เสขิยธรรม -
จดหมายข่าวเสขิยธรรม
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

เสขิยธรรม ฉบับที่ ๖๒
ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๔๗

แวดวงเสขิยธรรม
กองบรรณาธิการ : รายงาน

แวดวงเสขิยธรรม กรกฎาคม - กันยายน ๔๗

 

(ส่วนกลาง)


          ๑.วันที่ ๒–๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ พระมหาประญัติ มหาภินิกฺขมโน พร้อมด้วยสหธรรมิก ได้ไปเป็นวิทยากรอบรมเยาวชนในโครงการ “ค่ายเสขิยธรรม” ที่สถาบันแม่ชีไทยสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีนักเรียนจากโรงเรียนหนองโตงวิทยาเข้าร่วมโครงการประมาณ ๓๐๐ คน เน้นการอบรมไปที่การเข้าใจธรรมชาติรอบตัว และรู้จักปรับใจเมื่อเกิดปัญหาทั้งด้านการเรียนและค่านิยมสมัยใหม่

          ๒.วันที่ ๑๑–๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๗ คณะกรรมการกลุ่มเสขิยธรรมได้มีมติให้จัดโครงการศาสนทายาทสกลนคร ครั้งที่ ๑ ขึ้นที่วัดอุดมนิยมธรรม บ้านโนนหัวช้าง อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร เพื่อเรียนรู้งานด้านพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมจากพระอธิการบุญชู ติสาโร ผู้ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรทองคำเมื่อวิสาขบูชา ปี ๔๗ ที่ผ่านมา พร้อมด้วยปราชญ์ชาวบ้าน เช่น พ่อเนาว์ บัวแก้ว ประธานเครือข่ายวนเกษตรภูพาน พ่อกันยา จักรนารายณ์ จากเครือข่ายอินแปง เป็นต้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนจากหมู่บ้านในท้องถิ่นใกล้เคียง และที่มาจากอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (โรงเรียนหนองขามวิทยา) วันแรกมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๒๐ คน วันสุดท้ายมาเพิ่มเป็น ๓๕ คน โดยมี พระใบฎีกาสุทัศน์ วชิราโณ พระมหาประญัติ มหาภินิกฺขมโน และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ๕ ศูนย์ฯ ๗ ไปช่วยจัดขบวนการอบรม

          ๓.วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ กลุ่มเสขิยธรรมร่วมกับอาศรมวงศ์สนิท จัดกิจกรรมเสวนา “ชุมชนทางเลือกและความสำเร็จหรือล้มเหลวของพุทธทาสภิกขุ” ณ เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา

          ๔.วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ กลุ่มเสขิยธรรมร่วมกับกองทุนจัดงานรำลึกพุทธทาสภิกขุ กลุ่มพุทธทาสศึกษา เครือข่ายชาวพุทธฯ สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง สำนักพิมพ์สุขภาพใจ และสถาบันปรีดี พนมยงค์ จัดงานรำลึกครบรอบ ๑๑ ปี วันมรณภาพท่านพุทธทาสภิกขุ ในเวลา ๑๕.๐๐–๒๐.๐๐ น. ณ หอประชุมสถาบันปรีดี พนมยงค์ ซอยทองหล่อ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร มีการแสดงธรรมคีตา โดยคุณเมธี จันทราและคณะ ขับเสภาโดย ครูประทีป หนองปลาหมอและคณะ นำเสวนาเรื่อง “คนทำงานศิลปะน่าจะทำอะไรในร้อยปีพุทธทาส” โดย อ.เทพศิริ สุขโสภา และอ่านกวีจากหลายท่านเช่น คุณแก้ว ลายทอง คุณไพวรินทร์ ขาวงาม นอกจากนั้นยังมีการแสดงรูปภาพของ อ.เทพศิริ สุขโสภา

          ๕.วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ เป็นผู้นำถกบทความในโครงการจัด ประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยเป็นผู้นำถกบทความ “รัฐกับพุทธศาสนา” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาจาก “กฎพระสงฆ์” ในกฎหมายตราสามดวง ณ.ห้อง ๑๐๓ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์

          ๖.วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๗ พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ ได้เข้าประชุมสัมมนาเรื่อง “กระบวนการนโยบาย สาธารณะแบบมีส่วนร่วม” ณ ห้องแกรนฮอล ๒ ชั้น เอ็ม โรงแรมรามาการ์เด้น ถ.วิภาวดี–รังสิต กรุงเทพมหานคร

          ๗.วันที่ ๑๐–๑๑ กันยายน ๒๕๔๗ ตัวแทนกลุ่มเสขิยธรรม ได้ร่วมประชุมภาคีนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นแผนงานพัฒนาสุขภาพจิตเพื่อสุขภาพ ณ สวนแสงอรุณ จ.ปราจีนบุรี

          ๘.วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๗ ตัวแทนกลุ่มเสขิยธรรม ร่วมแถลงข่าวการคัดค้านการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าที่ดอยเชียงดาว

