เสขิยธรรม -
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์
ธรรมชาติยาตราเพื่อแม่น้ำชี
ปลุกกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ขอนแก่น / ๑๕ ธ.ค. ๔๗ - สืบเนื่องจากได้มีการจัดงานธรรมชาติยาตราเพื่อแม่น้ำมูนมาแล้ว เป็นจำนวน ๓ ครั้ง ซึ่งครั้งแรกได้เดินทางจากต้นน้ำ (เขาแผงม้าปากช่องถึงจังหวัดอุบลราชธานี) ครั้งต่อมาเป็นการเดินจากเขื่อนปากมูลถึงปากช่อง และครั้งที่ ๓ เป็นการจัดของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูล โดยเป็นการเดินทางพูดคุยกับชาวบ้านในลุ่มน้ำภาคอีสาน

          ล่าสุด มีรายงานจากคณะทำงานโครงการธรรมชาติยาตราเพื่อแม่น้ำชีว่า ช่วงต้นปีหน้าที่จะถึงนี้ จะมีการจัดงานธรรมชาติยาตราเพื่อแม่น้ำชี ขึ้นมาเป็นครั้งแรก ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ ๑๓-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ โดยเครือข่ายองค์กรชาวบ้านลุ่มน้ำชี ร่วมกับกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้สังคมได้รับรู้สถานการณ์และวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำชี ถือเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายลุ่มน้ำชี รวมทั้งยังเป็นการระดมทุนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำชีต่อไปด้วย

          รายงานข่าว เปิดเผยว่า ขบวนเดินทางไกลครั้งนี้ จะเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ บริเวณบ้านโหล่น อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ไปจนถึงปลายทางที่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยมีทั้งการเดินเท้า ลงเรือ และนั่งรถเป็นบางช่วง มีการสนทนาแลกเปลี่ยนบทเรียนในทุกช่วงการเดินทาง รับอาสาสมัครผู้เข้าร่วมขบวนประมาณ ๑๐๐ คน โดยมีตราสัญลักษณ์กลาง ธงชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประดับริ้วขบวน แต่ละพื้นที่ท้องถิ่น ช่วยสนับสนุนด้านการจัดการและขบวนสมทบ รวมทั้งจัดกิจกรรมในพื้นที่ก่อนจะนำไปสู่ปลายทางร่วมกัน

          กิจกรรมดังกล่าวนี้ จะมีผู้ทรงคุณวุฒิ พระสงฆ์ ราษฎรอาวุโส ศิลปิน นักเขียน นักวิชาการ นักศึกษา ร่วมเดินทางเป็นช่วง ๆ ตลอดจนเข้าร่วมปาฐกถา อภิปราย เปิดแสดงดนตรี / จิตรกรรม / ละครร่วมกับท้องถิ่น

          เรียนรู้วิถีชุมชนลุ่มน้ำชีในพื้นที่ที่แตกต่างกัน ซึ่งการจัดเวทีแต่ละท้องถิ่นนั้น จะมุ่งรณรงค์ทั้งด้านวิชาการและด้านศิลปวัฒนธรรม ตามเนื้อหาเฉพาะและเนื้อหาร่วมของขบวน

          ด้าน นายอกนิษฐ์ ป้องภัย ผู้ประสานงานโครงการธรรมชาติยาตราเพื่อแม่น้ำชี เปิดเผยว่า เครือข่ายองค์กรชาวบ้านลุ่มน้ำชี เป็นการรวมตัวกันขององค์กรต่าง ๆ ที่ดำเนินโครงการในพื้นที่ลุ่มน้ำชีและลำน้ำสาขา

          ซึ่งแต่ละองค์กรก็มีวิธีการทำงานที่แตกต่างกัน แต่เป้าหมายสูงสุดขององค์กรที่ตรงกันคือ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ยังคงความอุดมสมบูรณ์สู่ลูกหลานต่อไป โดยชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ด้วยตนเอง

          นายอกนิษฐ์ กล่าวถึงการดำเนินการเครือข่ายฯที่ผ่านมาว่า รูปแบบการทำงานของแต่ละพื้นที่นั้น จะมีลักษณะเฉพาะกลุ่มที่ต่างคนต่างทำมากกว่า ซึ่งการประสานกับกลุ่มคนภายนอกยังน้อยมาก ทำให้ขาดการเรียนรู้จากพื้นที่อื่นและกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับลำน้ำชี

          อย่างไรก็ตาม ล่าสุดจากการสรุปบทเรียนการทำงานร่วมกัน ได้มีข้อเสนอและทิศทางการทำงานของเครือข่ายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ถือเป็นการทบทวนจุดอ่อน-จุดแข็งของตนเองอย่างจริงจัง

          นายอกนิษฐ์ ยังกล่าวด้วยว่า การถอดบทเรียนเชื่อมโยงองค์ความรู้ในพื้นที่ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำทั้งหมดนี้ ต้องสร้างกระบวนการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

          บนฐานความเชื่อด้านประเพณี วัฒนธรรม และนิเวศน์ชุมชน รวมทั้งการสร้างและประสานพันธมิตรอย่างกว้างขวาง โดยประสานกับส่วนราชการให้มากขึ้น ขยายกลุ่มเป้าหมายสู่เยาวชนและโรงเรียน ซึ่งการจัดงานธรรมชาติยาตราเพื่อแม่น้ำชี ถือเป็นการก้าวไปตามทิศทางที่กำหนดร่วมกัน

 

          อนึ่ง สำหรับบุคคลที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่

โครงการเครือข่ายลุ่มน้ำชี-มูล
๖๘๖/๕ ซ.วุฒาราม ถ. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทร. ๐๔๓-๓๒๒๒๖๗ ๐๔๓-๒๒๐๘๙๕
E-mail : (คุณอกนิษฐ์ / คุณจรูญพิศ)

หรือที่ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๔๙ ซ.๓๐ ถ. พระรามที่ ๖ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ
โทร. ๐๒-๒๙๘๕๖๔๗
E-mail : .. .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :