เสขิยธรรม
เสขิยบุคคล
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

กองทุนพระใบฎีกาสุทัศน์


ความเป็นมาหลักการและเหตุผล

พระใบฎีกาสุทัศน์ วชิรญาโณ เดิมชื่อสุทัศน์ นะติกา หลังจากที่เรียนจกชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่โรงเรียนบ้านป่าแดด ได้บวชเป็นสามเณรที่วัดป่าแดดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้เรียนนักธรรมตรี โท และเอก นอกจากนั้นเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่วัดบุปผารามจนจบชั้นระดับ ๔ หรือเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และได้ไปเรียนต่อชั้นระดับ ๕ หรือเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

          ในช่วงที่ศึกษาระดับชั้น ต่าง ๆ นั้น ได้ศึกษาหาความรู้จากการอ่านหนังสือต่าง ๆ ที่พอจะหาได้ในวัดและที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมูบ้าน ด้วยความเชื่อที่ว่า คนเราจะมีความรู้ได้นั้นไม่จำเป็นต้องมาจากที่ครูสอนเสมอไป จึงได้แสวงหาความรู้ตามที่ต่าง ๆ ตั้งแต่เมื่อยังเป็นสามเณร ด้วยการเข้าอบรมหน่วยพัฒนาการทางจิต ของจิตภาวันวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี หลังจากกลับจากการเข้าอบรม ท่านได้มาริเริ่มทำโครงการห้องสมุดสามเณรวัดป่าแดด และชักชวนพระเณรในวัดให้รักการอ่านหนังสือ โดยการให้ทุนการศึกษาแก่สามเณรที่อ่านหนังสือแล้วย่อความหนังสือที่อ่านมาส่งท่าน

          นอกจากนั้นยังเห็นว่าพระเณรควรจะได้รับการฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ที่นอกเหนือไปจากการเรียนนักธรรมท่านจึงได้เริ่มทำโครงการการโรงเรียนสามเณรวัดป่าแดด โดยจักอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับเณรในวัดป่าแดดและวัดใกล้เคียง พระใบฎีกาสุทัศน์ไม่ได้มองแค่ปัญหาภายในวัดแค่นั้น ท่านยังได้จัดการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา และก่อตั้งชมรมผู้ติดเชื้อเอดส์ โดยทำโครงการร่วมกับสำนักงานควบโรคติดต่อเขต ๑๐ เชียงใหม่ ทั้งยังสนใจและได้ริเริ่มโครงการที่เกี่ยวการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีกหลายเรื่อง เช่น การจัดงานมหกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งยังได้ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลท่าผา ก่อตั้งโรงเรียนโพธิธรรมศึกษา

          แต่ก็น่าเสียดายที่ท่านมรณภาพไปก่อนวัยอันควร ด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลัน เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ นับเป็นการสูญเสียพระนักพัฒนาที่สำคัญรูปหนึ่งในอำเภอแม่แจ่ม เพื่อให้งานที่ท่านได้ริเริ่มมาได้ดำเนินการต่อไป และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมอย่างที่ท่านได้ตั้งเจตนาไว้ ทางคณะลูกศิษย์จึงได้จัดตั้งกองทุนพระใบฎีกาสุทัศน์ขึ้นมา เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของท่าน โดยจะนำปัจจัยไปสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

วัตถุประสงค์

เพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อเป็นองค์กรจัดการศึกษาทางเลือก
เพื่อกำกับดูแลกิจการของโรงเรียนโพธิธรรมศึกษา
เพื่อส่งเสริมให้เยาชนได้มีโอกาสได้ทำงานเพื่อสังคม
เพื่อทำกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย

โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ

  • โรงเรียนโพธิธรรมศึกษา
  • เครือข่ายเยาวชนแม่แจ่ม
  • ศูนย์แม่แจ่มศึกษา
  • กลุ่มผู้สูงอายุวัดป่าแดด
  • กลุ่มเยาวชนต้นกล้า

สำนักงานกองทุน

วัดป่าแดด หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการที่ปรึกษา

กลุ่มพุทธทาสศึกษา
พระมหาบุญช่วย สิรินฺธโร
นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์
นายชัชวาล ทองดีเลิศ
นายสมเกียรติ มีธรรม
พ่อหนานอินทอง เจริญโรจน์
นางฝอยทอง สมวถา
นายสุพจน์ ริจ่าม
นายสมศักดิ์ ศรีเที่ยง
นายวรรณ กองจันทร์

คณะกรรมการดำเนินงาน

เจ้าอธิการทักษิณ โสภณปญฺโญ
พระอธิการไชยรัตน์ ชยาภินนโท
นายวิมนต์ ใจอ่อน
นายอดุลย์ จันทร์เวียง
นายนิกร เจริญวงค์
นางสาวนิจปอน ผาดงยาง
นางสาวอารีย์ กรรณิกา
นางสาวประทุม คำมาวัน

จึงขอเชิญท่านที่สนใจสนับสนุนกิจกรรมของกองทุนฯ ติดต่อได้ที่

เจ้าอธิการทักษิณ โสภณปญฺโญ วัดป่าแดด หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๗๐ โทร. ๐ - ๕๓๘๒ - ๘๒๔๗ , ๐ - ๑๐๒๑ - ๔๘๙๔
หรือ นายวิมนต์ ใจอ่อน โทร. ๐ - ๖๑๙๘ - ๕๙๙๐

หรือ

  • ส่งธนาณัติ ในนามเจ้าอธิการทักษิณ โสภณปญฺโญ วัดป่าแดด หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๗๐
  • โอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียนแม่แจ่มปริยัติศึกษา สาขาโพธิธรรมศึกษา เลขที่ ๘๙๔ - ๒ - ๔๘๑๓๕ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่แจ่ม.. .

 


-> ด้วยความระลึกถึง พระใบฎีกาสุทัศน์ วชิรญาโณ

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
... e-mail :