เสขิยธรรม
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์
SEM

“เสมสิกขาลัย” สถาบันการศึกษาทางเลือกเพื่อชีวิต สังคม และธรรมชาติ
ภายใต้ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
จะจัดกิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๔๗ ดังนี้

 

๔-๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
--> เผชิญความตายอย่างสงบ

“คนเราควรเตรียมตัวตายตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ และควรคิดว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างไรไปพร้อมๆ กับการตาย” พระไพศาล วิสาโล กล่าวไว้เมื่อครั้งการอบรมเผชิญความตายอย่างสงบ ครั้งที่ ๒

วิทยากร : พระไพศาล วิสาโล, น.พ.เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี, คุณกานดาวศรี ตุลาธรรมกิจ, ดร.วิชิต เปานิล, คุณปรีดา เรืองวิชาธร

สถานที่ : สวนสายน้ำ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

บริจาคเพื่อร่วมกิจกรรมท่านละ ๒,๕๐๐ บาท (ไม่รวมค่าเดินทางไป-กลับ)

 

๑๒-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
--> นพลักษณ์ขั้นต้นสำหรับนักกิจกรรม :
จุดเริ่มต้นแห่งความสุขและสมดุลแห่งชีวิต

นพลักษณ์ (Enneargarm) ศาสตร์แห่งการพัฒนาตนเองและชีวิตด้านใน คลี่คลายความขัดแย้งกับผู้คนรอบข้างและบ่มเพาะความงอกงามแห่งสัมพันธภาพ

วิทยากร : กลุ่มเพื่อนนพลักษณ์ (ยโสธโรภิกขุ, ฐิติมา คุณติรานนท์, เยาวเรศน์ อารีย์พงศา, อารยา พยุงพงศ์)

สถานที่ : โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี

บริจาคเพื่อร่วมกิจกรรมท่านละ ๑,๕๐๐ บาท (รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเอกสาร)

 

๒๖ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
คนกับการเรียนรู้สัญจร ครั้งที่ ๗
--> สู่ดินแดนภูมิปัญญาล้านนา :
เรียนรู้ งานยี่เป็ง วัฒนธรรมล้านนา ชาวปกาเกอะญอ และประสบการณ์เรียนรู้ของบุคคล

“การเรียนรู้ “ คำที่มีความหมายและมีความสำคัญยิ่งในทุกๆด้านของชีวิต ถึงที่สุดอาจเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยที่กำหนดเรื่อง สุข – ทุกข์ ของชีวิตเรา รอบหลายสิบปีนี้รูปแบบชีวิตและสังคมสมัยใหม่ได้ลดทอนศักยภาพในการเรียนรู้เราลง หากแต่ มาถึง ณ วันนี้ ได้มีการตระหนักถึงการฟื้นให้การเรียนรู้เป็นหัวใจสำคัญ การจัดสัญจรครั้งนี้เราจะร่วมกันเดินทางไปเรียนรู้ถึงชีวิตบุคคล ชุมชน และองค์กรที่ส่งเสริมงานด้านการเรียนรู้ ณ ดินแดนภูมิปัญญาล้านนา ในช่วงเทศกาลงานยี่เป็งที่ จ.เชียงใหม่

วิทยากร : พะติจอนิ โอ่โดเชา, คุณชัชวาลย์ ทองดีเลิศ

กำหนดการ

วันที่ ๒๖ พ.ย.

  • ๙.๐๐ น. - นัดพบและออกเดินทางที่ สถานีรถไฟ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
                - ร่วมงานประเพณียี่เป็งตลอดวัน

วันที่ ๒๗ พ.ย.

  • เช้า รู้จักและศึกษา “โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา”
  • บ่าย สัมภาษณ์ประสบการณ์การแสวงหาความรู้และความจริง คุณชัชวาลย์ ทองดีเลิศ
  • เย็น เดินทางไปค้างคืนที่หมู่บ้านปกาเกอะญอ ที่บ้านหนองเต่า อ.แม่วาง เชียงใหม่

วันที่ ๒๘ พ.ย.

  • เช้า เรียนรู้วิถีชีวิตและร่วมทำงานกับชาวปกาเกอะญอ โดยอาจเป็นการตีข้าว หรือ เกี่ยวข้าว
  • บ่าย สัมภาษณ์ประสบการณ์การแสวงหาความรู้และความจริง พะติจอนิ โอ่โดเชา
  • ๑๘.๐๐ น. แยกย้ายเดินทางกลับ

 

๒๖-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
--> ความงามกับเอกลักษณ์ท้องถิ่น

ศึกษาถึงคุณค่าของเอกลักษณ์ท้องถิ่น เช่น สภาพแวดล้อม ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา การทำมาหากิน ศิลปกรรม ภาษา คติชาวบ้าน อันจะนำไปสู่ความเข้าใจในความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรมของ รวมถึงการทำความเข้าใจในปัญหาและผลกระทบอันเนื่องมาจากการศึกษาและการปกครองจากส่วนกลาง

วิทยากร : อาจารย์ปาริสุทธิ์ เลิศคชาธาร

สถานที่ : ณ สวนแสงอรุณ จังหวัดปราจีนบุรี

บริจาคเพื่อร่วมกิจกรรมท่านละ ๒,๘๐๐ บาท (รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเอกสาร)

 

๔-๗ ธันวาคม ๒๕๔๗
--> ความเข้าใจโครงสร้างสังคมผ่านองค์ความรู้ร่วมสมัย

ประกอบด้วยเนื้อหา ๔ เรื่อง ดังนี้

๑. ระบบกฎหมายเพื่อความยุติธรรมทางสังคม
๒. ผลกระทบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ปัญหาและทางออก
๓. สื่อสารมวลชนภายใต้อำนาจของรัฐกับทุนและทางออกเพื่ออิสรภาพ
๔. ระบบสาธารณสุขไทยเพื่อองค์รวมของสุขภาวะ : ทัศนะพื้นฐาน

วิทยากร : อาจารย์ชัยวัฒน์ คุปตระกูล, ดร.วิชิต เปานิล, ผศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล, คุณสมชาย หอมละออ

สถานที่ : เรือนร้อยฉนำ เจริญนคร กรุงเทพฯ

บริจาคเพื่อร่วมกิจกรรมท่านละ ๑,๒๐๐ บาท (เดินทางไป-กลับ ไม่พักค้างคืน วันที่อบรมเต็มวันเลี้ยงอาหารกลางวัน)

 


ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่

เสมสิกขาลัย โทรศัพท์ ๐-๒๓๑๔-๗๓๘๕ ถึง ๖ โทรสาร ๐-๒๓๑๙-๑๘๕๖
เว็บไซต์ www.semsikkha.org
e-mail , .. .

เสมสิกขาลัย (Spirit in Education Movement - SEM)
ก่อตั้งเมื่อ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘
“การศึกษาเพื่อชีวิต สังคม และธรรมชาติ”
หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
... e-mail :