เสขิยธรรม -
ประเด็นร้อน
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

ชาวคริสต์ชั้นนำ
เรียกร้องคริสตชนทั่วโลกคัดค้านสงครามอิรัก

          ชาวคริสต์ที่เป็นนักเทวศาสตร์และนักจริยศาสตร์ชั้นนำ ได้ประชุมกันที่คณะเทวศาสตร์ มหาวิทยาลัยพรินซตัน และได้ออกแถลงการณ์ดังกล่าว มีข้อความบางตอนดังนี้

          เราเป็นคริตชน ทั้งนักบวชและฆราวาส จากนิกายโรมันคาทอลิก โปรเตสแตนท์ ออร์ทอดอกซ์

          หลังจากที่ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนและสวดภาวนา ในฐานะประชาชนผู้รักชาติ เราได้มีข้อสรุปที่น่าเจ็บปวดว่า เราเชื่อว่าสงครามที่สหรัฐกระทำกับอิรักนั้น เป็นสงครามที่ไม่ชอบธรรมและผิดศีลธรรม การทำสงครามด้วยการเป็นฝ่ายลงมือโจมตีก่อนนี้ เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของชาติเรา สงครามครั้งนี้จึงเป็นสิ่งอัปยศสำหรับชาติของเรา เป็นการละเลยศีลธรรม อีกทั้งละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ การที่รัฐบาลเป็นฝ่ายประกาศสงครามครั้งนี้ ได้ทำให้ประชาชนที่มีจิตปรารถนาดีเกิดภาวะวิกฤตทางมโนธรรม

          ดังนั้น ท่ามกลางสถานการณ์อันน่าเป็นห่วงนี้ เราได้มีมติดังนี้

   • เราขอเรียกร้องคริสตชนทั้งหลาย จงศรัทธาในพระเยซูคริสต์ยิ่งกว่าความภักดีต่อชาติ เพราะศรัทธาในศาสนาทุกวันนี้เรียกร้องความภักดีที่สูงกว่าชาติ และความรักชาติในวันนี้หมายถึงการเห็นต่างจากรัฐบาล
   • เราขอเรียกร้องทุก ๆ โบสถ์และคริตชนทุก ๆ คนจงปฏิเสธที่จะให้ความยินยอมต่อสงครามนี้ เราขอเรียกให้ทุกคนจงต่อต้านโดยสันติวิธี และปฏิเสธการกระทำทุกอย่างที่ละเมิดกฎศีลธรรม
   • เราขอให้ทหารอเมริกันทุก ๆ คน โดยเฉพาะคริสตชน จนปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมในสงครามที่ไม่ชอบธรรมนี้
   • เรามุ่งมั่นที่จะภาวนา อดอาหาร และเพ่งพิจารณาวัจนะของพระเจ้าอย่างจริงจัง ศาสนธรรมที่เด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่ดื้อแพ่งด้วยศรัทธา
   • เราน้อมรับความสนับสนุนจากประชาชนทุกศาสนา ผู้ปรารถนาที่จะช่วยเราในการเรียกร้องต่อศาสนจักร
   • ท้ายสุดนี้ เราขอยืนยันความผูกพันต่อชาติ และสนับสนุนหลักการอันสูงส่งทุกประการ ที่ประเทศของเราเชิดชู ขณะที่ยืนหยัดสนับสนุนประเทศของเราให้ทำสิ่งที่ถูกต้อง เราจำต้องคัดค้านเมื่อประเทศของเรากำลังทำสิ่งที่ผิดอย่างร้ายแรง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของชาติเราเองและเพื่อประโยชน์สุขของโลก

http://www.sojo.net/action

.. .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว |> ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :