เสขิยธรรม -
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์
สำนักงานพระพุทธฯ ตอบคำถาม "นิตยภัต" (๒)
เกรียงไกร เศรษฐศักดิ์อำพล
คอลัมน์ หน้าต่างศาสนา
ข่าวสด ฉบับวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๖ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๖๕๖ หน้า ๒๙

          ค้างเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำหรับปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับนิตยภัตของพระสงฆ์ ที่ส่วนกิจการคณะสงฆ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รวบรวมไว้ สัปดาห์นี้มีภาคต่อมานำเสนอ เปิดเรื่องกันที่ คำถามที่ว่า

เมื่อมีรายชื่อในบัญชีถือจ่ายที่ได้รับจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังแล้วทำไมยังไม่ได้รับนิตยภัต หรือได้รับนิตยภัตล่าช้า หรือ ๓-๔ เดือนจึงได้รับนิตยภัต กรณีเช่นนี้จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ต้องปฏิบัติดังนี้

          ๑) ตรวจสอบรายชื่อของท่านในบัญชีถือจ่ายที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้อนุมัติและจัดส่งไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อแจ้งพระสังฆาธิการในปกครองทราบและเพื่อดำเนินการเบิกจ่าย โดยตรวจสอบว่ารายชื่อของท่านอยู่ในบัญชีถือจ่ายชุดใด อาจเป็นบัญชีใหญ่ (บัญชีถือจ่ายของปีงบประมาณที่ผ่านมาและได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว ในปีงบประมาณปัจจุบัน) หรือบัญชีตกเบิกเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ครั้งที่ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓...๔ ตามลำดับ

          ๒) สอบถามขั้นตอนการเบิกจ่ายจากเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัด สามารถเบิกจ่ายได้เมื่อใด และต้องปฏิบัติอย่างไรในการขอรับนิตยภัต

          ๓) เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ รวบรวมรายชื่อพระที่มีนิตยภัตและให้กรอกแบบคำขอรับนิตยภัตผ่านธนาคาร พร้อมแนบสำเนาสมุดธนาคาร รับรองสำเนาถูกต้อง โดยชื่อบัญชีธนาคารกับรายชื่อตามทะเบียนถือจ่ายต้องตรงกัน จัดส่งไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (ควรรวบรวมส่งพร้อมกันทุกรูปจะทำให้การเบิกจ่ายรวดเร็วขึ้น)

          ๔) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เมื่อได้รับแบบคำขอรับนิตยภัต ผ่านธนาคาร จากเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ แล้วตรวจสอบความถูกต้องก่อนทำการเบิกจ่าย เพื่อป้องกันการโอนเงินนิตยภัตไปยังบัญชีพระที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้ว (แบบคำขอรับนิตยภัตผ่านธนาคารต้องจัดทำทุกสิ้นเดือนกันยายนของทุกปีงบประมาณ)

          ๕) เมื่อรวบรวมและตรวจแบบคำขอรับนิตยภัต ผ่านธนาคารของอำเภอใดอำเภอหนึ่ง พร้อมทุกรูปเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถโอนเงินนิตยภัตของอำเภอนั้นๆ ได้ก่อนโดยไม่ต้องรออำเภออื่นๆ ที่ยังไม่พร้อม เพื่อพระสังฆาธิการที่ดำเนินการตามขั้นตอนได้พร้อมทุกรูปและรวดเร็ว ก็จะได้รับนิตยภัตเร็วขึ้น

          ๖) ออกนอกพื้นที่เป็นเวลานาน เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อได้ ทำให้การโอนเงินนิตยภัตผ่านธนาคารล่าช้า

          ๗) ปิดบัญชีธนาคารที่เคยให้เลขที่บัญชีไว้ และไม่แจ้งเลขที่บัญชีใหม่ให้เจ้าหน้าที่ทราบ ทำให้ไม่สามารถโอนเงินได้

ถาม กรณีที่มีการโอนเงินนิตยภัตไปยังบัญชีที่พระสังฆาธิการพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว จะทำอย่างไร

          สัปดาห์หน้าจะกลับมาพร้อมกับคำตอบในประเด็นนี้ และยังมีคำตอบจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอีกหลายประเด็น ซึ่งจะได้นำมาเสนอต่อพระคุณเจ้าในคราวหน้าครับ.. .

... ตอน | ๒

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
> นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :