เสขิยธรรม
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

Komol.org


พร้อมร่วมรับฟังเสวนา "จากวิกฤตสึนามิสู่จิตสำนึกใหม่"
และร่วมงานวัฒนธรรม ดนตรี บทกวี และร้านค้าอันหลากหลาย

กำหนดการ

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. การแสดงวัฒนธรรม กลุ่มปากลัด จ.พระประแดง

๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. งานเสวนา "จากวิกฤตสึนามิ สู่จิตสำนึกใหม่"
          ๑. อ.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
          ๒. ผศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
          ๓. คุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
          ๔. คุณสมบัติ บุญงามอนงค์
          ดำเนินรายการโดย อ.อรศรี งามวิทยาพงศ์

๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. การแสดง การบรรเลงดนตรีพิณแก้ว (ด้วยแก้วบรั่นดีเพียง ๓๐ ใบ)

๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. การประกาศรางวัลบุคคลเกียรติยศ

๑๗.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. อ่านบทกวี โดยท่านอังคาร กัลยาณพงศ์

๑๗.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. กล่าวนำและแนะนำปาฐก

๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ปาฐกถามูลนิธิโกมลคีมทอง โดย คุณภินันทน์ โชติรสเศรณี
          "เมื่อกลุ่มสตรีเมืองกาญจน์หาญกล้าปกป้องสิ่งแวดล้อม"

๑๙.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. กล่าวปิดงานปาฐกถา โดย อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์


สนใจติดต่อสอบถาม
          มูลนิธิโกมลคีมทอง ศิริพร ฉัตรหิรัญมงคล
          โทรศัพท์ ๐๒-๔๑๑-๐๗๗๔ ต่อ ๒๔, ๐๒-๘๖๖-๑๕๕๗ ต่อ ๒๔ .. .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
... e-mail :