เสขิยธรรม
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญร่วมงานเสวนา เรื่อง

แรงงานพม่า
จากแรงงานทาสสู่แรงงานเถื่อน

และเปิดตัวหนังสือสองเล่ม คือ

แรงงานทาสในพม่า : อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
หนังสือเล่มแรกที่เปิดเผยการบังคับใช้แรงงานอย่างเป็นระบบ
แปลจากรายงานของเอิทธิ์ไรท์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จัดพิมพ์โดยศูนย์ข่าวสาละวิน
คำนิยมโดย ส. ศิวรักษ์
บันทึกชีวิตแรงงานพม่า : จากแรงงานทาสสู่แรงงานเถื่อน
เผยชะตาชีวิตแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าในประเทศไทย
เขียนโดย เมียนต์ เวย์
เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย สุพัตรา ภูมิประภาส

ณ ศูนย์สารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันจันทร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

กำหนดการ
๑๒.๓๐ น. ลงทะเบียน
๑๓.๐๐ - ๑๓.๑๕ น. ปาฐกถาโดย ส. ศิวรักษ์
๑๓.๑๕ - ๑๓.๓๐ น. ชมวีดีโอสัมภาษณ์ผู้ถูกบังคับใช้แรงงานจากประเทศพม่า
๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. เสวนาเรื่อง "แรงงานพม่า : จากแรงงานทาสสู่แรงงานเถื่อน"
ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย
คุณอรุณี ศรีโต ตัวแทนกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี
อาจารย์สุริชัย หวันแก้ว อาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณสุนี ไชยรส คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ นักวิจัยด้านแรงงาน มูลนิธิอารมณ์พงศ์พงัน
อดิศร เกิดมงคล บรรณาธิการหนังสือ "บันทึกชีวิตแรงงานพม่า : จากแรงงานทาสสู่แรงงานเถื่อน"
พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ ตัวแทนจากหนังสือ "แรงงานทาสในพม่า : อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ"
ดำเนินรายการโดย วันดี สันติวุฒิเมธี
๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. เปิดให้ผู้เข้าร่วมเสวนาร่วมซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๘๘๗๕
... e-mail :