เสขิยธรรม
จดหมายข่าวเสขิยธรรม
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

เสขิยธรรม ฉบับที่ ๕๗
แวดวงเสขิยธรรม
กองบรรณาธิการ : รายงาน

แวดวงเสขิยธรรม เมษายน - กรกฎาคม ๒๕๔๖

 

จากการเปลี่ยนประเด็น และเลื่อนกำหนดปิดต้นฉบับ “จดหมายข่าวเสขิยธรรม” ฉบับที่ ๕๖ (เมษายน – มิถุนายน) ออกไป ครึ่งเดือนแรกของเมษายนจึงหมดไปกับการจัดเตรียมและจัดทำต้นฉบับและอาร์ตเวิร์ค แต่อย่างไรก็ตาม เสขิยธรรมก็ยังมีโอกาสไปร่วมงานภาวนาเพื่อสันติภาพ ของกลุ่มศาสนิกชนชาวไทยเพื่อสันติภาพ ร่วมกับเพื่อนชาวคริสต์และอิสลาม ที่หน้าสถานทูตสหรัฐอเมริกา ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๔๖ เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

 

 
 
 
 
 
 
   

๏จากนั้น ก่อนการจัดส่ง “จดหมายข่าวเสขิยธรรม” ให้กับสมาชิก ผู้ประสานงานและกรรมการบางท่าน ก็เดินทางไปร่วมประชุมกับกลุ่มรักษ์เชียงของ มูลนิธิโกมลคีมทอง และโครงการเวทีสุขภาพคนจน ที่สำนักงานกลุ่มรักษ์เชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เพื่อเตรียมจัด “ธรรมยาตราเพื่อรักษาลำน้ำโขง” อันเป็นโครงการ “ธรรมยาตรา” อีกโครงการหนึ่ง ภายใต้การริเริ่มของ “กลุ่มเสขิยธรรม”

๏และหลังจากพระสมบูรณ์ สุมงฺคโล กรรมการดำเนินงานของกลุ่มฯ ได้เดินทางไปจัดเตรียมสถานที่ประชุมใหญ่ ร่วมกับกลุ่มสังฆอาสาพัฒนา สมาชิกบางส่วนของกลุ่มเสขิยธรรม ก็ร่วมประชุมใหญ่กันที่วัดกุดชุมใน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ในวันที่ ๒๐ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม จากหน้าที่ ๔๐ ของจดหมายข่าวเสขิยธรรมฉบับนี้)

๏ถัดมาอีก ๓ วัน วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ กลุ่มเสขิยธรรม ร่วมกับ โครงการเวทีสุขภาพคนจน กลุ่มศาสนิกชนชาวไทยเพื่อสันติภาพ กลุ่มพุทธทาสศึกษา เครือข่ายชาวพุทธฯ และสำนักพิมพ์สุขภาพใจ จัดกิจกรรม “รำลึก ๙๗ ปี ชาตกาลพุทธทาสภิกขุ” ขึ้น ที่อนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา ๑๖ สี่แยกคอกวัว กรุงเทพฯ โดยเชิญ อ.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ มาปาฐกถา หัวข้อ “ศาสนธรรมกับการสร้างสันติภาพโลก” และมี บาทหลวงวิชัย โภคทวี กับพระไพศาล วิสาโล ร่วมเสวนา หัวข้อ “ศาสนธรรมกับการสร้างสันติภาพโลกยุคหลังสงครามอิรัก” โดยมี อ.วิลาสินี พิพิธกุล จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินรายการ อีกทั้งยังมีดนตรีภาวนาของ เมธี จันทรา งานนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน ภิกษุสามเณร และประชาชนทั่วไปกว่า ๓๐๐ คน

๏ต่อมา ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ กลุ่มเสขิยธรรม ร่วมกับ กลุ่มรักษ์เชียงของ และโครงการเวทีสุขภาพคนจน จัดกิจกรรม “ธรรมยาตราเพื่อรักษาลำน้ำโขง” โดยล่องเรือจากเชียงของ ผ่านหลวงพระบาง ไปสิ้นสุดที่เวียงจันทน์ งานนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนหลายแขนง และผู้ห่วงใยต่อปัญหาการระเบิดเกาะแก่ง ตลอดจนสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมสองฝั่งโขงเข้าร่วมเป็นจำนวน ๓๙ คน ลักษณะที่น่าสนใจยิ่งของกิจกรรมนี้ก็คือ ผู้เข้าร่วมทั้งหมด และคณะทำงาน ได้ร่วมกันเฉลี่ยค่าใช้จ่าย และร่วมใช้แรงงานต่าง ๆ ในลักษณะรวมหมู่ ในวันสุดท้าย คณะธรรมยาตราฯ ยังได้ร่วมกับสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง ทอดผ้าป่าหนังสือแก่ห้องสมุดมหาสิลา วีรวงศ์ และร่วมเสวนากับนักเขียนและสื่อมวลชนไทย – ลาว หลายแขนงอีกด้วย

๏๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ คณะกรรมการดำเนินงาน ที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมใหญ่ ก็ประชุมกันครั้งแรกที่ ห้องประชุมมูลนิธิโกมลคีมทอง เพื่อกำหนดโครงสร้างและวางแนวทางในการทำงานประจำปี ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗ ตามแนวทางหลัก ๆ ซึ่งผ่านการหารือจากที่ประชุมใหญ่มาแล้ว

๏จากนั้น วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ และพระทวีศักดิ์ จิรธมฺโม ร่วมเดินทางกับกลุ่มศาสนิกชนชาวไทยเพื่อสันติภาพ และเครือข่ายชาวพุทธฯ ไปยื่นหนังสือเรียกร้องให้ หน่วยราชการที่รับผิดชอบ ต่อกรณีท่อก๊าซไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่ คือ จังหวัดสงขลา กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา กองบังคับการตำรวจตระเวณชายแดนภาค ๔ และมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ใช้ความเมตตา มีขันติ และใช้สันติวิธี ในการปฏิบัติการต่าง ๆ ต่อชาวบ้านอำเภอจะนะ ที่คัดค้านโครงการดังกล่าว หลังจากนั้นจึงได้เดินทางไปเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจชาวจะนะที่ร่วมชุมนุมอยู่ที่ลานหอยเสียบ พร้อมทั้งพักค้างคืนในที่ชุมนุม

๏กิจกรรมสุดท้าย คือ งาน “ทศวรรษแห่งการจากไปของพุทธทาสภิกขุ” ซึ่ง กลุ่มเสขิยธรรม ร่วมกับ กลุ่มพุทธทาสศึกษา โครงการเวทีสุขภาพคนจน เครือข่ายชาวพุทธฯ มูลนิธิโกมลคีมทอง และสำนักพิมพ์สุขภาพใจ จัดขึ้นที่ ห้องประชุมศรีอยุธยา หอวชิราวุธ หอสมุดแห่งชาติ ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. โดยมีการปาฐกถา หัวข้อ “สังคมไทยกับทศวรรษแห่งการจากไปของพุทธทาสภิกขุ” โดย อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ และการเสวนา “ศึกษาชีวิตและผลงานพุทธทาสภิกขุผ่านหนังสือเล่าไว้เมื่อวัยสนธยา” โดย คุณประชา หุตานุวัตร และคุณอรศรี งามวิทยาพงศ์ ดำเนินรายการโดย คุณไตรภพ ลิมปพัทธ์ ในงานวันนี้ยังมี ๓ กวีซีไรท์ คือ คุณอังคาร กัลยาณพงศ์ คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และคุณคมทวน คันธนู มาร่วมอ่านบทกวี “รำลึกพุทธทาสภิกขุ” และมีการประมูลภาพเขียนชุด “โมกขพลาราม” ของคุณเทพศิริ สุขโสภา ซึ่งดำเนินรายการโดยคุณนารี แซ่ตั้ง ตลอดจนการแสดงธรรมสังคีตโดย เมธี จันทรา และเพื่อน โดยมีคุณแทนคุณ จิตอิสระ เป็นพิธีกรดำเนินรายการตลอดงาน อนึ่ง งาน “ทศวรรษแห่งการจากไปของพุทธทาสภิกขุ” ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน พระภิกษุสามเณร และแม่ชี ตลอดจนประชาชนทั่วไป และสมณะกับสมาชิกชาวอโศก กว่า ๕๐๐ คน มาร่วมงาน

          นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรม ที่ “กลุ่มเสขิยธรรม” จัดขึ้น ด้วยความร่วมมือหลาย ๆ ลักษณะ จากบุคคล และองค์กรต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อศาสนิก และสมาชิกกลุ่มเสขิยธรรมอีกหลาย ๆ ท่าน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมเหล่านี้ จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนศาสนิก และการพระศาสนาไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตาม “กิจกรรม” เช่นนี้จะเกิดขึ้นอีกไม่ได้ หากเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่าย ดังที่ผ่านมา... .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย |> จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
... e-mail :