เสขิยธรรม -
จดหมายข่าวเสขิยธรรม
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

เสขิยธรรม ฉบับที่ ๖๒
ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๔๗

ประยุกต์ธรรม
เครือข่ายพุทธศาสนิกสัมพันธ์เพื่อสังคมนานาชาติ (INEB)

การอบรมนานาชาติ ผุ้นำเยาวชนพุทธ เพื่อการฟื้นฟูศาสนธรรมและนวัตกรรมทางสังคม ประจำปี ๒๕๔๗

 

วันที่ ๑๑–๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ที่ผ่านมา เครือข่ายพุทธศาสนิกสัมพันธ์เพื่อสังคมนานาชาติ (INEB) ได้จัดให้มีการอบรมนานาชาติผู้นำเยาวชนพุทธ เพื่อการฟื้นฟูศาสนธรรมและนวัตกรรมทางสังคม โดยมีเยาวชนพุทธเข้าร่วมอบรม ๒๗ คน จาก ลาว กัมพูชา พม่า ไทย อินโดนีเซีย บังคลาเทศ เนปาล ภูฐาน อินเดีย (รวมชาวดาลิต และทิเบตพลัดถิ่น) ศรีลังกา ทั้งที่เป็นฆราวาสและพระ

          ช่วงสัปดาห์แรกจะเป็นการเสนอภาพรวมของเอเซียในปัจจุบัน มุ่งประเด็นที่ท้าทายสังคมด้านต่างๆ เช่น โลกาภิวัตน์และความยากจนในประเทศโลกที่สาม ปัญหาสิทธิมนุษยชน วิกฤติการณ์ด้านนิเวศ การพลังงาน การเคลื่อนไหวการเมืองภาคประชาชน เศรษฐกิจและการพัฒนา ความเข้าใจด้านการพัฒนาจากมุมมองของชาวคริสต์และชาวมุสลิม ปัญหาท้าทายพุทธศาสนาในปัจจุบัน บทบาทของพระในทางสังคม และประเด็นการมีส่วนร่วมของสตรีในพุทธศาสนา

          ช่วงที่สอง เป็นการออกเดินทางเพื่อศึกษาดูงาน โดยคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมการประยุกต์พุทธศาสนาในการสร้างชุมชนทางเลือก และการศึกษาทางเลือกที่ปฐมอโศก แวะเยี่ยมเยียนวัตรทรงธรรมกัลยาณี ดูการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษาธรรมานุรักษ์ที่ดำเนินการโดยคณะแม่ชี การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ที่วัดพระบาทน้ำพุ อาศรมพลังงาน เพื่อศึกษาความพยายามในการพัฒนาพลังงานในระดับชุมชน เพื่อให้ชุมชนพึ่งตัวเองได้และไม่ก่อปัญหาด้านนิเวศมากเกินไป รายการสุดท้ายคือการแวะเยี่ยมชมการเกษตรผสมผสานที่ไร่ลุงโชคดีที่เขาแผงม้า และคณะได้ขึ้นไปบนเขาแผงม้าเพื่อดูโครงการปลูกป่าที่เขาแผงม้า ร่วมปลูกต้นกฤษณาเป็นที่ระลึก และส่องกล้องดูกระทิงที่กลับคืนสู่ธรรมชาติเมื่อสภาพป่าเริ่มฟื้นฟู

          ข้อมูลทั้งจากการบรรยายและการดูงาน ถูกนำมาวิเคราะห์ในช่วงสุดท้ายของโครงการอบรม ซึ่งเน้นด้านหลักธรรมในพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาตนเอง และการเปลี่ยนแปลงสังคม มีหัวข้อสำคัญสองข้อ คือความรุนแรงภายในจิตใจ อันเกิดจากกิเลสและอกุศลมูล และความรุนแรงภายนอก อันได้แก่ โครงสร้างการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่สะท้อนความรุนแรงภายใน เพื่อแก้ไขความรุนแรงทั้งสองประการ จำเป็นที่เยาวชนชาวพุทธต้องเรียนรู้หลักธรรมและฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนาเพื่อบ่มเพาะปัญญาและกรุณา อันเป็นบาทฐานของการเคลื่อนไหวอย่างสันติวิธีเพื่อให้เกิดสังคมที่ดีงามตามคุณธรรมทางพุทธศาสนา

