เสขิยธรรม -
ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

แนวคิด ด้านศาสนา
เพื่อฟื้นฟู จิตใจ ผู้ประสบภัย "สึนามิ"

อ.อับดุชชะกูร์ บิน ชาฟิอีย์ ดินอะ (อับดุลสุโก ดินอะ)
นักศึกษาปริญญาเอกศาสนาเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ มาเลเซีย
Fax: 074431354
มติชนรายวัน คอลัมน์กระแสทรรศน์ วันที่ ๒๒มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ปีที่ ๒๘ ฉบับที่ ๙๘๑๔

          ด้วยพระนามของอัลลอฮ.ผู้ทรงเมตตากรุณาเสมอ ขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสดามูฮัมมัดและผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีแด่ผู้อ่านทุกท่าน

          เป็นที่ทราบกันดีว่าประชาชนชาวไทยและอีกหลายประเทศ ได้รับผลกระทบอย่างมากกับคลื่นยักษ์สึนามิทั้งร่างกาย ทรัพย์สิน และจิตใจ ซึ่งมิสามารถประเมินค่าได้ ประชาชาติทั่วโลกรวมทั้งคนไทยได้ร่วมมือร่วมใจอย่างสามัคคีในการส่งความช่วยเหลือต่อผู้สูญเสีย เงิน วัสดุและสิ่งของนับล้านๆ บาทหลั่งไหลสู่ผู้ประสบภัยอย่างไม่ขาดสาย

          แต่การเยียวยาจิตใจต่อผู้สูญเสียซึ่งเงิน วัสดุและสิ่งของนับล้านๆ บาทอาจช่วยไม่ได้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

          หลายๆ คนอาจจะคิดสั้นฆ่าตัวตายตามญาติพี่น้องที่เสียชีวิต ดังนั้นนอกจากกรมสุขภาพจิตได้ไปดำเนินการบ้างแล้วน่าจะมีหน่วยงานศาสนาทุกศาสนา หรือใช้แนวคิดด้านศาสนามาบูรณาการฟื้นฟูจิตใจและแก้ปัญหาโดยมีหน่วยงานของรัฐสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี และยานพาหนะ เพราะศาสนาคือแนวทางการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย และศาสนาเป็นที่มาของระบบคุณค่าทางสังคม

          จอห์น สโตน (อ้างใน รพีพรรณ สุวรรณโชติ .๒๕๓๐ .๑๓๕-๑๓๖) อธิบายว่า ศาสนา คือระบบของความเชื่อและแนวทางในการปฏิบัติของกลุ่มบุคคล เพื่อสนองความรู้สึกของกลุ่มที่มีต่อสิ่งที่เหนือธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ในอิสลาม คริสต์และยูดายคือพระเจ้า) และศาสนามีลักษณะดังนี้

          ๑) ศาสนาเป็นเครื่องแสดงความเชื่อของกลุ่มบุคคล มีบทบาทในการกำหนดหรือควบคุมพฤติกรรมของสังคม

          ๒) ศาสนาเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องสิ่งที่เหนือธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสนาชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ปรากฏอยู่ในชีวิตประจำวัน

          ๓) ศาสนาเป็นเครื่องแสดงความเชื่อเฉพาะของกลุ่มบุคคล มนุษย์จะใช้ความเชื่อเหล่านี้อธิบายหรือตอบคำถามในสิ่งที่ตนไม่สามารถตอบได้

          ๔) ศาสนาเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดพฤติกรรมของสังคม

          ๕) ศาสนาสอนให้มนุษย์เห็นสิ่งที่ดีงามสำหรับชีวิต

          ๖) ที่สำคัญศาสนาสอนให้มนุษย์ยอมรับและไม่ยอมแพ้ในทุกสถานการณ์ที่มนุษย์ต้องเผชิญ

          เช่นหลักคำสอนของศาสนาอิสลามว่า ด้วยความอดทนต่อภัยพิบัติดังที่ท่านศาสดามูฮัมมัดได้เคยปลอบขวัญผู้ได้รับภัยพิบัติว่า "พระเจ้าได้ตรัสว่าเมื่อข้าได้ทดสอบผู้ศรัทธาต่อข้าในเรื่องใดแล้ว เขาผู้นั้นมีความอดทนโดยเขายอมรับไม่ได้ร้องทุกข์ในความปวดร้าว ซึ่งไม่พึงพอใจต่อข้า แน่นอนข้าได้ปลดปล่อยเขาให้พ้นจากเฉลยของข้า"

          ท่านศาสดากล่าวอีกว่า "พระเจ้าจะเปลี่ยนเลือดใหม่ให้ดีกว่าเก่า"

          ท่านศาสดากล่าวอีกว่า "หากผู้ใดอดทนต่อภัยพิบัติที่ได้ประสบและยังสรรเสริญภักดีต่อพระเจ้าเพิ่มขึ้น แน่นอนเขาผู้นั้นเมื่อตื่นขึ้นมาจะสะอาดปราศจากบาปที่เคยทำความผิด และพระเจ้าจะประทานรางวัลที่มีค่ายิ่งแก่เขาผู้นั้น" (บทวจนะศาสดาโดยสรุปบันทึกโดยอิมามอัลหะกีม อะห์มัดและอบูยะอ์ลา)

          และวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๘ เป็นวันตรุษอีดิลอัฎฮามุสลิมที่มีความสามารถจะไปทำฮัจญ์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ส่วนผู้ไม่มีความสามารถจะประกอบศาสนกิจที่บ้านและเชือดสัตว์พลีทานแก่คนยากจน ซึ่งปีนี้น่าจะนำเนื้อดังกล่าวมอบแด่ผู้ประสบภัย "สึนามิ"

          และขอพรทุกคนโชคดีและเป็นคนดีของทุกคน

          นี่คือส่วนหนึ่งของหลักการศาสนา ที่จะช่วยปลอบขวัญและเยียวยาจิตใจของผู้เสียในเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิ.. .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | > ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :