เสขิยธรรม -
ความเคลื่อนไหว
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์


อาศรมวงศ์สนิท

          เมื่อปี ๒๕๒๗ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ – นาคะประทีป ได้รับบริจาคที่ดินจำนวน ๓๔ ไร่ ๒ งาน จากทายาท ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท และหม่อมเสมอ สวัสดิวัตน์ คือ ม.ร.ว.สายสวัสดี สวัสดิวัตน์ มูลนิธิจึงได้ตั้งชื่อ อาศรมวงศ์สนิทตามสร้อยพระนามของบิดาผู้บริจาค โดยกำหนดให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่แสวงหามิติที่ลึกซึ้งทางจิตวิญญาณของคนรุ่นใหม่ และเป็นที่พักในยามเหนื่อยล้าของนักกิจกรรมทางสังคม

          อาศรมวงศ์สนิท เป็นชุมชนทวนกระแสที่สร้างวิถีทางเลือกใหม่ที่เรียบง่ายใกล้ชิดธรรมชาติ มีภาวนาเป็นพื้นฐานในการทำกิจกรรมรับใช้สังคมและเปลี่ยนแปลงสังคม สามารถพึ่งตนเองได้อย่างพอประมาณ พยายามเอื้อให้สมาชิกเรียนรู้เพื่อค้นหาพัฒนาศักยภาพของตนและผู้อื่น นอกจากนี้ยังเอื้ออำนวยสถานที่และจัดกิจกรรมให้คนรุ่นใหม่ที่อยู่ในวงการต่าง ๆ ทั้งที่ทำงานและยังเป็นนักศึกษา ได้พัฒนาชีวิตด้านในด้วยการศึกษาปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา ตลอดจนพบปะพูดคุยกับนักอุดมคติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะพัฒนาความแข็งแกร่งภายในให้มีอุดมคติที่กล้าแข็ง มีพื้นฐานทางจิตวิญญาณที่มั่นคงและอ่อนโยน อันเนื่องมาจากการรู้จักตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ไม่ถูกกลืนโดยกระแสค่านิยมจอมปลอมของสังคม และมีกำลังวังชาคิดสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ที่เกื้อกูลต่อสังคม ซึ่งจะช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้พัฒนาความคิดความอ่านที่ชัดเจนเกี่ยวกับงานที่ตนทำอยู่ และทิศทางของสังคมที่พึงปรารถนา ทั้งนี้เพื่อแสวงหาทางเลือกใหม่ให้แก่สังคมในด้านต่าง ๆ โดยอาศัยหลักศาสนธรรม วัฒนธรรมและมนุษยธรรมเป็นแกนกลาง เป็นการพัฒนาด้านลึกทางจิตใจและด้านสมอง เพื่อให้มองกว้าง เข้าใจความเป็นมาของสังคมในอดีต โดยหวังว่าคนรุ่นใหม่มีมิติที่ลึกซึ้งกว้างไกลเช่นนี้ ไม่ว่าเขาจะอยู่ ณ ที่ใด เขาย่อมสามารถใช้พลังความสามารถของเขาอย่างเต็มที่ เพื่อเกื้อกูลต่อสังคมวงกว้าง โดยตัวเขาก็จะมีความสุขและภาคถูมิใจในตนเองด้วย

อาศรมวงศ์สนิท (Wongsanit )

สถานที่ตั้ง :๒๐/๕ หมู่ ๓ ถนนรังสิต–นครนายก คลอง ๑๕
ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ๒๖๑๒๐
ที่อยู่ติดต่อได้ : ตู้ปณ. ๑ องครักษ์ จ.นครนายก ๒๖๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๓๗–๓๓๓๑๘๓–๔ โทรสาร ๐๓๗–๓๓๓๑๘๔
อีเมล
เว็บไซด์ www.thai.net/, www.semsikkha.org, www.sulak–sivaraksa.org

...รายละเอียดเพิ่มเติม


หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม |> ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :