เสขิยธรรม
จดหมายข่าวเสขิยธรรม
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

จดหมายข่าว
เสขิยธรรม

เสขิยธรรม ฉบับที่ ๔๒ ฉบับที่ ๔๒
ปีที่ ๙ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๔๒

พระสงฆ์กับการทำงานเพื่อสังคม …จะก้าวเดินไปทางใด?

-> เรื่องเด่นในฉบับ

  • เสขิยธรรม...จะก้าวเดินไปทางใด? / บทสัมภาษณ์ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
  • พุทธศาสนาในเมืองไทยเสื่อมทรุดด้วยเหตุใด? : เมื่อเงินเป็นใหญ่ในชีวิตพรหมจรรย์ / สันติกโรภิกขุ
  • เป้าหมายสูงสุดของทะไลลามะขอเป็นพระธรรมดา / สุทธิชัย หยุ่น สัมภาษณ์องค์ทะไลลามะ
  • “เรื่องสุกรยักษ์” : เมื่อพุทธทาสภิกขุวิพากษ์คณะสงฆ์
หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย |> จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๘๘๗๕
... e-mail :