เสขิยธรรม -
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

กลุ่มศาสนิกชนชาวไทยเพื่อสันติภาพ
๑๒๔ ซอยวัดทองนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
คลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ โทร. ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕

๒๙ มกราคม ๒๕๔๖

เรื่อง ขอให้ยุติการใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมในทุกรูปแบบ

เรียนฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร

          นับตั้งแต่รัฐบาลภายใต้ความรับผิดชอบของ ฯพณฯ เข้ามารับหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน การใช้ความรุนแรงต่อประชาชน ทั้งที่เคลื่อนไหวเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิอันพึงมีพึงได้ด้วยความชอบธรรม และที่ชุมนุมโดยสงบ ก็ปรากฏต่อสาธารณะมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การจับกุมคุมขังผู้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่จังหวัดลำพูน การรื้อถอน เพิงพัก-หมู่บ้านแม่มูนมั่นยืน และการทำร้ายร่างกาย-ทำลายทรัพย์สิน ตลอดจนจับกุมคุมขังผู้ร่วมชุมนุมคัดค้าน โครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

          ความรุนแรงซึ่งใช้กับประชาชนผู้ปราศจากอาวุธ ขณะร่วมชุมชุมหรือเรียกร้องสิทธิ ภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดนั้น นอกจากจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนแล้ว ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ อย่างไม่รู้จบ ด้านหนึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายกระทำและถูกกระทำ หากอีกด้าน ยังก่อให้เกิดกระแสการนิยมความรุนแรง หยั่งรากลงสู่จิตใจผู้คนในชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยาวชน

          ในฐานะผู้นำฝ่ายบริหาร ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมและดูแลกลไกของรัฐ ชอบอยู่เองที่ ฯพณฯ จะใช้สติปัญญา และความยับยั้งชั่งใจ ตลอดจนหลักเมตตาธรรม ในการยุติความรุนแรงทั้งปวง อันอาจเกิดขึ้นจากผู้ใต้บังคับบัญชาของ ฯพณฯ อีกทั้งยังมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ ฯพณฯ จะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างอันดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา โดย งดเว้นการแสดงออกซึ่งความรุนแรง ทั้งทางกาย วาจา และใจ

          ในฐานะศาสนิกของศาสนาต่าง ๆ เราปรารถนาจะเห็นภาครัฐใช้ หลักศาสนธรรม เป็นแก่นแกนของการแก้ปัญหาในทุกระดับ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ฯพณฯ จะใช้ความล้มเหลวอันเกิดจากการใช้ความรุนแรงในอดีต มาเป็นบทเรียน เพื่อสั่งการให้ทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรงต่อพี่น้องประชาชน เพื่อความสมานฉันท์ และความถูกต้องดีงามร่วมกันของทุกฝ่าย

          ด้วยเหตุนี้ ตัวแทนศาสนิกจากศาสนาต่าง ๆ จึงเห็นพ้องกันที่จะเสนอแนะต่อ ฯพณฯ ให้ยุติการใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมในทุกรูปแบบเสียแต่บัดนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรุนแรงที่ปรากฏอยู่ในความพยายามของหลายฝ่าย ซึ่งกำลังข่มขู่คุกคาม ต่อการชุมนุมของสมัชชาคนจนในกรุงเทพฯ และต่อกลุ่มผู้คัดค้านโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย ที่ลานหอยเสียบ ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

          ในที่สุดนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จะรับฟังข้อเสนอแนะข้างต้นด้วยดี และยุติการใช้ความรุนแรงกับประชาชน โดยไม่ชักช้า

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มศาสนิกชนชาวไทยเพื่อสันติภาพ

บาทหลวงวิชัย โภคทวี
ตัวแทนศาสนาคริสต์
พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ
ตัวแทนศาสนาพุทธ
นายเดช มะเก
ตัวแทนศาสนาอิสลาม
หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
> นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :