เสขิยธรรม
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์
SEM

กิจกรรมของ เสมสิกขาลัย
ประจำเดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๔๘

๑๖ มกราคม ๒๕๔๘
--> ปาฐกถาเสม พริ้งพวงแก้ว ครั้งที่ ๑๑
ประชาธิปไตยแบบพุทธ
โดยองค์ปาฐก ท่านซัมด้อง รินโปเช หัวหน้าคณะรัฐมนตรีประเทศธิเบต

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน
ร่วมจัดโดย : มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป, เสมสิกขาลัย, บริษัทสวนเงินมีมา จำกัด

๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียน
๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น. ดนตรีบำบัดแนวจิตวิญญาณ โดย วิลิต เตชะไพบูลย์
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น. รายงานความเคลื่อนไหวของเสมสิกขาลัย โดย ปรีดา เรืองวิชาธร
๐๙.๑๕ - ๐๙.๓๐ น. ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว กล่าวเปิดงาน
๐๙.๓๐ - ๐๙.๔๕ น. อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์ แนะนำปาฐกถา
๐๙.๔๕ - ๑๑.๒๐ น. ปาฐกถา หัวข้อ "ประชาธิปไตย แบบพุทธ : บทเรียนจากรัฐบาลธิเบตภายนอกประเทศ"
โดยท่านซัมด้อง รินโปเช (หัวหน้าคณะรัฐมนตรีประเทศธิเบต และศาสตราจารย์ด้านพุทธศาสตร์ศึกษา ณ สถาบันกลางเพื่อการศึกษาด้านธิเบตขั้นสูง) ประชา หุตานุวัตร แปลภาษา
๑๑.๒๐ -๑๑.๓๐ น. อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์ กล่าวปิดปาฐกถา
๑๑.๓๐ -๑๑.๔๐ น. นักบวช ชาย หญิง สวดมนต์ให้พร
๑๑.๔๐ -๑๒.๐๐ น. ประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลคณะบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อ สังคมโดยมอบให้แก่ "ศิลปวัฒนธรรม" และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่

* ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :
ซัมด้อง รินโปเช หัวหน้าคณะรัฐมนตรีประเทศธิเบต และศาสตราจารย์ด้านพุทธศาสตร์ศึกษา ณ สถาบันกลางเพื่อการศึกษาด้านธิเบตขั้นสูง ท่านเป็นครูในอุดมคติและเป็นผู้บริหารที่มีความสามารถ ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่วัฒนธรรมตลอดจนความรู้ของชาวธิเบต เป็นผู้เชื่อมโยงประชาชนธรรมดาและวัฒนธรรมเข้ากับความรู้อันน่ายกย่องและทักษะด้านภาษาอินเดีย พร้อมกับเผยแพร่คำสอนแห่งสัจธรรมสากลและอหิงสธรรม

 

๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๔๘
--> ปาฐกถาและเสวนาเรื่อง
ความเข้าใจโครงสร้างสังคม

หากเราจะเข้าใจถึงสังคมสมัยใหม่ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์หลายด้านนี้ เราจำต้องเข้าใจถึงองค์ความรู้หรือศาสตร์ต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการจัดโครงสร้างสังคมแต่ละด้าน โดยควรเรียนรู้ทั้งในแง่ความคิดพื้นฐาน ข้อจำกัด และปัญหาที่เกิดขึ้นจากความคับแคบขององค์ความรู้แต่ละด้าน และในแง่กรอบความคิดใหม่ของแต่ละองค์ความรู้ รวมถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงขององค์ความรู้ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้สังคมก้าวข้ามวิกฤตการณ์ที่กำลังเผชิญหน้าในขณะนี้

กำหนดการ

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๘
๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ปาฐกถาเรื่อง "ประยุกต์วิทยาศาสตร์แบบพุทธเพื่อสังคมปัจจุบัน"
โดย อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์
๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. เสวนาเรื่อง "ขบวนการทางการศึกษาทางเลือก"
โดย อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๘
๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เสวนาเรื่อง "ระบบสาธารณสุขไทยเพื่อองค์รวมของสุขภาวะ"
โดย อ.วิชิต เปานิล
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๘
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เสวนาเรื่อง "โลกาภิวัตน์ : ผลกระทบต่อสังคมและชุมชนไทย"
โดย กิ่งกรณ์ นรินทรกุล ณ อยุธยา

สถานที่ : ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๑ (โรงเรียนการป่าไม้แพร่) อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
* ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

๑๐-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
--> ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการขั้น ๑
(ฝึกวิธีคิด ตั้งคำถาม และการจับประเด็น)

เน้นเรื่องความสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม และการวางแผนร่วมกัน ของผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งจะได้เห็นจากกิจกรรมที่ทำให้เป็นกลุ่ม และที่พ่วงเสริมเข้ามาก็คือ การฝึกวัฒนธรรมในการวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ ทั้งกรณีเป็นผู้วิจารณ์และรับฟังวิจารณ์

วิทยากร : ปรีดา เรืองวิชาธร และฝ่ายฝึกอบรมจากเสมสิกขาลัย
สถานที่ : โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี
บริจาคเพื่อร่วมกิจกรรมท่านละ ๓,๕๐๐ บาท (รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหาร)
หมายเหตุ : ท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม" มาก่อน

 

๑๒-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
--> การรณรงค์ด้วยการปฏิบัติการสันติวิธี เพื่อยุติการกดขี่และความรุนแรงเชิงโครงสร้าง

เนื้อหาการอบรม
- การวิเคราะห์โครงสร้างสังคม
- ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง
- ปฏิบัติการด้วยสันติวิธี
- การรณรงค์ประเด็นทางสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจต่อกลุ่มผู้ถูกกดขี่หรือชนกลุ่มน้อยในสังคม

วิทยากร : อวยพร เขื่อนแก้ว, กิตติชัย งามชัยพิสิฐ, ดวงหทัย ชาติพุทธกุล
สถานที่ : อยู่ระหว่างการประสานงาน
บริจาคเพื่อร่วมกิจกรรมท่านละ ๔,๐๐๐ บาท (รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหาร)

 

๑๑-๑๓ มีนาคม ๒๕๔๘
--> ผ่อนพักตระหนักรู้

ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ภายใต้อิทธิพลของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม นับวันจะมีคุณภาพลดน้อยถอยลงโดยลำดับ จริงอยู่ที่เรามีความสะดวกสบายทางวัตถุมากขึ้น แต่กลับเข้าถึงความสุขทางจิตใจได้น้อยลงทุกที กลายเป็นทุกข์เข้ามาแทนที่ เช่น เคร่งเครียดวิตกกังวล นอนหลับได้ยาก มองโลกในแง่ร้าย จิตใจหดหู่เศร้าหมอง รู้สึกไม่มั่นคง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่การเจ็บป่วยทางกาย อาทิ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคกระเพาะอาหาร โรคความดันโลหิตสูง อันเป็นผลพวงจากวิถีชีวิตในสังคมสมัยใหม่ ดังเราจะเห็นได้จากการที่ผู้คนในสังคมต้องเรียนหรือทำงานในบรรยากาศที่แข่งขันกดดัน ต้องเผชิญกับความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมลภาวะ กินอยู่อย่างไร้คุณภาพและบริโภคอย่างเร่งรีบ นอกจากนั้น บริบทของสังคมสมัยใหม่ที่เอื้อให้คนแก่งแย่งแข่งขันยังทำให้เกิดความเห็นแก่ตัว ขาดความเมตตากรุณา จิตใจแข็งกระด้าง มองโลกในแง่ร้าย และเต็มไปด้วยความหวาดระแวง

ดังนั้นหากเราเข้าใจถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้สุขภาพกายและใจทรุดโทรม ก็ย่อมสามารถดูแลป้องกันตนเอง ครอบครัว และผู้คนแวดล้อมได้ จึงต้องให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพักผ่อนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งครอบคลุมทั้งด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ซึ่งต้องใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อสร้างเสริมกำลังใจซึ่งกันและกันในการพลิกเปลี่ยนวิถีชีวิต เพราะหากฝึกฝนปฏิบัติอย่างโดดเดี่ยวย่อมขาดประสบการณ์อันหลากหลายและกำลังใจเพื่อพากเพียรปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นจริง

วิทยากร : ปรีดา เรืองวิชาธร, พูลฉวี เรืองวิชาธร และณัฐฬส วังวิญญู
สถานที่ : ณ อาศรมวงศ์สนิท นครนายก

 

๒๔-๒๗ มีนาคม ๒๕๔๘
--> ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการขั้น ๒
(ฝึกสรุปบทเรียนอย่างเชื่อมโยงและลงลึก)

วิทยากร : ปรีดา เรืองวิชาธร และฝ่ายฝึกอบรมจากเสมสิกขาลัย
สถานที่ : โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี
บริจาคเพื่อร่วมกิจกรรมท่านละ ๓,๕๐๐ บาท (รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหาร)
หมายเหตุ : ท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตร "ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการขั้น ๑ (ฝึกวิธีคิด ตั้งคำถาม และการจับประเด็น)" มาก่อน

 

๒๕-๒๗ มีนาคม ๒๕๔๘
--> ความงามกับเอกลักษณ์ท้องถิ่น

การศึกษาถึงคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมของทัองถิ่น รวมถึงเข้าใจในปัญหาและผลกระทบต่อเอกลักษณ์ของท้องถิ่น อันเนื่องมาจากส่วนกลาง
ชุมชนที่จะไปศึกษาคือ ชุมชนยี่สาร ตั้งอยู่ใกล้กับปากอ่าวไทย มีเขายี่สารซึ่งเป็นภูเขาหินปูนขนาดย่อมอยู่กลางหมู่บ้าน พื้นที่โดยรอบเป็นป่าโกงกางและนากุ้ง บ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นเรือนไทยปลูกอยู่ริมน้ำ จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในชุมชนสรุปได้ว่า ยี่สารมีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

วิทยากร : อาจารย์ปาริสุทธิ์ เลิศคชาธาร และอาจารย์วลัยลักษณ์ ทรงศิร
สถานที่ : ชุมชนยี่สาร สมุทรสงคราม
บริจาคเพื่อร่วมกิจกรรมท่านละ ๒,๘๐๐ บาท (รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหาร)

 

๑-๓ เมษายน ๒๕๔๘
--> นพลักษณ์ขั้นต้น

หากมนุษย์รู้เรื่องตนเองและเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง เราย่อมเห็นอกเห็นใจเมตตาต่อกันในฐานะเพื่อนมนุษย์ โลกรายรอบตัวก็พลันจะสดใสดั่งพรรณไม้แรกแย้ม
นพลักษณ์ เป็นศาสตร์แห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสำหรับการทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่น นำไปสู่การดำเนินชีวิตและงานอย่างมีความสุข สมดุล เบิกบาน มีสัมพันธภาพที่ดีกับตนเองและคนรอบข้าง

วิทยากร : กลุ่มเพื่อนนพลักษณ์
สถานที่ : โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี
บริจาคเพื่อร่วมกิจกรรมท่านละ ๒,๕๐๐ บาท (รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหาร)

 

๒๒-๒๔ เมษายน ๒๕๔๘
--> เผชิญความตายอย่างสงบ

"คนเราควรเตรียมตัวตายตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ และควรคิดว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างไรไปพร้อมๆ กับการตาย" พระไพศาล วิสาโล กล่าวไว้เมื่อครั้งการอบรมเผชิญความตายอย่างสงบ ครั้งที่ ๒

วิทยากร : พระไพศาล วิสาโล, น.พ.เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี, คุณกานดาวศรี ตุลาธรรมกิจ, ดร.วิชิต เปานิล, คุณปรีดา เรืองวิชาธร
สถานที่ : อยู่ระหว่างการประสานงาน

 

๒๘ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘
--> งาน พลังกลุ่ม และความสุข
(สร้างสรรค์พลังกลุ่มเพื่อการทำงานเป็นกลุ่ม)

การบริหารและการทำงานในองค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการพัฒนาชีวิตด้านในไปพร้อมๆ กับการทำงาน

วิทยากร : ปรีดา เรืองวิชาธร และฝ่ายฝึกอบรมเสมสิกขาลัย
สถานที่ : โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี
บริจาคเพื่อร่วมกิจกรรมท่านละ ๓,๕๐๐ บาท (รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหาร)

 


สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่

เสมสิกขาลัย ๒๙/๑๕ ซอยรามคำแหง ๒๑ ถนนรามคำแหง แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๓๑๔-๗๓๘๕ ถึง ๖ โทรสาร ๐-๒๓๑๙-๑๘๕๖
เว็บไซต์ www.semsikkha.org
e-mail , .. .

เสมสิกขาลัย (Spirit in Education Movement - SEM)
ก่อตั้งเมื่อ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘
“การศึกษาเพื่อชีวิต สังคม และธรรมชาติ”
หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
... e-mail :