เสขิยธรรม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

เผยพระสงฆ์ไทย ๒๕ เปอร์เซนต์ ติดบุหรี่

ที่มา: นสพ.ไทยรัฐ ๑๘ พ.ค.๔๗

          รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า ผช.คณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และอบรมนานาชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า จากการสัมมนาสากล ครั้งที่ ๒ เรื่อง "พระพุทธศาสนากับการควบคุมการบริโภคยาสูบ" ซึ่งมีพระสงฆ์จากประเทศกัมพูชา ลาวและไทยรวมทั้งผู้แทนพุทธสมาคมจากมาเลเซีย เข้าร่วมที่กัมพูชา เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมมีข้อตกลงร่วมกันว่า บุหรี่เป็นสิ่งเสพติด อันตรายต่อสุขภาพพระสงฆ์ไม่ควรสูบ ทั้งยังขัดต่อศีล นอกจากนี้ ยังต้องการให้มีโครงการเลิกบุหรี่ ในพระสงฆ์และฆราวาสที่ต้องการจะบวช เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ รวมทั้งประกาศให้วัดทุกวัดเป็นเขตปลอดบุหรี่

          รศ.เนาวรัตน์กล่าวต่อว่า การสูบบุหรี่ของพระสงฆ์ไทย นักวิจัยจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ทำวิจัยโดยสำรวจพระภิกษุและสามเณรที่บวชมาแล้วอย่างน้อย ๑ พรรษา อายุ ๑๒-๖๕ ปี จำนวน ๖,๒๑๓ รูป ๒๔ จังหวัด และใน กทม. พบว่า อัตราการสูบบุหรี่ของพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศมีจำนวนร้อยละ ๒๔.๔ สูงสุดพบที่ภาคตะวันออกและภาคกลาง ร้อยละ ๔๐.๕ และร้อยละ ๔๐.๒ ตามลำดับ ภาคใต้ ร้อยละ ๓๓.๕ กทม. ร้อยละ ๒๙.๓ ภาคตะวันตก ร้อยละ ๒๒.๘ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ ๒๐.๔ ต่ำสุดพบที่ภาคเหนือร้อยละ ๑๔.๖

          ผช.คณบดีกล่าวอีกว่า ความจริงแล้วตามกฎหมายของไทยตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ กำหนดให้สถานที่ที่ประกอบพิธีทางศาสนาเป็นเขตปลอดบุหรี่ แต่จากการศึกษาพบว่าพระสงฆ์ร้อยละ ๓๓ ไม่ทราบว่ามีกฎหมายข้อนี้ นอกจากนี้ มีความเห็นเจ้าอาวาส ๑๔๔ รูป บอกว่า ส่วนใหญ่พระสงฆ์ที่เลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ เพราะติดลึกและเมื่อเห็นสิ่งแวดล้อมสูบบุหรี่ก็อดไม่ได้ .. .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
> นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
... e-mail :