชิงทรัพยากรนับวันจะรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฝ่ายทุนซึ่งมีอำนาจรัฐหนุนหลัง

          การสังหาร เจริญ วัดอักษร คือรูปธรรมที่ชัดเจน ที่ฝ่ายทุนและอิทธิพลท้องถิ่นใช้ความรุนแรงนอกกติกา กระทำต่อกระบวนการต่อสู้ของชุมชนท้องถิ่นซึ่งพยายามรักษาสิทธิที่ตนมีในท้องถิ่นของตน

          เราจะไม่ปล่อยให้ภาระการปกป้องรักษาทรัพยากรท้องถิ่นเป็นของชุมชนใดชุมชนหนึ่งเพียงฝ่ายเดียว เราจะร่วมแรงร่วมใจทั้งทางทางตรงและทางอ้อม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการต่อสู้ของพี่น้องในท้องถิ่นต่างๆ ดังนี้

๑.เรียกร้องต่อรัฐให้มีมาตรการที่ชัดเจนในการขจัดอิทธิพลท้องถิ่น

๒.รัฐต้องหาผู้บงการและผู้ลงมือสังหารผู้นำชุมชนจำนวน ๑๔ คนก่อนหน้านี้ รวมถึงกรณี เจริญ วัดอักษร ให้ถูกนำตัวมาลงโทษตามกฏหมาย

๓.รัฐต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการหาทางออก ต่อกรณีความขัดแย้งที่เกิดจากการใช้ทรัพยากร หรือที่ดินในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ปล่อยให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างคู่ขัดแย้งโดยตรง จนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในท้ายที่สุด

          พี่น้องผู้รักสันติและความยุติธรรมที่ได้มาร่วมชุมนุมที่ท้องสนามหลวง หรือที่ไม่ได้มาก็ตาม จงร่วมกันประกาศต่อสังคมเพื่อให้ทราบว่า บัดนี้ถึงเวลาแล้ว ที่เราทั้งหลายจะต้องมาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมซึ่งช่วยกันปกป้องคนทำดี คนกล้า คนไม่เห็นแก่ตัว คนรักความยุติธรรมทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อส่งเสริมให้คนเหล่านี้ขยายเพิ่มขึ้นอีกมากมาย อันจะก่อให้เกิดพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่ดีงาม

          เรามั่นใจว่าสังคมจะสันติสุขได้ มนุษย์จะประเสริฐจริง ต้องเป็นผู้แสวง สะสม มุ่งปฏิบัติ เพื่อความยุติธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ดัง เจริญ วัดอักษร และอีกหลายคนซึ่งล่วงลับไปแล้ว หรือแม้ที่กำลังต่อสู้อยู่ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นแบบอย่างอันดีให้สังคม

          คุณธรรมของเขาเหล่านี้จะได้กลายเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นกำลังใจให้ผู้ที่รักความยุติธรรมและสันติต่อไป.. .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม |> ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
... e-mail :