เสขิยธรรม
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์
อุปสมบทหมู่
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชีนีนาถ

ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๗๒ พรรษา
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่ ครั้งที่ ๓๓ และตักบาตรขันใหญ่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๗

พุทธสมาคมจังหวัดชลบุรี ได้เริ่มจัดให้มีการอุปสมบทหมู่และตักบาตรขันใหญ่ขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นต้นมา ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานจัดงาน

วันศุกร์-วันเสาร์ที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ณ วัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง

กำหนดการ

๑.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
๒.วันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ปฐมนิเทศฯ
๓.วันเสาร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
นำนาคเข้าค่ายอบรมที่วัดเนื่องจำนงค์ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
๔.วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ทำพิธีปลงผม

ขบวนแห่นาค วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

พิธีอุปสมบท วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
เวลา ๐๔.๐๐น. เริ่มพิธีอุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดใหญ่อินทารามพระอารามหลวง

ติดต่อสอบถามรายระเอียด ในการสมัครบวช โทร. ๐๕-๐๘๕๖๐๕๖, ๐๖-๘๓๙๑๙๕๔ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการบวช ).. .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๘๘๗๕
... e-mail :