          ก่อนแยกย้ายกันกลับประเทศของตัวเอง คณะเยาวชนได้วางแผนกิจกรรมที่จะทำร่วมกัน เพื่อให้เกิดเครือข่ายเยาวชนพุทธระดับนานาชาติขึ้น สรุปได้คือ

          ๑. เครือข่ายสนทนาทางอินเตอร์เน็ต ชื่อว่า INEB–Dhammavijaya เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนข่าวสารกัน

          ๒. โครงการศึกษาประเด็นทางสังคมจากมุมมองพุทธศาสนา กิจกรรมแรก คือการเข้าร่วมกับโครงการอริยวินัยเพื่อเตรียมจัดการวิสาสะเรื่องพุทธศาสนาและประชาธิปไตย กับท่านซัมดองรินโปเช ณ ประเทศอินเดีย ในปีหน้า

          ๓. โครงการของ เยี่ยม ชำนาบ ซึ่งเป็นเยาวชนจากเมืองพระตะบอง กัมพูชา ชำนาบมาจากโครงการธรรมยาตราเพื่อสันติภาพ เขามีความฝันจะสร้างศูนย์การเรียนรู้ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำที่เมืองบ้านเกิด เพื่อเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์แห่งความรุนแรงเป็นความสันติ และเปิดโรงเรียนภาคค่ำให้ชาวบ้านยากจนในหมู่บ้านมาเรียนโดยไม่เสียเงิน ชำนาบเข้าใช้อาคารของโรงเรียนประถมในหมู่บ้าน เปิดการสอนวันละ ๑ ชม. ตั้งแต่ ๑๗.๐๐–๑๘.๐๐ น. เริ่มเปิดเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ได้รับความสนใจมาก ขณะนี้มีชาวบ้านยากจน ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ พระ เณร มาเรียนกว่า ๔๐๐ คน มีเพื่อนๆ อาสามาเป็นครูสอนจำนวน ๑๑ คน คณะเยาวชนที่ร่วมการอบรมครั้งนี้ กำลังช่วยกันแสวงหาการสนับสนุนให้กับชำนาบ เพื่อให้โครงการทั้งสองดำเนินไปได้ด้วยดี....

ประกาศกิจกรรมปี ๒๕๔๘

๓–๑๓ มีนาคม ๒๕๔๘
          กิจกรรมธรรมจาริกสู่ชุมชนทิเบต ประเทศอินเดีย เป็นกิจกรรมการเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างพุทธศาสนิกสายเถรวาทและสายวัชรยาน

๑ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘
          การอบรมนานาชาติผู้นำเยาวชนพุทธ เพื่อการฟื้นฟูศาสนธรรมและนวัตกรรมทางสังคม ประจำปี ๒๕๔๘ (อาศรมวงศ์สนิท จังหวัดนครนายก)

๑๐ กันยายน – ๘ ตุลาคม ๒๕๔๘
          การอบรมขั้นสูง ให้กับนักศึกษาเก่า ของการอบรมนานาชาติผู้นำเยาวชนพุทธ เพื่อการฟื้นฟูศาสนธรรม และนวัตกรรมทางสังคม ปี ๒๕๔๖–๒๕๔๘ ณ เมืองธรรมศาลา ประเทศ อินเดีย ประกอบด้วยการเสวนาวิสาสะกับผู้นำชาวพุทธ ทัศนศึกษาโครงการพัฒนาในแถบหิมาลัย การฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนา และการออกค่าย

๙ –๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๘
          การประชุมประจำปี ของเครือข่ายพุทธศาสนิกสัมพันธ์ เพื่อสังคมนานาชาติ ณ เมืองนาคปุร ประเทศอินเดีย โดยวันที่ ๑๒ ตุลาคม เป็นวันรำลึกการที่ ดร. เอ็มเบดก้าร์ และชาวดาลิตจำนวนมากประกาศตนเป็นพุทธมามกะ

 

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย |> จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :