เสขิยธรรม -
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์
สำนักงานพระพุทธฯ ตอบคำถาม "นิตยภัต" (๑)
เกรียงไกร เศรษฐศักดิ์อำพล
คอลัมน์ หน้าต่างศาสนา
ข่าวสด ฉบับวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๖ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๖๔๙

          พูดกันมาตลอดกับปัญหาเรื่องนิตยภัตของพระสงฆ์ ยิ่งโดยเฉพาะช่วงนี้มีทั้งพระและฆราวาสหลายท่าน ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อหรือตามสถานที่ต่างๆ บางท่านก็แสดงความเห็นแบบเผ็ดร้อน แต่เอาเถอะครับ เข้าใจว่าเป็นเพราะท่านห่วงใยในสิทธิประโยชน์ของพระภิกษุสงฆ์ เพื่อความกระจ่างชัดและลดอุณหภูมิในใจ ดังนั้น ส่วนกิจการคณะสงฆ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงมิได้นิ่งเฉยได้ทำการรวบรวมปัญหาต่างๆ ที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายนิตยภัต นำเสนอออกมาในลักษณะเป็นคำถามพร้อมทั้งให้คำตอบไว้ด้วย ดังนี้

ถาม นิตยภัตคืออะไร

ตอบ นิตยภัตคือค่าภัตตาหารที่พระมหากษัตริย์ถวายแก่พระภิกษุ สามเณร เป็นนิตย์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วางอัตรานิตยภัตพระราชทานตามสมณศักดิ์ฐานันดร ปัจจุบันรัฐบาลได้จัดสรรเงินงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่ออุดหนุนอุปถัมภ์พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรมเก้าประโยค และพระเลขานุการตามอัตราและตำแหน่งที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

ถาม ทำไมจึงได้รับการจัดสรรนิตยภัตล่าช้า หรือบางรูปได้รับการแต่งตั้งแล้วแต่ยังไม่ได้รับนิตยภัต เพราะเหตุใด

ตอบ สาเหตุเพราะ

          ๑) มีการจัดส่งสำเนาหลักฐานการแต่งตั้งเพื่อขอรับการจัดสรร

          ๒) การจัดส่งสำเนาหลักฐานฯ ยังไม่ถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

          ๓) การจัดส่งสำเนาหลักฐานฯ เพื่อขอรับการจัดสรรนิตยภัตไม่ครบถ้วน ถูกต้อง

          ๔) กรณีการขอรับการจัดสรรนิตยภัตให้พระสังฆาธิการที่ได้รับแต่งตั้งแทนพระสังฆาธิการรูปเดิม ไม่แจ้งการพ้นจากตำแหน่งของพระสังฆาธิการรูปเดิม ทำให้ไม่สามารถจัดสรรนิตยภัตถวายให้รูปใหม่ได้

          ๕) ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสาร และดำเนินงานตามขั้นตอนและระเบียบการเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ก่อนการจัดสรร จนกว่ากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังจะอนุมัติให้ถือจ่ายได้

ถาม ทำอย่างไรจะได้รับการจัดสรรนิตยภัตให้เร็วยิ่งขึ้น

ตอบ ทำได้โดย ๑) จัดส่งสำเนาหลักฐานการแต่งตั้งให้ครบถ้วนถูกต้อง

          ๒) ผู้ส่งหรือเจ้าของผู้ขอรับการจัดสรรต้องติดตามการจัดส่งหลักฐานฯ ว่าถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือไม่

          ๓) สำเนาหลักฐานฯ ที่จัดส่งควรตรวจสอบในระดับเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ ให้ถูกต้องตรงตามระเบียบการขอรับการจัดสรร เช่น เจ้าอาวาสวัดที่ตั้งใหม่ควรตรวจสอบวัดด้วยว่า เป็นวัดที่ตั้งถูกต้องตรงตามทะเบียนตั้งวัดกองพุทธศาสนสถาน

ถาม เมื่อจัดส่งหลักฐานฯ ถูกต้องครบถ้วน และส่งถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว ทำไมยังล่าช้า จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ติดตามทวงถามจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนิตยภัตโดยตรงถึงสาเหตุ เช่น กรณีการแต่งตั้งรูปใหม่มาและไม่แจ้งการพ้นจากตำแหน่งของรูปเดิม ก็ไม่สามารถจัดนิตยภัตถวายให้ได้ จนกว่าจะมีการแจ้งพ้นจากตำแหน่งของรูปเดิมเสียก่อน

          คราวหน้ายังมีคำถามคำตอบเกี่ยวกับนิตยภัตอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่งพระคุณเจ้าน่าจะได้รับรู้และเข้าใจ ว่าปัญหาเกี่ยวกับนิตยภัตที่ไม่เป็นไปตามความประสงค์ของพระคุณเจ้านั้น อาจจะมีสาเหตุมาจากการสะดุดอยู่ที่ปัญหาต่างๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้นนี้เองครับ.. .

... ตอน ๑ |

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
> นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :