เสขิยธรรม
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

เสวนาหัวข้อ
"๒๕๔๗ อบายมุขครองเมือง"

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๗ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๗.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมตึกอเนกประสงค์ชั้น ๔ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กำหนดการเสวนา
๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน
๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. เสวนาหัวข้อ "๒๕๔๗ อบายมุขครองเมือง"

วิทยากรโดย

พระศรีปริยัติโมลี
คุณโสภณ สุภาพงษ์
คุณมนตรี สินทวิชัย
คุณสมชาย คำรณยุทธ
คุณภานุพงศ์ พงศะบุตร
คุณรสนา โตสิตระกูล

ดำเนินรายการโดย คุณวีรพงษ์ เกรียงสินยศ

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ระดมความคิดเห็นต่อประเด็นผลดี – ผลเสีย ของนโยบายรัฐต่อเรื่องการพนัน
๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ระดมความคิดเห็นเรื่อง มาตรการการป้องกันปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

องค์กรร่วมจัด
เครือข่ายชาวพุทธฯ มูลนิธิโกมลคีมทอง มูลนิธิสุขภาพไทย มูลนิธิเด็ก มูลนิธิเพื่อนหญิง เสมสิกขาลัย เรือยร้อยฉนำ มูลนิธิสานแสงอรุณ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ กลุ่มเสขิยธรรม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๘๖๖๒๗๒๑-๒ .. .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๘๘๗๕
... e-mail :