          ๙.วันที่ ๑๙–๒๐ กันยายน ๒๕๔๗ พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ และพระมหาประญัติ มหาภินิกฺขมโน ได้เข้าประชุมสัมนาเพื่อสร้างเครือข่าย และประสานพลังองค์กรภาคีด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย ณ โรงแรม บางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี

 

(ส่วนภูมิภาค)

          ๏ พระใบฎีกาสุทัศน์ วชิรญาโณ รายงานจากวัดป่าแดด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เขตภาคเหนือว่า ได้จัดกิจกรรมต่างๆ คือ
          (๑) “ค่ายครอบครัวอบอุ่น” จัดให้มีเดือนละ ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๖๐ คน ใช้เวลาในการเข้าค่าย ๒–๓ วัน โดยมีเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนแม่แจ่มเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ซึ่งโครงการนี้วัดได้ร่วมมือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้น และจะมีการจัดไปอีกทุกๆ เดือน
          (๒) “โครงการสุขภาพดี เริ่มที่บริโภคเป็น” เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี ให้แก่นักเรียนทั่วไปในเขตอำเภอแม่แจ่ม ได้จัดเมื่อเดือนที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
          (๓) ๒๐ กันยายน ๒๕๔๗ ได้จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติขึ้น โดยมีกลุ่มเด็กเครือข่ายแม่แจ่มเป็นแกนหลักช่วยกันจัด มีการแสดงนิทรรศการต่างๆ กลางคืนมีการแสดงดนตรีพื้นบ้านของเด็ก
          (๔) ทุกวันเสาร์–อาทิตย์ ได้จัดให้มีการสอนดนตรีพื้นบ้านได้แก่ สะล้อ ซอ ซึง โดยมีกลุ่มเด็กผลัดเปลี่ยนกันมาเรียนครั้ง ๕–๑๐ คนอยู่เสมอ
          (๕) เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา ได้มีคณะครูจากโรงเรียนแม่แจ่ม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนเมืองเด็ก และโรงเรียนแม่แจ่มปริยัติศึกษา เป็นต้น ได้จัดตั้งกลุ่ม “ภาษาและวรรณกรรม” คุยกันเรื่องการอ่าน เดือนละครั้ง เพื่อส่งเสริมการรักอ่านหนังสือ ซึ่งต่อไปจะมีการขยายไปสู่เยาวชนด้วย

          ๏ พระครูสันติธรรมรังสี (ไมตรี วรมิตฺโต) วัดป่าแสงธรรม อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงานจากภาคใต้ว่า เมื่อวันที่ ๑๔–๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ ได้จัดอบรมปฏิบัติธรรมที่วัด สอนเรื่องศาสนพิธี การประยุกต์ใช้หลักธรรมและการภาวนาเพื่อแก้ทุกข์ในการเรียน–ทำงาน โดยมีเยาวชนและประชาชนในเกาะมาร่วมด้วยจำนวนมาก และที่สำคัญได้รับแจ้งจากผู้รับจดหมายข่าวเสขิยธรรมว่า ฉบับที่ ๕๙ ซึ่งพูดถึงเรื่องความตาย มีคนต้องการมาก แต่ไม่สามารถหาซื้อได้ จึงอนุโมทนากับคณะทำงานเสขิยธรรมด้วย

          ๏ แม่ชีสุบิน ผลไม้ รายงานจาก สถาบันแม่ชีไทยสุรินทร์ บ้านแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์เขตอีสานใต้ ว่า วันเข้าพรรษาที่ผ่านมาได้จัดงานเหมือนที่จัดกันทั่วๆ ไป ไม่มีอะไรคืบหน้าในด้านกิจกรรมมากนัก เนื่องจากอยู่ในระหว่างปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา อย่างไรก็ตามจะจัดโครงการ “สู่ร่มอาราม” ขึ้น ในวันที่ ๑๖–๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ นี้ โดยมูลนิธิที่อุปถัมภ์สำนักเป็นเจ้าภาพ โดยมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนสุรินทร์ภักดี โรงเรียนแกใหญ่ โรงเรียนนาดีเข้ารับการอบรมเหมือนทุกปี

          ๏ พระอธิการบุญชู ติสาโร วัดอุดมนิยมธรรม บ้านโนนหัวช้าง ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร แจ้งข่าวจากอีสานเหนือว่า เมื่อวันที่ ๑๕–๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องป่าชุมชนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในท้องที่และจากเขตอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งหมด ๙๐ ท่าน วันที่ ๑๐–๑๒ กันยายน ๒๕๔๗ ได้เป็นตัวแทนคณะสงฆ์จัดอบรมธรรมะให้เด็กนักเรียนเขตอำเภอภูพาน ซึ่งเป็นโครงการของผู้ว่าซีอีโอ มีเด็กเข้าร่วม ๑๗๗ คน

          สุดท้าย คงต้องขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัย ต่อการมรณภาพของพระใบฎีกาสุทัศน์ วชิรญาโณ ที่จากไปด้วยโรคหัวใจล้มเหลว อย่างกระทันหัน เมื่อบ่ายวันที่ ๔ ตุลาคม ขอให้ท่านเดินทางไปสู่สัมปรายภพที่ดีงามต่อไป....

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย |> จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :