เสขิยธรรม
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์
“เสมสิกขาลัย” สถาบันการศึกษาทางเลือกเพื่อชีวิต สังคม และธรรมชาติ
ภายใต้มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป จะจัดกิจกรรมที่น่าสนใจขึ้นในเดือนกันยายน ๒๕๔๗ ดังนี้

 

คนกับการเรียนรู้ ครั้งที่ ๕

--> “ก้าวย่างบนดอกบัวของนักบวชหญิง”
(ประสบการณ์การแสวงหาความรู้และความจริงของ..ภิกษุณีไทย)
รับฟังประสบการณ์การแสวงหาความรู้และความจริงจากชีวิตนักบวชหญิง ภิกษุณีธัมมนันทา หรือ รศ.ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ อดีตนักวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เป็นภิกษุณีไทยโดยการบวชจากประเทศศรีลังกา เพื่อสร้างสรรค์การสืบทอดพระพุทธศาสนา เผยแผ่พุทธธรรมต่อสังคม โดยเฉพาะในหมู่ผู้หญิง จนเป็นที่รู้จักในแวดวงนักวิชาการศาสนาระดับนานาชาติ โดยเฉพาะประเด็นสตรีกับพระศาสนาและสิ่งแวดล้อม

วันเวลา : วันเสาร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๗ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

สถานที่ : วัตรทรงธรรมกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

รายการภายในงาน : สัมภาษณ์ ประสบการณ์การแสวงหาความรู้และความจริง ของภิกษุณีธัมมนันทา / ศึกษาวัตรปฏิบัติในการเป็นภิกษุณีและชุมชนภิกษุณีสงฆ์ / ร่วมปฏิบัติภาวนา

หมายเหตุ : บริจาคค่าเดินทางและค่าอาหาร ๓๕๐ บาท / รับจำนวนจำกัด ๓๐ ท่าน (นัดเดินทางเวลา ๙.๐๐ น. )

 

คนกับการเรียนรู้ ครั้งที่ ๖
--> “๒๕ ปีบนเส้นทางพัฒนาชุมชนเมือง”
(ประสบการณ์การแสวงหาความรู้และความจริง ของ..คนทำงานชุมชนเมือง)
รับฟังประสบการณ์การแสวงหาความรู้และความจริงของคนทำงานชุมชนเมือง ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ผู้จุดประกายการพัฒนาการศึกษาเด็กในสลัม ด้วยการก่อตั้ง “โรงเรียนวันละบาท” และช่วยเหลือผู้ยากไร้ในชุมชนแออัด กระทั่งได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการชุมชน นำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการต่างๆ ของ “มูลนิธิดวงประทีป” และยังคงยืนหยัดเพื่อนิวัตน์ชุมชนเรื่อยมา

วันเวลา : วันเสาร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

สถานที่ : มูลนิธิดวงประทีป คลองเตย กรุงเทพฯ

รายการภายในงาน : สัมภาษณ์ประสบการณ์การแสวงหาความรู้และความจริงของครูประทีป อึ้งทรงธรรม / ศึกษาดูงานในชุมชนแออัดแหล่งคลองเตย และการทำงานของมูลนิธิดวงประทีป คลองเตย กรุงเทพฯ

หมายเหตุ: ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น / รับไม่จำกัดจำนวน

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมการเสวนาได้ที่

เสมสิกขาลัย
คุณพรชัย บริบูรณ์ตระกูล หรือ คุณวันวนัทธ์ วรภู
โทร. ๐-๒๓๑๔-๗๓๘๕ ถึง ๖
เว็บไซต์: www.semsikkha.org
e-mail:


ที่ผ่านมา โครงการบุคคลกับการแสวงหาความรู้และความจริง ชุดวิชาคนกับการเรียนรู้ มีผ่านมา ๔ ครั้งดังนี้

  • ๑. อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์
  • ๒. นายแพทย์ประเวศ วะสี
    • ประสบการณ์การแสวงหาความรู้และความจริง ตอนที่ ๒ โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี (ถอดความจาก การเสวนาดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๗ ณ เรือนร้อยฉนำ ชุดวิชา คนกับการแสวงหาความรู้และความจริง ครั้งที่ ๒)
    • ประสบการณ์การแสวงหาความรู้และความจริง ตอนที่ ๑ โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี (ถอดความจาก การเสวนาดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๗ ณ เรือนร้อยฉนำ ชุดวิชา คนกับการแสวงหาความรู้และความจริง ครั้งที่ ๑)
  • ๓. คุณสนิทสุดา เอกชัย
  • ๔. พระไพศาล วิสาโล

เสมสิกขาลัย (Spirit in Education Movement - SEM)
ก่อตั้งเมื่อ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘
“การศึกษาเพื่อชีวิต สังคม และธรรมชาติ”
หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๘๘๗๕
... e-mail :