เสขิยธรรม
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

SEM
เสมสิกขาลัย
หลักสูตรอุดมศึกษา สาขาศิลปศาสตร์แนวพุทธ


 

          สำหรับ พระภิกษุสงฆ์ และฆราวาสชาย ทุกสาขาอาชีพ หรือนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเรียนรู้ในสาขาศิลปศาสตร์แนวพุทธ ซึ่งประกอบด้วย ๖ หมวด วิชาที่ว่าด้วยเรื่อง

๑. ความเข้าใจเรื่องชีวิตอย่างเป็นองค์รวมตามแนวพุทธธรรม
๒. ความเข้าใจเรื่องสัมพันธ์ภาพระหว่างบุคคล
๓. ความเข้าใจเรื่องสังคม
๔. ความเข้าใจเรื่องธรรมชาติแวดล้อมหรือนิเวศวิทยาแนวลึก
๕. ความเข้าใจเรื่องความงามหรือสุนทรียภาพ
๖. ความเข้าใจเรื่องการแสวงหาความรู้ และวิชาเฉพาะด้านในสาขาศิลปศาสตร์แนวพุทธ

          สามารถสมัครเข้า ร่วมอบรมได้กับเสมสิกขาลัย หลักสูตรอุดมศึกษา ท่านจะได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการแบบมีส่วนร่วม หลากหลายรูปแบบ เพื่อเข้าถึงการฝึกฝนตนเองในทุกด้านของชีวิต ตั้งแต่ทัศนะการมองโลก ความมี ฉันทะ ความเข้าใจในเรื่องความเป็นธรรมทางสังคม ความรักความเข้าใจต่อ ระบบนิเวศน์ ความสามารถผสมผสานความรู้ทางสมองและหัวใจเข้าด้วยกัน เพื่อแสวงหาความดี ความงาม ความจริง โดยคณาจารย์ผู้สอนและวิทยากรที่ เป็นนักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้เชี่ยวชาญแต่ละวิชา

- โดยเรียน ๔ ปี ๆ ละ ๒ ภาคเรียน ๆ ละ ๑ เดือนครึ่ง
  และเข้าอบรมภาวนาอีกปีละ ๑ เดือน
- เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ตั้งแต่วันนี้ถึง ๑ เมษายน ๒๕๔๖
  ประกาศผล ๑๕ เมษายน ๒๕๔๖
- เปิดภาคเรียนแรก ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

เสมสิกขาลัย สำนักงานกลาง
นายปรีดา เรืองวิชาธร หรือ พรชัย บริบูรณ์ตระกูล
๒๙/๑๕ ซอยรามคำแหง ๒๑ ถนนรามคำแหง แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๓๑๔-๗๓๘๕ ถึง ๖

เสมสิกขาลัย (Spirit in Education Movement - SEM)
ก่อตั้งเมื่อ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘
“การศึกษาเพื่อชีวิต สังคม และธรรมชาติ”
หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
... e-mail :