เสขิยธรรม -
จดหมายข่าวเสขิยธรรม
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

เสขิยธรรม ฉบับที่ ๕๙
มกราคม - มีนาคม ๒๕๔๗

แวดวงเสขิยธรรม

กองบรรณาธิการ

แวดวงเสขิยธรรม (ส่วนกลาง)
ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๔๖

๑. วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๖ พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ ในฐานะตัวแทนกลุ่มเสขิยธรรม ร่วมอภิปรายในหัวข้อ “ทิศทางการเมืองภาคประชาชนในระบอบทักษิณาธิปไตย” ร่วมกับนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวทางสังคม เวทีการประชุมสภาประชาชน ครั้งที่ ๒ เนื่องในโอกาสงานครบรอบ ๓๐ ปี ๑๔ ตุลา ภาคประชาชน ณ หอประชุมศิลปวัฒนธรรม (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และในงาน ๓๐ ปี ๑๔ ตุลาฯ ครั้งนี้ กลุ่มเสขิยธรรม ได้นำหนังสือและของที่ระลึก ไปร่วมออกร้านจำหน่ายด้วย ตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๖

๒. วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๖ กลุ่มเสขิยธรรมได้รับการอาราธนาจากคณะกรรมการจัดงานรำลึก ๓๐ ปี ๑๔ ตุลา ให้เป็นผู้ประกอบพิธีกรรม ในฐานะตัวแทนพุทธศาสนา ด้วยการเจริญพระพุทธมนต์แปล (บาลี–ไทย ฉบับประชาชน) และกล่าวสัมโมทนียกถาเนื่องในโอกาสดังกล่าว

๓. วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ และพระสุพจน์ สุวโจ เดินทางไปร่วมกิจกรรม “การภาวนาเพื่อเปลี่ยนหัวใจ ประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิลยู บุช จูเนียร์” ร่วมกับกลุ่มศาสนิกชนชาวไทยเพื่อสันติภาพ และตัวแทนคริสตศาสนิกชน ที่สวนสันติภาพ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

๔. วันที่ ๑๘ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ คณะทำงานสารคดี “พระดี” ประกอบด้วย พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ พระสุพจน์ สุวโจ พระมหาประญัติ มหาภินิกฺขมโน และนายประโรม คณานุรักษ์ กับนางสาวบัวลอง พิมพลา ร่วมเดินทางไปสัมภาษณ์พระมหาเจริญ เตชปุญฺโ เจ้าอาวาสวัดท่าเมรุ และเจ้าคณะตำบลท่าเมรุ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา และร่วมงานฌาปนกิจศพ นางสาวสุภาพร พงศ์พฤกษ์ ตลอดจนเดินทางไปให้กำลังใจพี่น้องมุสลิม ณ สถานที่ชุมนุมคัดค้านโครงการท่อก๊าซและโรงแยกก๊าซ ไทย – มาเลย์ ลานหอยเสียบ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

๕. วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ ร่วมประชุมกับเครือข่ายชาวพุทธฯ เรื่อง สถานการณ์พระพุทธศาสนา, โครงการธรรมโฆษณ์ศึกษา และการจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ นางสาวสุภาพร พงศ์พฤกษ์

๖. วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มเสขิยธรรม จัดประชุมวาระปกติขึ้น ณ ห้องประชุมมูลนิธิโกมลคีมทอง เพื่อสรุปงานและสถานการณ์ต่าง ๆ ของไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ ประจำปี ๒๕๔๖

๗. วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ กลุ่มเสขิยธรรม ได้รับอาราธนาให้ประกอบพิธีทางศาสนา ประกอบด้วยการเจริญพระพุทธมนต์แปล (ฉบับประชาชน) และการกล่าวสัมโมทนียกถา ร่วมกับพระครูปลัดปิฎกวัตร จากวัดญาณเวศกวัน และคณะสามเณรจากวัดสร้อยทอง ในโอกาสเปิดอาคารโรงเรียนอนุบาลสานรัก มูลนิธิเด็ก ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

