เสขิยธรรม
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)
จัดประชุมนานาชาติ

มรดกพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โลกทัศน์ การตีความ และการปฏิบัติ

----------

ในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เจริญพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรและสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ
ร่วมกันจัดประชุมนานาชาติเรื่อง
มรดกพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โลกทัศน์ การตีความ และการปฏิบัติ

ในโอกาสเดียวกันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ
“Parami : A Buddhist Concept in the Thai Context”

ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๖ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไป ๓๐๐ บาท และสำหรับนักเรียนนักศึกษา ๑๐๐ บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร ๐–๒๘๘๐๙๔๒๙ ต่อ ๓๒๐๖ - ๓๓๐๑ และ ๓๓๑๕
หรือ เว็บไซด์ www.sac.or.th.. .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๘๘๗๕
... e-mail :