เสขิยธรรม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

จัดระเบียบพระ !

โดย "ทีมข่าวศาสนา" นสพ.ไทยรัฐ สกู๊ปศาสนา

          พระธรรมวินัยคือ “หัวใจ” ของพระสงฆ์

          หากพระสงฆ์รักษาพระธรรมวินัย ไม่ให้หย่อนยาน ข่าวร้าย ๆ ที่เกิดแก่วงการสงฆ์จน ส่งผลกระทบต่อความศรัทธา ก็คงจะไม่เกิดขึ้นให้เป็นที่รำคาญใจ และสะเทือนใจชาวพุทธ

          แต่เพราะพระสงฆ์ทั่วประเทศ มีจำนวนมากกว่า ๓ แสนรูป ก็คงไม่ต่างจากสังคมทั่วไป ที่เมื่อมีคนหมู่มาก ก็ย่อมมีทั้งดี ทั้งร้าย คละเคล้า ปะปนกันไป

          ที่สำคัญต้องยอมรับความจริงว่า สถานะและภาพของพระสงฆ์ คือ ผู้ทรงศีล บริสุทธิ์ อยู่เหนือกิเลส ตัณหา และความแปดเปื้อนทั้งปวง

          เมื่อเจอพระรูปใดประพฤติผิดพระธรรมวินัย ทำตัวเป็นอลัชชี นอกรีต โดยไม่ละอายต่อบาป ต้องอาบัติปาราชิก จนกระทั่งถูกจับในข้อหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะคดีเสพเมถุน ลักทรัพย์ ฉ้อโกง เสพสิ่ง เสพติด ไม่เพียงไม่มีบทลงโทษเด็ดขาด แต่ยังส่งผลกระทบต่อสังคม และสถาบันพระพุทธศาสนาค่อนข้างสูง

          คราใดที่เจอเรื่องพระสงฆ์ประพฤตินอกรีต จึงเป็นเรื่องที่สังคมทำใจลำบาก

          เหมือนเนื้อร้ายที่กัดกร่อนความศรัทธา ของชาวพุทธ เกิดขึ้นซ้ำซาก และปราบกันไม่รู้ จบสิ้น

          ทั้งนี้ เพราะมีช่องโหว่ คือ พระที่ทำผิด หากถูกจับได้และถูกจับสึก ก็ไม่ต้องได้รับโทษทางบ้านเมือง เว้นเป็นคดีอาญาร้ายแรง และพระที่ถูกจับสึกสามารถกลับมาบวชใหม่ได้

          แต่สิ่งที่สร้างความหนักใจ จนกลายเป็นความวิตกกังวลสำหรับคณะสงฆ์ และพระผู้ใหญ่ คือ พวกปลอมบวช ที่มีเจตนาไม่บริสุทธิ์แอบแฝง พวกที่มีเจตนามุ่งร้ายจ้องทำลายพระพุทธศาสนา ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น

          คณะสงฆ์จึงไม่สามารถนิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นได้ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในฐานะประธานกรรมการมหาเถรสมาคม จึงทรงมีพระลิขิตแต่งตั้งคณะกรรมการการปกครองของมหาเถรสมาคม ขึ้นมาชุดหนึ่ง มีกรรมการ ๑๒ รูป แบ่งเป็นคณะธรรมยุต ๖ รูป มหานิกาย ๖ รูป

          สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม เป็นประธาน

          กรรมการประกอบด้วย พระพรหมมุนี ผช.เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ พระญาณวโรดม ผช.เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทร์ พระพรหมเมธี ผช.เจ้า อาวาสวัดเทพศิรินทร์ พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระธรรมกิตติเมธี ผช.เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ พระธรรมวรเมธี ผช.เจ้าอาวาสวัดราชบพิธ พระธรรมโมลี เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม พระธรรมวิสุทธิกวี เจ้าอาวาสวัดโสมนัส พระธรรมปริยัติโสภณ เจ้าอาวาสวัดโมลีโลก ยาราม พระเทพรัตนโมลี ผช.เจ้าอาวาสวัด มหาธาตุ พระเทพเมธี ผช. เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม

          หน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ คือ สอดส่องดูแลเพื่อให้การปกครองคณะสงฆ์เป็นไปตามพระธรรมวินัย คำสั่ง มติมหาเถรสมาคม และพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช ตลอดจน เสนอให้มหาเถรฯออกกฎระเบียบ คำสั่ง ประกาศ รวมทั้งกฎหมายต่าง ๆ

          ทำงานประสานกับเจ้าคณะภาคของคณะธรรม ยุต ๘ ภาค มหานิกาย ๑๘ ภาค ตลอดจนระดับเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาสกว่า ๓ หมื่นรูปทั่วประเทศ

          พระธรรมกิตติเมธี ผช.เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะธรรมยุต กล่าวว่า ปัญหาปัจจุบันของคณะสงฆ์ คือ กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๑ การลงโทษพระสงฆ์ที่ทำผิดพระธรรม วินัย เป็นไปอย่างล่าช้า ในขณะที่พระสงฆ์ที่กระทำผิดเท่าที่ได้รับรายงานมีอยู่เรื่อยๆ เดือนหนึ่งๆ หลายสิบรูป เฉพาะใน กทม.อย่างเดียว พอทำผิดแล้วถูกจับสึก ถูกยึดใบสุทธิพระ ก็หนีไปบวชใหม่ตามต่างจังหวัด แล้วก็เข้ามาหากินใน กทม.อีก ส่วนหนึ่งต้องโทษพระอุปัชฌาย์ โทษเจ้าอาวาสที่ไม่พิจารณาคัดกรองคนที่จะเข้ามาบวช ยิ่งเวลานี้ยิ่งต้องระวัง รัฐบาลปราบปรามยาเสพติดมากๆ คนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแอบเข้าไปบวชเพื่อหลบภัยกันมาก วัดต้องกวดขัน คุมเข้ม ตรวจประวัติให้ดี

          “คนที่ปลอมเข้าไปบวชเพื่อหากินกับพุทธศาสนาก็มีมาก บางคนถึงขนาดมีพระอุปัชฌาย์เป็นโถส้วม !”

ก่อนเข้าห้องน้ำก็เป็นคนธรรมดา พอเข้าไปในห้องน้ำกลับออกมากลายเป็นคนห่มเหลือง ไปเลย มีเยอะมากจับกันไม่หวาดไหว พอทำผิดพระธรรมวินัย แล้วไม่มีการลงโทษได้ทันท่วงที พระสงฆ์ก็กลายเป็นจำเลยของสังคม หาว่าช่วยพวกเดียวกันเอง ทั้งที่ไม่ใช่ แต่เพราะกฎระเบียบไม่เอื้ออำนวย

          ผช.เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ สะท้อนถึงสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นตัวบ่อนทำลายความศรัทธาของชาวพุทธ พร้อมกล่าวถึงการล้อมคอกปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยว่า

          “มหาเถรฯ จึงกำหนดระเบียบ การลง โทษใหม่ให้ มีการตรากฎมหาเถรสมาคมว่าด้วยความผิดและ วิธีการลงโทษด้านปกครองขึ้น มีทั้งหมด ๑๔ มาตรา ขณะนี้ร่างเสร็จแล้ว ส่งไปให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ช่วยดูเรื่องข้อความ จากนั้นจะนำเข้าสู่ที่ประชุมมหาเถรฯ เพื่อรับรอง ก่อนจะประกาศใช้เร็วๆนี้ ระเบียบใหม่จะทำให้ การดำเนินการลงโทษพระสงฆ์ที่ทำความผิดรวดเร็วขึ้น โทษมีตั้งแต่ว่ากล่าวตักเตือน ภาคทัณฑ์ ตำหนิโทษ ไปจนถึงให้สละสมณเพศ และส่งดำเนินคดีตามกฎหมายบ้านเมือง”

          พระธรรมกิตติเมธี ยังระบุด้วยว่า นอกจากนั้นคณะสงฆ์ จะกำหนดให้มีการจัดทำใบสุทธิพระ หรือบัตรประจำตัวพระสงฆ์ใหม่หมดทั่วประเทศ โดยประสานงานกับกรมการปกครองให้มีเลข ๑๓ หลัก เพื่อให้พระสงฆ์มีทะเบียนประวัติ สามารถตรวจสอบได้ ถ้าทำผิดแล้วถูกจับได้ก็จะมีการบันทึกประวัติไว้ และจะบวชใหม่ไม่ได้

          ขณะที่ พระเทพเมธี ๑ ในกรรมการปกครองมหาเถรฯ เล่าว่า กรรมการชุดนี้ทำหน้าที่คล้ายกับกระทรวงมหาดไทย ปัญหาที่พบบ่อยคือการเรี่ยไรด้วยการออกบิณฑบาต ไม่เอาข้าว เอาแต่เงิน คนปลอมเข้ามาบวชเป็นพระเพื่อทำมาหากิน ตั้งตัวเป็นพระหมอดู พระรดน้ำมนต์ ทำเสน่ห์ เป็นต้น

.

          “แต่ภัยศาสนาและความมั่นคงของคณะสงฆ์ที่น่ากลัวที่สุดคือ เรื่องของนารีพิฆาต มีพระที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบจำนวนมาก จะถูกแก๊งนารีพิฆาตพยายามเข้าไปตีสนิท มอมยาแล้วขอถ่ายรูปแบล็กเมล์ บางทีนำหนังโป๊ หนังสือโป๊ มาเสนอขาย ใครหลวมตัวก็เสร็จ” พระเทพเมธี ย้ำตอนหนึ่งและว่า

          มีอีกเรื่องที่กำลังเฝ้าระวัง คือ กำลังมีกลุ่มบุคคลไปจ้างคนให้ปลอมเข้ามาบวช เพื่อทำลายพระพุทธศาสนา เข้ามาทำให้วงการเสื่อมเสีย อาศัยผ้าเหลืองหากิน ทำให้ประชาชนที่มองเข้ามาและไม่ทราบความจริง ไม่รู้ต้นสาย ปลายเหตุ เหมารวมว่าพระสงฆ์ไม่ดี เสียไปทั้งหมด ขณะนี้กรรมการทุกคนกำลังเข้มงวดอย่างหนัก เพื่อขจัดมารศาสนาให้หมดไป

          “ทีมข่าวศาสนา” ขอเอาใจช่วย รวมทั้งขอฝากความหวังไว้กับการจัดระเบียบพระ ที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของมหาเถรฯ ในเร็ววันนี้

          เรามองว่า กฎเหล็กที่ออกมาครั้งนี้ จะเป็นเสมือนดาบอาญาสิทธิ์ ที่จะฟาดฟันกับเหล่าอลัชชีและแผนนารีพิฆาต ที่เป็นภัยมืดบ่อนทำร้ายพระพุทธศาสนา

          เพื่อรักษาไว้ซึ่งพระธรรมวินัยที่เป็นสายใยแห่งความดี ที่ร้อยรวมพระภิกษุสงฆ์ ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน. .

 

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
> นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
... e-mail :