๘. วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ ในฐานะตัวแทนกลุ่มเสขิยธรรม ร่วมเสวนาเกี่ยวกับกิจกรรมธรรมยาตรา ณ ป๋วยเสวนาคาร วัดปทุมคงคา กรุงเทพฯ

๙. วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ กลุ่มเสขิยธรรม ร่วมกับองค์กรพันธมิตร จัดทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนางสาวสุภาพร พงศ์พฤกษ์ ซึ่งประกอบด้วยพิธีกรรมทางศาสนา และการเสวนา “หนทางสู่ความตายอย่างสงบ : รำลึกการจากไปของสุภาพร พงศ์พฤกษ์” โดยมี พระมหาเจิม สุวโจ, น.พ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคุณสุรภี ชูตระกูล เป็นผู้ร่วมเสวนา และมีคุณพูลฉวี เรืองวิชาธร จากเสมสิกขาลัย เป็นผู้ดำเนินรายการ

๑๐. วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ กลุ่มเสขิยธรรม ร่วมกับโครงการธรรมยาตรารักษาลำน้ำโขง และสำนักพิมพ์สุขภาพใจ จัดเสวนาเปิดตัวหนังสือ “ลำน้ำโขง : ศรัทธา คุณค่า และความทรงจำ” ณ ลานกิจกรรมหน้าสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานซีเอ็มยูบุคส์แฟร์

๑๑. วันที่ ๕ – ๗ ธันวาคม ๒๕๔๖ ตัวแทนกลุ่มเสขิยธรรม ประชุมโครงการธรรมยาตรารักษาลำน้ำโขง ครั้งที่ ๒ ร่วมกับกลุ่มรักษ์เชียงของ ตัวแทนจาก WWF และตัวแทนสำนักพิมพ์สุขภาพใจ ตลอดจนเดินทางไปพักค้างคืนที่ผาเสี้ยน ริมฝั่งโขง เขตอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๑๒. วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ และพระมหาประญัติ มหาภินิกฺขมโน เข้าร่วมกิจกรรม “ปาฐกถาปาจารยสาร” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเสฐียรโกเศศ–นาคะประทีป ณ อาศรมวงศ์สนิท อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และในงานนี้ พระกิตติศักดิ์ ได้ร่วมเสวนา ในหัวข้อ “เพื่อนนั้นสำคัญไฉน” ร่วมกับตัวแทนองค์กรต่าง ๆ อีกด้วย

๑๓. วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๖ พระมหาประญัติ มหาภินิกฺขมโน ในฐานะตัวแทนกลุ่มเสขิยธรรม ได้รับเชิญจากศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “พระพุทธศาสนาในประเทศแคนาดา” โดยมี Mr. James G. Mullens ซึ่งเป็นหัวหน้าภาควิชาศาสนศึกษา มหาวิทยาลัย Sasketchewan ประเทศแคนาดา เป็นผู้นำเสวนา

๑๔. วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ กลุ่มเสขิยธรรม ร่วมกับองค์กรพันธมิตร ร่วมกันจัดเสวนา “ธรรมโฆษณ์ : มรดกธรรม พุทธทาสภิกขุ” และจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เพื่อเปิดตัวโครงการ “ธรรมโฆษณ์ศึกษา” ซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรก ที่จะมีการศึกษาชีวิตและผลงานของท่านพุทธทาสภิกขุ ในลักษณะหลักสูตรต่อเนื่อง ระยะยาวถึง ๒ ปี โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้สนใจ กระทั่งถึงวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาลท่านพุทธทาส ในปี ๒๕๔๙

๑๕. วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มเสขิยธรรม ร่วมประชุมสรุปงานประจำปี ณ ห้องประชุมมูลนิธิโกมลคีมทอง กรุงเทพฯ

๑๖. วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ ในฐานะตัวแทนกลุ่มเสขิยธรรม เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องรับรอง ๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒.

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย |> จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :